Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2023 | t. 26 | No 1

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article discusses the theatre section in Gazeta Żydowska published under the control of the occupation authorities in the Generalgouvernement in 1940–1942. The paper focused first of all on theatres in the Warsaw ghetto. The news and reviews were to create the impression that Jewish culture was flourishing and the situation in ghetto was normalizing as the residents were adapting to the new conditions.
Go to article

Authors and Affiliations

Jakub Parnes
1
ORCID: ORCID
Agata Dąbrowska
2

  1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, ul. Bogucicka 3, PL 40-226 Katowice
  2. Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Narutowicza 59a, PL 90-131 Łódź
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This is the second part of an article featuring the Polish philatelic magazines published by the Polish Philatelic Association, its affiliates as well as other publishers. The article also discusses various projects aimed at the digitalization of the philatelic magazines and making the back issues available online.
Go to article

Authors and Affiliations

Aleksandra Lubczyńska
1
ORCID: ORCID

  1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 17 PL 25-406 Kielce
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article looks at press studies of the newspapers and periodicals that have been published in Zielona Góra, beginning with the pre-1945 Grünberger Wochenblatt. A turning point in the history of the region's press studies was the publication in 2000 of Andrzej K. Piasecki's monograph Lubuska czwarta władza (Zielona Góra's Fourth Estate); it was followed by a historical survey of the press of the Gorzów Wielkopolski subregion by Krzysztof Wasilewski. While research is coordinated by the Cyrian Norwid Library (among others a co-sponsor of a volume titled Oblicza prasy Ziem Zachodnich 1945–2012), the periodical Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze provides a platform for new work. The latest publication in the field is Jolanta Chwastyk-Kowalczyk's monograph Pro Libris. Czasopismo Literacko-Kulturalne; a study of the newspaper Gazeta Nowa is in progress.
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Buck
1
ORCID: ORCID

  1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9, PL 65-077 Zielona Góra
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article deals with a debate in the pages of the interwar press over a memorial landscape park opened in 1932 at Żelazowa Wola, the birthplace of Fryderyk Chopin. Designed by Franciszek Krzywda- Polkowski, the park provoked a flood of opinions and commentaries from contemporary cultural luminaries. The discussions raged mostly in literary periodicals as well as popular newspapers and magazines. The article attempts to reconstruct the narrative patterns of the debate around its two poles, represented by the admirers and opponents of Krzywda-Polkowski's innovative design.
Go to article

Authors and Affiliations

Michał Ceglarek
1
ORCID: ORCID

  1. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Fryderyka Chopina, Pałac Gnińskich PL 00-368 Warszawa
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Ecological themes have now become a major topic in children's books and magazines. In 2017–2021 the learn-and-play magazine Kukbuk Dzieciaki ( Cookbook Kids), aimed at educating a more aware and knowledgeable food consumer, also gave a lot of attention to the promotion of eco-friendly habits. The article analyzes the publisher's strategy of combining the didactic purpose ('saving the planet' and teaching good dietary habits) with the commercial side of his enterprise.
Go to article

Authors and Affiliations

Bogumiła Staniów
1

  1. Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 9/13, PL 50-137 Wrocław

Instructions for authors

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

This page uses 'cookies'. Learn more