Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Zawartość

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2023 | t. 26 | No 3

Abstrakt

Po upadku I Rzeczypospolitej książę Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823) angażował się w szereg działań na polu kultury, literatury i oświaty. Celem niniejszego artykułu jest bliższe rozpoznanie jego aktywności na ówczesnym rynku prasowym. Generał ziem podolskich był bowiem (zakulisowym) inicjatorem i koordynatorem ruchu czasopiśmienniczego w Wilnie, Warszawie oraz Lwowie. Przyczynił się do powstania takich periodyków, jak: „Gazeta Literacka Wileńska”, „Dziennik Wileński”, „Pamiętnik Warszawski” czy „Pamiętnik Lwowski”.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jolanta Kowal
1

  1. Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c PL 35-959 Rzeszów

Abstrakt

Poruszane w artykule kwestie dotyczą czasopism związanych treścią lub miejscem wydania z Sando-mierzem. Zasięg chronologiczny rozpoczyna się datą ukazania się w 1816 roku pierwszego periodyku, a kończy na czasach obecnych. Zasięg językowy, oprócz języka polskiego, obejmuje periodyki wydawane w języku łacińskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim i niderlandzkim. Jak udało się ustalić do tej pory w Sandomierzu edytowanych było ok. 230 tytułów o różnorodnej problematyce.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Izabela Krasińska
1
ORCID: ORCID

  1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ul. Uniwersytecka 17 PL 25-406 Kielce

Abstrakt

W artykule zaprezentowano antyczeską propagandę plebiscytową na Śląsku Cieszyńskim na łamach prasy, z uwzględnieniem kolejnych numerów „Republiki”, wychodzących od stycznia do maja 1920 r., skierowanej do polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego. Badania wykazały, że „Republika” była zaangażowana w antyczeską propagandę na Śląsku Cieszyńskim. Gazeta posługiwała się radykalnym językiem, artykuły zaś były dyskredytujące Czechosłowację i naród czeski na potrzeby agitacji za przyłączeniem regionu do II RP.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Tomasz Landmann
1
ORCID: ORCID

  1. Wydział Logistyki i Transportu Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 19B PL 51-168 Wrocław

Abstrakt

Artykuł przedstawia kulisy powstania tygodnika „Wola Ludu”, organu naczelnego PSL „Piast” wydawanego w Warszawie w latach 1921–1931. Założenie pisma wynikało z walk frakcyjnych wewnątrz stronnictwa między grupami Macieja Rataja, Jana Dąbskiego oraz Wincentego Witosa. Chociaż periodyk stanowił jedno z głównych pism PSL „Piast”, dotychczas nie doczekał się szczegółowych badań naukowych. W ramach pisania artykułu została przeprowadzona szeroka kwerenda źródłowa oparta głownie na pamiętnikach i wspomnie-niach działaczy ludowych, a także analiza prasoznawcza wraz z zaprezentowaniem periodyku na tle innych organów prasowych PSL „Piast”.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Mateusz Ratyński
1

  1. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Aleja Wilanowska 204 PL 02-765 Warszawa

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano ukazujący się w Czes-kim Cieszynie w latach 1935–1938 dwutygodnik „Ogniwo” — czasopismo Zrzeszenia Organizacji Młodzieży Polskiej w Czechosłowacji. Przedstawiono wyniki analizy ilościowej i jakościowej czasopisma. Omówiono genezę, układ oraz główne tematy poruszane na łamach dwutygodnika, takie jak: historia, kultura, zwłaszcza literacka; regionalizm; krajoznawstwo, harcerstwo, sport, teatr, poradnictwo. Opisano również funkcję czasopisma.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Tałuć
1

  1. Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Uniwersytecka 4 PL 40-007 Katowice

Abstrakt

Artykuł omawia kanał komunikacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z pacjentami jakim jest bezpłatny kwartalnik „Amicus” wydawany od 2015 roku do dziś. Redaktorem naczelnym jest Joanna Chądzyńska. Periodyk spełnia funkcje: informacyjną, edukacyjną, terapeutyczną, kulturotwórczą oraz integracyjną.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Uniwersytecka 17 PL 25-406 Kielce

Abstrakt

W artykule podjęto charakterystykę zawartości wydanego w 1937 r. czasopisma „Feniks”. Pismo to animowane przez filozofów, miało charakter ezo-teryczny, na jego teść składały się rozprawy naukowe oraz teksty beletrystyczne. Najaktywniejszym z jego autorów był Wacław Liwski, ezoteryk warszawski, „związany” z W.S. Reymontem.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dorota Samborska-Kukuć
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytet Łódzki ul. Pomorska 171/173 PL 90-236 Łódź

Abstrakt

Dziennik „Czas” stanowi źródło wiedzy na temat Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej w różnych dziedzinach, również w zakresie życia kulturalnego. Publikowane były w nim informacje dotyczące okresu białego karnawału na przełomie 1899 i 1900 roku. Artykuł omawia najważniejsze kwestie związane z tym zagadnieniem: obchody „końca wieku”, celebrowanie świąt Bożego Narodzenia i nocy sylwestrowej oraz taneczne zabawy karnawałowe. Analiza treści wybra-nych numerów dziennika ukazała, w jaki sposób prezentowana była ta problematyka na łamach „Czasu” i jaką dokładnie tematykę poruszano.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Adamczyk
1

  1. Szkoła Doktorska (dyscyplina historia) Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul. Kanonicza 25 PL 31-022 Kraków

Instrukcja dla autorów

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji