Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2023 | t. 26 | No 3

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

After the fall of the Polish-Lituanian Commonwealth, Prince Adam Kazimierz Czartoryski was involved in a number of activities in the field of culture, literature and education. This article explores his activities with regard to the contemporary press market. Adam Czartoryski, Governor (starosta generalny) of Podolia, was (behind the scenes) a promoter and coordinator of initiatives to set up quality periodicals in Wilno (Gazeta Literacka Wileńska, and also the daily Dziennik Wileński), Warsaw (Pamiętnik Warszawski) and Lwów (Pamiętnik Lwowski).
Go to article

Authors and Affiliations

Jolanta Kowal
1

  1. Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c PL 35-959 Rzeszów
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article examines the history of periodicals which have been published in Sandomierz, or had an ongoing interest in the town, since 1816, when the first publication of this kind went into print. Apart from the Polish segment, the article covers periodicals in Latin, German, English, Russian and Dutch. So far c. 230 items on wide range of themes have been sourced to Sandomierz.
Go to article

Authors and Affiliations

Izabela Krasińska
1
ORCID: ORCID

  1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ul. Uniwersytecka 17 PL 25-406 Kielce
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article discusses the anti-Czech plebiscite propa-ganda in the press of Cieszyn Silesia (Těšínské Slezsko), focusing on the successive issues of the Republika, a local Polish-language weekly, published between January and May 1920. The analysis shows that Republika's radical language and multiple articles aimed at discrediting Czechoslovakia and the Czech nation turned it into a potent instruments of pro-Polish agitation on the eve of the plebiscite (which was eventually cancelled).
Go to article

Authors and Affiliations

Tomasz Landmann
1
ORCID: ORCID

  1. Wydział Logistyki i Transportu Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 19B PL 51-168 Wrocław
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Artykuł przedstawia kulisy powstania tygodnika „Wola Ludu”, organu naczelnego PSL „Piast” wydawanego w Warszawie w latach 1921–1931. Założenie pisma wynikało z walk frakcyjnych wewnątrz stronnictwa między grupami Macieja Rataja, Jana Dąbskiego oraz Wincentego Witosa. Chociaż periodyk stanowił jedno z głównych pism PSL „Piast”, dotychczas nie doczekał się szczegółowych badań naukowych. W ramach pisania artykułu została przeprowadzona szeroka kwerenda źródłowa oparta głownie na pamiętnikach i wspomnie-niach działaczy ludowych, a także analiza prasoznawcza wraz z zaprezentowaniem periodyku na tle innych organów prasowych PSL „Piast”.
Go to article

Authors and Affiliations

Mateusz Ratyński
1

  1. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Aleja Wilanowska 204 PL 02-765 Warszawa
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W artykule scharakteryzowano ukazujący się w Czes-kim Cieszynie w latach 1935–1938 dwutygodnik „Ogniwo” — czasopismo Zrzeszenia Organizacji Młodzieży Polskiej w Czechosłowacji. Przedstawiono wyniki analizy ilościowej i jakościowej czasopisma. Omówiono genezę, układ oraz główne tematy poruszane na łamach dwutygodnika, takie jak: historia, kultura, zwłaszcza literacka; regionalizm; krajoznawstwo, harcerstwo, sport, teatr, poradnictwo. Opisano również funkcję czasopisma.
Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Tałuć
1

  1. Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Uniwersytecka 4 PL 40-007 Katowice
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Artykuł omawia kanał komunikacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z pacjentami jakim jest bezpłatny kwartalnik „Amicus” wydawany od 2015 roku do dziś. Redaktorem naczelnym jest Joanna Chądzyńska. Periodyk spełnia funkcje: informacyjną, edukacyjną, terapeutyczną, kulturotwórczą oraz integracyjną.
Go to article

Authors and Affiliations

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Uniwersytecka 17 PL 25-406 Kielce
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article analyzes the content of the first (single) issue Phoenix, a magazine of esoteric philosophy published in 1937. Its selection of philosophic and literary works was (co)edited by Wacław Liwski, an esotericist and popularizer of the theosophical thought of Helena Roerich. Liwski is linked by some with the novelist Władysław Reymont.
Go to article

Authors and Affiliations

Dorota Samborska-Kukuć
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytet Łódzki ul. Pomorska 171/173 PL 90-236 Łódź
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The daily Czas ( Time) daily is an important source of the social and cultural history of Cracow in the period of Galician autonomy, including the White Carnival events at the turn of 1899 and 1900. This article discusses the Carnival's most spectacular events — the End of the Century festivities, the special Christmas and New Year's Eve celebrations as well as the White Carnival dance parties. The analysis of selected issues of Czas with relevant content is focused on the editorial choice of topics as well as the manner of their presentation.
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Adamczyk
1

  1. Szkoła Doktorska (dyscyplina historia) Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul. Kanonicza 25 PL 31-022 Kraków

Instructions for authors

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

This page uses 'cookies'. Learn more