Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Zawartość

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2022 | t. 25 | No 3

Abstrakt

Na przełomie XIX i XX w. powstanie styczniowe było tym wydarzeniem, które stanowiło jeden z fundamentów budowy pamięci zbiorowej Polaków, również tych przebywających na obczyźnie. Prasa polonijna przypominała o kolejnych rocznicach tego zrywu, wskazując na jego znaczenie dla dziejów narodu oraz budując właściwe postawy wśród polskiej emigracji. Tak też było w przypadku polskojęzycznych tytułów prasowych wydawanych w USA, które poprzez odniesienia do przeszłości starały się zbudować jedność polonijnej społeczności.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krzysztof Wasilewski
1
ORCID: ORCID

  1. Wydział Humanistyczny, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6e, PL 75-343 Koszalin

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest omówieniu zasług polskiego malarza Stanisława Jarockiego w popularyzacji sakralnych zabytków Wilna i Żmudzi na łamach warszawskiego magazynu „Tygodnik Ilustrowany” (1899–1914). Przegląd problematyki publicystyki artysty wraz z oryginalnymi ilustracjami jego autorstwa omówiony został z uwzględnieniem historyczno-artystycznego kontekstu końca XIX i początku XX wieku.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Inesa Szulska
1
ORCID: ORCID

  1. Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki, Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, PL 00-927 Warszawa

Abstrakt

Autor podjął próbę ukazania obrazu wojny domowej w Hiszpanii upowszechnianego wśród czytelników polskiej prasy lokalnej na przykładzie pism wydawanych w Siedlcach, mieście powiatowym w województwie lubelskim. W latach 1936–1939 ukazywały się tam regularnie trzy czasopisma — „Głos Podlaski” wydawany przez Kurię Diecezjalną oraz „Ziemia Siedlecka” i „Życie Podlasia” związane z obozem sanacyjnym. Na podstawie ich zbiorów autor ustalił, iż tematyka wojny domowej w Hiszpanii była stale obecna na łamach prasy lokalnej. Dzięki tym tekstom do czytelników trafiał obraz wojny domowej jako krwawego starcia dwóch światów – republiki z jednej i obozu narodowego z drugiej strony.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jarosław Cabaj
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, w Siedlcach, ul. Żytnia 39, PL 08-110 Siedlce

Abstrakt

Artykuł jest analizą prasoznawczą „Życia i Kultury”, tygodniowego dodatku do „Głosu Szczecińskiego”, organu prasowego KW PZPR w Szczecinie, ukazującego się w latach 1951–1956. Celem artykułu jest ukazanie kategorii regionalizmu rozumianego jako świadectwa „odrębności kulturowej”. Tekst zawiera wykaz publicystów powiązanych z miastem i regionem, opis stałych cyklów tematycznych nawiązujących do regionu, dominujące wymiary regionalizmu w formach reporterskich oraz charakterystykę aktywności związanych z regionem form wydawniczych.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paulina Olechowska
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Literatury i Nowych Mediów, Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 22a, PL 70-453 Szczecin

Abstrakt

„Savoir-vivre po przejściach” to tytuł rubryki prowadzonej w latach 1993–1994 przez Agnieszkę Osiecką w tygodniku „Przekrój”. Celem artykułu jest jej analiza w kontekście ówczesnych przemian. Dowiemy się, jakie zagadnienia były w niej poruszane, a zarazem wchodziły w zakres savoir-vivre’u czasów polskiej transformacji, co wówczas wypadało, a czego nie wypadało, w końcu jaki stosunek miała do tego wybitna autorka piosenek.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Jawor
1
ORCID: ORCID

  1. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Bednarska 2/4, PL 00-310 Warszawa

Instrukcja dla autorów

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji