Humanities and Social Sciences

Rocznik Pedagogiczny

Content

Rocznik Pedagogiczny | 2013 | Tom 36 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In this article I present the main assumptions and discuss issues of pedagogy
Go to article

Authors and Affiliations

Bogusław Śliwerski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The motto of the article signals that ‘the great cultural change’ on the turn of the 20th century
Go to article

Authors and Affiliations

Teresa Hejnicka-Bezwińska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article discusses the problem of counteracting academic promotion won on the basis of apparent achievements. Attention was drawn to the growing problem
Go to article

Authors and Affiliations

Dorota Klus-Stańska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In this text is taken the issue of doctoral studies as the highest level of formal education as well as the first stage of their research careers. Use the category
Go to article

Authors and Affiliations

Maria Czerepaniak-Walczak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The paper deals with different approaches used in engineering education. It analyses concepts
Go to article

Authors and Affiliations

Alena Vališová
Pavel Andres
Jiří Měřička

Authors and Affiliations

Jolanta Lausch-Żuk
Krystyna Błachnio
Beata Tylewska-Nowak
Danuta Kopeć
Marzena Buchnat
Katarzyna Pawelczak
Anna Drozdowicz
Aneta Wojciechowska
Monika Karwacka
Sandra Krajczy
Aleksandra Załustowicz

Instructions for authors

Zalecenia edytorskie

Prosimy o przyjęcie następującego schematu edycji tekstu:

Imię Nazwisko

Afiliacja

Tytuł: Times New Roman 12, bold.

Tekst podstawowy: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5.

Cytowania: Przywoływane fragmenty tekstów źródłowych prosimy zaznaczać przez cudzysłów. Wypowiedzi osób badanych, analizowane wypowiedzi prasowe lub internetowe prosimy zaznaczać kursywą.

Przypisy: Dół strony, Times New Roman 10, interlinia 1. Tytuły cytowanych prac: kursywa. Np.

1 M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 3.

Bibliografia na końcu tekstu:

Dudzikowa M., Ku sprawstwu, współpracy i refleksyjności poprzez ich doświadczanie w edukacji szkolnej. Brunerowskie przesłanie w praktyce, [w:] Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, red. M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Śliwerski B., Wielopragmatyczność w ponowoczesnej myśli pedagogicznej, „Rocznik Pedagogiczny” 2008, t. 31.

Przy cytowaniach źródeł internetowych prosimy o podanie daty dostępu:
[dostęp: dd.mm.rrrr]

Streszczenie i słowa kluczowe

Warunkiem opublikowania tekstu jest przekazanie redakcji krótkiego streszczenia w języku angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem i słowami kluczowymi według wzoru:

This page uses 'cookies'. Learn more