Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2022 | t. 25 | No 1

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article examines the representations of American family life and customs in the illustrated weekly Tygodnik Mód i Powieści [ A Weekly of Fashion and Novels] from 1860, when Jan Kanty Gregorowicz became editor-in-chief, until 1900. Women's lives got a lot of attention in these stories, in keeping with the magazine's profile. In Congress Poland Tygodnik Mód i Powieści had a large female readership (its main competitor was the weekly Bluszcz), though, by cultivating a lighter tone, it tried to appeal to a broader audience than a typical women's magazine.
Go to article

Bibliography

Brożek A., Ślązacy w Teksasie: relacje o najstarszych osadach polskich w Ameryce, War-szawa – Wrocław 1972.
Franke J., Polska prasa kobieca w latach 1820–1918: w kręgu ofiary i poświęcenia, War-szawa 1999.
Hine R.V., Raraggher J.M., Pogranicza. Historia amerykańskiego Zachodu, Kraków 2011.
Kmiecik Z., Prasa polska w Królestwie Polskim i Imperium Rosyjskim w latach 1865–1904, [w:] Prasa polska w latach 1864–1918, [aut. Z. Kmiecik et al.], Warszawa 1976.
Łojek J., Myśliński J., Władyka W., Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.
Matthews J.V., The rise of the new woman: the women’s movement in America, 1875–1930, Chicago 2003.
Matthews J.V., Women’s struggle for equality: the first phase, 1828–1876, Chicago 1997.
Obyczaje w Polsce: od średniowiecza do czasów współczesnych, pod red. A. Chwalby, Warszawa 2005.
Rose K.D., Unspeakable awfulness: American through the eyes of European travelers, 1865–1900, New York – London 2014.
Rusinowa I., Indianie, traperzy i osadnicy w dziejach amerykańskiego Zachodu, Warszawa 1990.
Stocka A., Problematyka amerykańska na łamach „Tygodnika Mód i Powieści” w latach 1900–1914, [w:] Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki w XX i XXI wieku, t. 2, pod red. Ł. Niewińskiego, Oświęcim 2015.
Stocka A., Stany Zjednoczone w korespondencjach Sygurda Wiśniowskiego do prasy warszawskiej, [w:] Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności, t. 3, pod red. Ł. Niewińskiego, Oświęcim 2016.
Stocka-Ambruszkiewicz A., Amerykanki i kwestia kobieca na łamach „Tygodnika Mód i Powieści” w latach 1860–1915, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2019, nr 2.
Zinn H., Ludowa historia Stanów Zjednoczonych: od roku 1492 do dziś, Warszawa 2016.
Go to article

Authors and Affiliations

Anna Stocka-Ambruszkiewicz
1
ORCID: ORCID

  1. Biblioteka Humanistyczno-Społeczna, Uniwersytet w Białymstoku, pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, PL 15-420 Białystok
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The Ilustrowany Tygodnik Sportowy [The Illustrated Sports Weekly], published in Wilno (Vilnius) in 1921–1922, was the first sports newspaper launched in that region after World War I. This article analyzes the magazine's themes, its attitudes and biases, and, in particular, the goal and the role of its publication.
Go to article

Bibliography

Źródła:

„Ilustrowany Tygodnik Sportowy” Wilno: Romuald Kawalec, R. 1 (1921) – R. 2 (1922).

Literatura:

Bartosiewicz A, Gnacy K., Haber G., Magia pierwszej strony, czyli w czym tkwi siła przyciągania mediów prasowych, [w:] Władza mediów, pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak, A. Drosika, Opole 2010, s. 93–100.
Chmiel A., Sport w działalności Związku Bezpieczeństwa Kraju Ziemi Wileńskiej, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2015, nr 1 (98), s. 218–231.
Cholewiński M., Julian Bohdanowicz (1892–1943), Muzeum Sztuki w Łodzi, https://zasoby.msl.org.pl/martists/view/436 [dostęp: 25.03.2021].
Czarkowski L., Pseudonimy i kryptonimy polskie, Wilno 1922, s. 167
Dudek D., Źródła do dziejów kultury fizycznej 1844–1939. Czasopisma, kalendarze, jedno-dniówki. Dodatek do „Biuletynu Informacyjnego” nr 2 Biblioteki Głównej AWF w Krakowie, Kraków 2001, s. 23–24.
Jasińska M., Bibliografia czasopism sportowych w Polsce 1881–1981, Warszawa 1983.
Junosza-Dąbrowski W., Zadania prasy sportowej, „Sport Polski” 1938, nr 10, s. 3.
Katalog polskiej prasy sportowej, [w:] B. Tuszyński, Prasa i sport. Wydawnictwo z okazji 100-lecia prasy sportowej 1881–1981, Warszawa 1981, s. 495–516.
Kozłowska M., O Wilnie i śmiechu wileńskim: regionalna satyra i humor poetycki (1920– 1939) — rekonesans, [w:] Poezja i poeci w Wilnie lat 1920–1940, red. T. Bujnicki, K. Biedrzycki, Kraków 2003, s. 41–70.
Laskiewicz H., Kultura fizyczna na Wileńszczyźnie w latach 1900–1939. Zarys monograficzny dziejów, Szczecin 1998.
Małolepszy E., Sport na kresach II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Start. Wiado-mości Sportowe” (1938–1939), „Studia Humanistyczne” 2011, nr 11, s. 91–101.
Młodzianowska H., Prasa sportowa, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 187.
Młodzianowska H., Ogólne wiadomości o rozwoju polskiej prasy sportowej do 1945 r., [w:] Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej, t. 2, Warszawa 1968, s. 107–115.
Pełka J., Wychowawca i dowódca: szkic do portretu ppłka Franciszka Orłowicza, „Niepodległość i Pamięć” 2004, nr 11/1 (20), s. 110.
Porada Z., Polscy olimpijczycy (1924–1936) z Kresów Wschodnich, [w:] Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, Kraków 2009, s. 161–189.
Sadowska J., Zimnoch K., Jednodniówki na terenie województwa białostockiego i województw wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok 2017.
Studenci Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939, opr. A. Srebrakowski, Wrocław 2008.
Śniadecki J., Uwagi o fizycznem wychowaniu dzieci, „Dziennik Wileński” 1805, nr 5, s. 1– 32; nr 6, s. 113–145; t. 3, nr 7, s. 225–247.
Tomaszewski P., Akademicki Związek Sportowy przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie — zarys działalności, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2016, t. 15, nr 2, s. 29–43.
Tuszyński B., Sprintem przez prasę sportową, Warszawa 1975.
Tuszyński B., Rzut oka na główne kierunki rozwoju prasy sportowej do 1939 r., „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1973, z. 4, s. 495–575.
Zakrzewski B., Orest Dżułyński (1890–1939), „Dyskobol. Magazyn Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie” R. 2 (2019), nr 2 (6), s. 26–27.
Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Zimnoch
1
ORCID: ORCID

  1. Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, Kolegium Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, PL 15-420 Białystok
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article deals with the final stage of the destruction of the cult Third Programme of the Polish Radio — popular primarily with the intelligentsia — in 2020– 2021. It was the last in a series of layoffs ordered by the PR management, appointed by Poland's ruling party. The dismissal of journalists whose professional skills and independence had built up the popularity of the station must be seen not only as arrogant disregard for the listeners' expectations but also a sign of decline of cultural standards in the mass media.
Go to article

Bibliography

Opracowania:

Chwastyk-Kowalczyk J., To nie jest Trójka, którą kochaliśmy… Subiektywne spojrzenie, [w:] Piętno władzy. Studia nad cenzura i zakresem wolności słowa, pod red. W. Ciszewskiej, Toruń 2019, s. 197–217.
Dobek-Ostrowska B., Polish Media System in a Comparative Perspective. Media in Politicd, Politics in Media, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien 2019.
Nygren G., Dobek-Ostrowska B., Journalism in Change. Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien 2015.

Artykuły prasowe:

Dłużewska E., Wytwórnia Mystic Production zawiesiła współpracę ze stacją, „Gazeta Wyborcza”, 18 V 2020, s. 2–3.
Dziennikarz Trójki komentuje swoje odejście. „Nikt nie namówi mnie, żeby im zaufać”, „Gazeta Wyborcza”, 23 III 2020, s. 2–3.
Jestem wściekły! Zbigniew Preisner o sytuacji w Trójce, „Gazeta Wyborcza”, 19 V 2020, s. 12.
Kamiński Ł., Piotr Kaczkowski po 57 latach odszedł z Trójki, „Gazeta Wyborcza”, 21 V 2020, s. 2.
Kublik A., Chaotyczne zarzynanie radiowej Trójki, „Gazeta Wyborcza”, 7 IX 2020, s. 4–5.
Kublik A., Coraz mniej Trójki w „Trujce”, „Gazeta Wyborcza”, 25 V 2020, s. 12.
Kublik A., Do kogo należy Wojciech Mann?, „Gazeta Wyborcza”, 3 XII 2020, s. 8.
Kublik A., Ernest Zozuń żegna się z Trójką, „Gazeta Wyborcza”, 7 XII 2020, s. 6.
Kublik A., Już nie „Zapraszamy do Trójki”, „Gazeta Wyborcza” 21 VIII 2020, s. 7.
Kublik A., Kto po Wojciechu Mannie, „Gazeta Wyborcza”, 13 III 2020, s. 13.
Kublik A., Kuba Strzyczkowski nowym szefem Trójki, „Gazeta Wyborcza”, 26 V, 2020, s. 7.
Kublik A., Nowe Radio 357, „Gazeta Wyborcza” 6 X 2020, s. 6.
Kublik A., Nowy Świat po Trójce, „Gazeta Wyborcza”, 21 V 2020, s. 3.
Kublik A., Prezes Polskiego Radia o kryzys w Trójce obwinia Trójkę, „Gazeta Wyborcza”, 1 IX 2020, s. 8.
Kublik A., Radio Nowy Świat, czyli wejście smoka, „Gazeta Wyborcza”, 29 VII 2020, s. 6.
Kublik A., Radio Nowy Świat obudzi was głosem Manna, „Gazeta Wyborcza”, 10 VII 2020, s. 13.
Kublik A., Radiowa Trójka się rozstroiła, „Gazeta Wyborcza”, 13 X 2020, s. 8.
Kublik A., Trójka=3,3 proc., „Gazeta Wyborcza”, 15 X 2020, s. 7.
Kublik A., Trójka bez Niedźwieckiego, „Gazeta Wyborcza”, 18 V 2020, s. 2–3.
Kublik A., Trójka ginie za Kazika, „Gazeta Wyborcza”, 20 V 2020, s. 3.
Kublik A. Trójka jak zakładowy radiowęzeł w PRL, „Gazeta Wyborcza” , 4 IX 2020, s. 6.
Kublik A., Trójka już nie zaprasza, „Gazeta Wyborcza”, 2 X 2020, s. 10.
Kublik A., Trójka, słuchalność pikuje, ramówki brak, „Gazeta Wyborcza”, 11 IX 2020, s. 10.
Kublik A., Trójka tonie bez artystów i reklam, „Gazeta Wyborcza”, 9 IX 2020, s. 6–7.
Kublik A., Trojka w chaosie, „Gazeta Wyborcza”, 28 VIII 2020, s. 8.
Kublik A., Znów iskrzy w Trójce, „Gazeta Wyborcza”, 16 VII 2020, s. 10.
Łukaszewski J., Trójka: słuchalność spada, kryzysu nie ma, „Gazeta Wyborcza”, 5–6 IX 2020, s. 6–7.
Mam w kieszeni dynamit, „Duży Format” — dodatek „Gazety Wyborczej”, 29 VI 2020, s. 10–11.
Nie zapraszam do Trójki, „Gazeta Wyborcza”, 24 VIII 2020, s. 6.
Nogaś M., Coście uczynili (nawet) z Listą Przebojów Trójki?, „Gazeta Wyborcza”, 18 V 2020, s. 3.
Olszański: Trójka już nie istnieje, „Gazeta Wyborcza”, 27 VIII 2020, s. 10.
Powrotów nie będzie. Z Markiem Niedźwieckim rozmawia Grzegorz Szymanik, „Duży Format” — dodatek „Gazeta Wyborcza”, 31 VIII 2020, s. 6–7.
Radkowski M., Słuchacze płaczą do słuchawek, „Gazeta Wyborcza”, 26 V 2020, s. 18–19.
Sukces Radia Nowy Świat. Pół miliona słuchaczy, „Gazeta Wyborcza”, 29 VII 2020, s. 1.
Środa M., Hodowla nihilistów, „Gazeta Wyborcza”, 6 VI 2018, s. 18.
Tęskniliśmy za Trójką więc będzie Radio 357, „Gazeta Wyborcza”, 8 X 2020, s. 7.
To już nie była Trójka. Z Wojciechem Mannem rozmawia Agnieszka Kublik, „Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza”, 14–15 III 2020, s. 18–19.
Trójka poniżej trójki, „Gazeta Wyborcza”, 12 XI 2020, s. 2.
Go to article

Authors and Affiliations

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
1
ORCID: ORCID

  1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego ul. Uniwersytecka 17, PL 25-406 Kielce
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article analyzes some selected themes that may have been of interest to the Polish expatriates in Brazil, judging by the content of the Gazeta Polska w Brazylii [ The Polish Newspaper in Brazil] after it resumed publication in July 1893 until the end of the year. The analysis reveals that the range of topics which the editors thought attractive to their readers was fairly broad. It included, apart from Brazilian and Polish affairs, information about developments in Germany, Russia, Austro-Hungary, France and Italy.
Go to article

Bibliography

„Gazeta Polska w Brazylii” 1893, nr 1–24.
Kaczmarek M., Geneza i rozwój prasy polonijnej oraz emigracyjnej, „Rocznik Prasoznawczy” 2012, t. 6.
Kozłowska J., Polacy w Brazylii, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Geograficzne X” 1983, z. 88.
Kula M., Polonia brazylijska, Warszawa 1981. Kula M., Polono-Brazylijczycy i parę kwestii im bliskich, Warszawa 2012.
Kula M., Polska diaspora w Brazylii, [w:] Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001.
Mazurek J., Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku), Warszawa 2006.
Mazurek J., Specyfika polskiej emigracji do Brazylii, „Niepodległość i Pamięć” 2020, nr 2.
Mazurek J., Wenczenowicz T.J., de Oliveira M., Polacy pod Krzyżem Południa, Warszawa 2009.
Michalik-Sztumska M., Wychodźstwo polskie w Brazylii. Stan badań nad zagadnieniem, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” 2010, z. 11.
Olszycki M., Historyczne uwarunkowania obecności Polaków w Brazylii, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2019, nr 4.
Osowska L., Polskie placówki typograficzne w Brazylii, „Acta Universitatis Nicolai Coper-nici. Bibliologia” 1998, t. 2–3, s. 184.
Paczkowski A., Prasa polonijna w latach 1870–1939. Zarys problematyki, Warszawa 1977.
Pitoń J., Najstarsze towarzystwa polonijne i ich dorobek, [w:] Emigracja polska w Brazylii. 100 lat osadnictwa, red. A. Olcha, Warszawa 1971.
Wójcik W., 75 lat prasy polskiej w Brazylii, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Pol-skiego” 1968, z. 2.
Go to article

Authors and Affiliations

Tomasz Landmann
1
ORCID: ORCID

  1. Wydział Logistyki i Transportu, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19B, PL 51-168 Wrocław
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article tries to answer the question about the way the losses in the Battle of Tsushima, one of the key battles of the Russo-Japanese War (1904–1905) were reported in contemporary Polish press, in particular Warsaw's leading daily newspaper Kurier Warszawski. The analysis, divided into sections, juxtaposes the actual press coverage with the matching accounts in the literature on the subject. As the number of items referring to the Tsuishma story is very large, only some have been included in the study, which concludes with a summary of the research results.
Go to article

Bibliography

Źródła:

„Kurjer Warszawski” 28 V 1905 – 3 VI 1905.


Wspomnienia:

Czetwieruchin B.M., Ostatni z Cuszimy, oprac. G. Mullern, Gdańsk 2005.


Opracowania:

Czechowski A., Historja Wojny Rosyjsko-Japońskiej, Warszawa 1906.
Dmochowski T., Walka polityczna mocarstw o dominację w dorzeczu Amuru, t. 1: Mandżuria i Przyamurze w okresie zmierzchu dawnych potęg (koniec XIX w. – 1917 r.), Toruń 1999.
Dyskant J.W., Cuszima 1905, Warszawa 1989.
Dyskant J.W., Michałek A., Port Artur Cuszima 1904–1905, Warszawa 2005.
Gribovskiy V.Yu., Rossiyskiy flot Tikhogo okeana, 1898–1905. Istoriya sozdaniya i gibeli, Moskva 2004.
Kowner R., The A to Z of the Russo – Japanese War, Plymouth 2006.
Nowikow-Priboj A., Cuszima, t. 1–2, przeł. W. Broniewski, Warszawa 1979.
Olender P., Rosyjsko-japońska wojna morska 1904–1905, t. 1–2, Sandomierz 2011–2012.
Olender P., Wojna rosyjsko-japońska 1904–1905. Działania na morzu, Kraków 2010.
Rogacki T., Japońsko-rosyjska wojna morska, Zabrze – Tarnowskie Góry 2011.
Rossiya i SSSR v voynakh XX veka Poteri vooruzhennykh sil, red. G.V. Krivosheyev, Moskva 2001.
Thiess F., Cuszima: epopeja wojny morskiej, przeł. J. Bułakowska, Sierpów 2015.
Tubielewicz J., Historia Japonii, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1984.
Wieczorkiewicz P., Historia wojen morskich. Wiek pary, Poznań 2015.

Go to article

Authors and Affiliations

Marek Janczurewicz
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The Polish-language press in occupied Poland was fully controlled by the German authorities of the so-called General Government. Nowhere was its function as a propaganda tool more crass than in its coverage of events like the death of General Władysław Sikorski, commander-in-chief of the Polish Army and Prime Minister of the Polish government-in-exile in an air crash off Gibraltar. All news reports and commentaries pushed the idea that it was an assassination organized by the British and the Soviets. The article argues that as in other cases the Germans with their allegations and manipulation made the most of the story of Sikorski's death to utterly discredit the allies in the eyes of the Poles.
Go to article

Bibliography

Prasa:

„7 dni” „Biuletyn Informacyjny”
„Dziennik Radomski”
„Gazeta Lwowska”
„Goniec Krakowski”
„Ilustrowany Kurjer Polski”
„Kurier Kielecki”
„Nowy Kurier Warszawski”

Opracowania:

Cytowska E., Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką (1939–1945), Warszawa – Łódź 1986.
Dobroszycki L., Reptile journalism. The official Polish-Language press under the Nazis, 1939–1945, New Haven 1994.
Dobroszycki L., Założenia i organizacja prasy niemieckiej w języku polskim w tzw. Generalnej Guberni w latach 1939–1945 w świetle dokumentów, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1967, t. 6, nr 1.
Głowiński T., O nowy porządek europejski. Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, Wrocław 2000.
Goebbels J., Dzienniki, t. III, tłum. E.C. Król, Warszawa 2014.
Grabowski F., Liberator AL. 523. Analiza techniczna katastrofy gibraltarskiej, Warszawa 2017.
Hochhuth R., Soldaten, Nekrolog auf Genf, Hamburg 1967.
Irving D., Accident: the Death of general Sikorski, Londyn 1967.
Irving D., Wypadek: śmierć generała Sikorskiego, Pruszków 2000.
Jockheck L., Propaganda im Generalgouvernement. Die NS-Besatzungspresse für Deutsche und Polen 1939–1945, Osnabrück 2006.
Klemperer V., LTI. Notatnik filologa, Warszawa 2014.
Klimkowski J., Katastrofa w Gibraltarze: kulisy śmierci generała Sikorskiego, Katowice 1964.
Kołtunowski P., Prasowy aparat propagandowy III Rzeszy i GG, „Zeszyty Prasoznawcze” 1987, R. XXVIII, nr 1.
Kowalski W.T., Tragedia w Gibraltarze, Warszawa 1982.
Landau L., Kronika lat wojny i okupacji, t. I, Warszawa 1962.
Landau L., Kronika lat wojny i okupacji, t. III, Warszawa 1963.
McGilvray E., Polski rząd na uchodźstwie, Warszawa 2011.
Napora M., Gadzinowe narracje. Mechanizmy i strategie kreowania propagandowego obrazu świata w „Dzienniku Radomskim” 1940–1944, Warszawa 2017.
Od Gibraltaru do Wawelu. Pamięci Generała Sikorskiego, oprac. A.K. Kunert, R.E. Stolarski, Z. Walkowski, Warszawa 2010.
Piątkowski S., Okupacja i propaganda. Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa w publicystyce polskojęzycznej prasy niemieckiej (1939–1945), Lublin – Radom 2013.
Piątkowski S., Życie codzienne Polaków w Generalnym Gubernatorstwie w świetle ogłoszeń drobnych polskojęzycznej prasy niemieckiej, Warszawa 2021.
Pośpieszalski K.M., Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce. Cz. II: Generalne Gubernatorstwo, Poznań 1958.
Prasa polska w latach 1939–1945, red. J. Łojek, Warszawa 1980.
Sobczak J., Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy w latach 1939–1945, Poznań 1988.
Strumph-Wojtkiewicz S., Sikorski i jego żołnierze, Łódź 1946.
Subotkin W., Tragiczny lot generała Sikorskiego: fakty i dokumenty, Warszawa 1986.
Suchcitz A., Dokumenty wyłowione z morza po katastrofie gibraltarskiej, „Białostockie Teki Historyczne” 2013, t. 11.
Sündermann H., Tagesparolen. Deutsche Presseweisungen 1939–1945. Hitlers Propaganda und Kriegsführung, Leoni am Starnberger See 1973.
Szafran Cz., Katastrofa w Gibraltarze w świetle najnowszych badań historycznych, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2013, nr 14/3.
Tebinka J., Śmierć generała Władysława Sikorskiego w świetle nowych dokumentów brytyjskich, „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 33/3.
Whiteley J., Śmierć generała Sikorskiego, Warszawa 2007.
Woźniak K., Gross A., Konopka T., Pohl J., Kłys M., Raport z sądowo-lekarskiej sekcji ekshumowanych zwłok generała Władysława Sikorskiego, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2009, t. 59, nr 1.
Woźniakowski K., Niemiecka polskojęzyczna prasa „gadzinowa” czasów II wojny światowej 1939–1945 (próba syntetycznego spojrzenia), „Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2004, t. 8.
Woźniakowski K., Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji hitlerowskiej 1939– 1945. Studia i szkice zebrane, Opole 2014.
Woźniakowski K., Prasa — kultura — wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa kultury literackiej i artystycznej lat 1939–1945, Kraków 2005.
Wójcik W., Prasa gadzinowa Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945), Kraków 1988.
Żaroń P., Generał Władysław Sikorski. Żołnierz, mąż stanu, Naczelny Wódz 1939–1943, Toruń 2002.
Go to article

Authors and Affiliations

Wojciech Grott
1
ORCID: ORCID

  1. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Władysława Bartoszewskiego 1, PL 80-862 Gdańsk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

It seems that Polish IT press has its best years far behind. After its popularity skyrocketed in the 1990s, when it was the primary source of information for millions of computer owners, it has lost much of its attractiveness and usefulness. Nowadays information and advice can be found in countless websites and discussion forums, as well as YouTube channels. In effect, today, most of the magazines in that market segment are aimed at professionals.
Go to article

Bibliography

Cetera W., IKS — Informatyka, Komputery, Systemy 1986–1989.
Studium przypadku, Warszawa 2016. http://www.it-professional.pl/o-miesieczniku/ [dostęp: 6.06.2021].
https://prasaplus.pl/titlesReports/titleReport/6584/11/8 [dostęp: 6.06.2021].
https://www.pbc.pl/rynek-prasowy/ [dostęp: 6.06.2021].
https://www.similarweb.com/website/pcformat.pl/#overview [dostęp: 5.08.2021].
https://www.similarweb.com/website/computerworld.pl/ [dostęp: 5.08.2021].
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-gazety-luty-2021-gazeta-wyborcza-rekordowy-spadek [dostęp: 6.06.2021].
Kanał magazynu „IT Resseller” https://www.youtube.com/channel/UCFzJktqQf46aL-Juz0mHx9PA [dostęp: 6.06.2021].
Kolasa W.M., Prasa komputerowa w Polsce. Historia i statystyka, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Folia 2, Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, 2001, z. 1, s. 109–135.
Media Kit czasopisma „Computer Reseller News”, udostępniony przez redakcję.
Mielczarek T., Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989−2006, Warszawa 2007.
Stopka redakcyjna, „IT Reseller” 2021, nr 338 (numeracja ciągła), s. 3.
Go to article

Authors and Affiliations

Przemysław Ciszek
1
ORCID: ORCID

  1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Uniwersytecka 17, PL 25-406 Kielce

Instructions for authors

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

This page uses 'cookies'. Learn more