Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2021 | t. 24 | No 2 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W tekście podjęta została próba omówienia pracy redaktorskiej Ignacego Szydłowskiego, wykonywanej przezeń w związku z wydawniczym żywotem „Wizerunków i Roztrząsań Naukowych” (1834–1843). Periodyk ów, tłoczony w drukarni Józefa Zawadzkiego, stanowił istotny rozdział w historii litewskiej prasy naukowo-literackiej po rozbiorach, a zarazem także niezwykle ważny epizod w biografii twórczej swego redaktora. Artykuł wskazuje na zależności między ewolucją poglądów estetycznych Szydłowskiego a równoczesnymi zmianami w profilu kierowanego przez niego czasopisma.
Go to article

Authors and Affiliations

Paulina Podolska
1
ORCID: ORCID

 1. Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, PL 35-59 Rzeszów
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Zarówno „Przyjaciel Młodzieży”, jak i „Przyjaciel Dzieci” uzyskały zgodę władz rosyjskich na dalsze ukazywanie się w czasie wojny. Starały się utrzymywać dotychczasową zawartość i strukturę, wprowadzając jednakże na swoje łamy m.in. dostosowane do możliwości percepcyjnych starszych lub młodszych odbiorców informacje o aktualiach polityczno‑militarnych. Oba pisma zostały zlikwidowane w niejasnych okolicznościach wkrótce po wyparciu Rosjan i wkroczeniu do Warszawy wojsk niemieckich, ich ostatnie numery wyszły z datą 23 X 1915 r.
Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Woźniakowski
1
ORCID: ORCID

 1. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, PL 30-084 Kraków (Prof. em.)
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Na łamach „Gazety Wyborczej” w latach 1989–2019 zamieszczano artykuły przeglądowe, recenzje, reportaże, felietony i wzmianki, poświęcone rozmaitym aspektom życia kulturalnego w Czechach, szczególnie zaś współczesnej literaturze. Odnosiły się one zarówno do poszczególnych autorów, jak i miejsc oraz kwestii ideowych, powiązanych z literaturą czeską. Najwięcej pisano o twórczości tych autorów czeskich, którzy byli popularni i nagradzani, jak Hrabal, Kundera, Ota Pavel, Hašek, Havel, Čapek, Škvorecký. Popularyzowano także mniej znanych czeskich twórców literackich, jak Michal Viewegh, Irena Obermannova, Jachym Topol.
Go to article

Authors and Affiliations

Michał Rogoż
1
ORCID: ORCID

 1. Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, PL 30-084 Kraków
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W latach 2016–2018 Google poprzez specjalny fundusz wspierał finansowo dziennikarstwo europejskie w realizacji projektów innowacyjnych. Przedmiotem artykułu jest analiza ponad 600 opublikowanych na stronach internetowych Google Digital News Initiative opisów projektów, które uzyskały finansowanie. Badanie miało na celu uchwycenie ogólnego obrazu innowacji cyfrowych wdrażanych w ramach konkurujących projektów oraz ustalenie, czy język opisów ujawnia, jak podmioty uczestniczące w programie definiują swoją wizję innowacji cyfrowych w dziennikarstwie.
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Andrusiewicz
1
ORCID: ORCID

 1. Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, PL 30-084 Kraków
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Celem artykułu jest zaprezentowanie druków związanych z Sandomierzem treścią lub miejscem wydania, które w tytule, podtytule lub treści zawierały słowo: jednodniówka. Zasięg chronologiczny wyznacza data pierwszej z nich, wydanej w 1918 r., oraz ostatniej, znanej autorom, z 2002 r., a zasięg językowy został ograniczony do języka polskiego. Jak się udało ustalić, w tym okresie opublikowano 34 jednodniówki, z czego 10 w okresie przedwojennym i 24 w okresie powojennym. 10 należy do kategorii polityczno‑społecznych, 8 to jednodniówki związków i grup zawodowych, 12 można zaliczyć do kategorii młodzieżowych, a 4 do grupy pozostałych (wojskowa, historyczna, religijna i literacko-‑artystyczna). W artykule wszystkie jednodniówki omówiono zarówno pod względem formalno-‑wydawniczym, jak i pod kątem ich zawartości treściowej.
Go to article

Authors and Affiliations

Izabela Krasiński
1
ORCID: ORCID
Piotr Sławiński
2
ORCID: ORCID

 1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Uniwersytecka 17, PL 25-406 Kielce
 2. Archiwum Państwowe w Kielcach, Oddział w Sandomierzu, ul. Żydowska 4, PL 27-600 Sandomierz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Artykuł zawiera przegląd wybranych publikacji Stanisława Wasylewskiego, wydanych w lwowskiej „Gazecie Porannej” i „Gazecie Wieczornej” w latach 1911–1914. Analizy dokonano na podstawie dostępnych w kraju numerów gazety, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Były to zarówno recenzje sztuk teatralnych, recenzje nowości wydaw-niczych, jak i anonse publikacji powieści w odcinkach oraz artykuły.
Go to article

Authors and Affiliations

Beata Langer
1
ORCID: ORCID

 1. Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, PL 30-084 Kraków

Instructions for authors


 1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

 2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

 3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail.

 4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

 5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku bez spacjowania).

 6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

 7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

 8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

 

This page uses 'cookies'. Learn more