Humanities and Social Sciences

Studia Nauk Teologicznych PAN

Content

Studia Nauk Teologicznych PAN | 2016 | Tom 11

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In the present article the author describes the issue of relation between Synagogue and Church in the context of Johannine writings. The author makes analysis of the Johannine texts in order to show the traces of polemic between Judaism and Christianity. He shows the hostility between Synagogue and Church in the light of terms like aposunagōgos, “Jews” and other polemical expressions which occur in the Gospel of John, in the Letters of John and the Book of Revelation. The author tries to answer the question of how Sitz im Leben of the Johannine writings influences their content. The analysis of Jewish and Christian sources shows the tension and hostility between Rabbinic Judaism and Johannine Community after the destruction of the Jerusalem Temple. It leads to gradual separation between Synagogue and Church. In this article there are shown the reasons for the parting of the ways between Judaism and Christianity and its meaning for the contemporary dialogue between Synagogue and Church.
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Mirosław S. Wróbel
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Mt 5,17-20 can be fully understood in the context of the hermeneutic work of the Jewish rabbis; the words used by Jesus refer to their exegetical methods and to the idea that the Torah cannot be modified. Jesus’ position anticipates one of the main elements of rabbinic Judaism. Given this context, this paper offers a new hypothesis about the original Aramaic version of Jesus’ words on the Torah’s fulfilment, in a time when the Pharisee’s position was starting to impose the importance of oral tradition alongside the written word of God. Using the root gmr Jesus enters into dialogue with contemporary Judaism, putting forward his own idea of fulfilment.
Go to article

Authors and Affiliations

Massimo Gargiulo
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W przedmowie do dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej pierwszy cytat biblijny zwraca uwagę na różnicę między nauczaniem Jezusa, które ma za podstawę Jego osobisty autorytet, a analogiczną działalnością uczonych w P iśmie: „Uczył ich jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w P iśmie” (Mk 1,22). Kard. Józef Ratzinger, autor przedmowy, stwierdza, że szczególnie Ewangelia Mateusza uwydatnia ten charakter Jego nauczania. Artykuł przedstawia analizę fragmentów tej Ewangelii, które wzmiankują Mojżesza (Mt 8,4; 17,3.4; 19,7.8; 22,24; 23,2). W tym studium szczególną uwagę zwraca się na ich interpretację w bezpośrednim kontekście w tej Ewangelii oraz na ich porównanie z paralelnymi tekstami w pozostałych Ewangeliach synoptycznych. Konkludując, można stwierdzić, że znaczenie słów Mojżesza nie jest pomniejszone, kiedy są one przytaczane w sporach między Jezusem a Jego żydowskimi przeciwnikami. W ten sposób autorytet Jego nauczania, który wyłania się z tych tekstów, zostaje potwierdzony.
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Artur Malina
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W polemice z marcjonizmem Justyn broni Starego Testamentu stanowiącego wartość również dla chrześcijan nawet po przyjściu Chrystusa. W jego spojrzeniu na judaizm widzimy bardzo zróżnicowane postawy. Z P rawa Mojżeszowego, które jest kodyfikacją prawa naturalnego, wydobywa zasady nadal obowiązujące chrześcijan i wszystkich ludzi. Natomiast elementy Prawa zapowiadające tajemnice Chrystusa i przepisy dane Żydom ze względu na zatwardziałość ich serca straciły na znaczeniu wraz z Jego przyjściem. W części Dialogu dotyczącej dyskusji na temat mesjańskiej i boskiej tożsamości Jezusa Justyn opiera się zasadniczo na interpretacji odpowiednich tekstów Starego Testamentu. Niekiedy tylko czyni złośliwe uwagi pod adresem Żydów, którzy nie uznali Jezusa za obiecanego Mesjasza i Syna Bożego, gdyż nie rozumieją Starego Testamentu i koncepcji „drugiego Boga”. Najbardziej antyżydowska jest ostatnia część Dialogu, w której Justyn wyraźnie głosi teorię substytucji, że chrześcijanie są teraz nowym ludem Bożym, który zajął miejsce odrzuconego przez Boga Izraela. Wspólna wyznawcom judaizmu i chrześcijaństwa jest wiara w Boże objawienie zawarte w Starym Testamencie, różni ich zaś jego rozumienie i interpretacja.
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Leszek Misiarczyk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Artykuł przedstawia koncepcję trzech Testamentów Klemensa Aleksandryjskiego: Testament helleński (diatheke tôn Hellenôn), tj. filozofia, Testament hebrajski (diatheke tôn Judaiôn), tj. nauczanie proroków i P rawo, oraz Testament chrześcijański (diatheke tôn christianôn), tj. przepowiadanie Chrystusa wyjaśnione przez Apostołów, czyli Nowy Testament. Testamenty helleński i hebrajski były natchnione przez Boga, ale nie w tym samym stopniu. Prorocy przekazali czyste przesłanie Boga. Nauczanie filozofów zawierało elementy Prawdy, ale znajdowały się tam również czysto ludzkie idee. Pod pojęciem filozofii Klemens rozumie poznanie Prawdy na drodze intelektualnej oraz określoną sprawność lub formację umysłową. Filozofia może być pojmowana jako dar Boży dla Greków, podobnie jak Prawo było darem Bożym dla Żydów. Żydzi byli prowadzeni do Chrystusa przez Prawo i P roroków, Grecy – przez filozofię. Obydwa narody spotkały się w K ościele, tzn. w szkole Logosu. Znajomość proroctw uzdalnia Żydów do zaakceptowania Chrystusa jako Mesjasza, natomiast znajomość filozofii ułatwia Grekom rozumienie nauki i dzieła Chrystusa. W ten sposób Testament grecki i T estament hebrajski zostały dopełnione przez Nowy Testament.
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Józef Grzywaczewski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Przedmiotem publikacji są cesarskie ograniczenia nałożone przez rzymskich cesarzy chrześcijańskich w okresie późnego cesarstwa oraz wymierzone w Żydów. Opracowanie zawęża tę problematykę tylko do dziedziny prawodawczej, ponieważ skupia się tylko na późnoantycznym ustawodawstwie skierowanym przeciwko wyznawcom judaizmu. Materiał źródłowy stanowią cesarskie rozporządzenia ogłoszone w latach 339–438, zamieszczone w K odeksie Teodozjańskim. Ustawodawcy zakazali wyznawcom judaizmu zawierania małżeństw mieszanych oraz nabywania niewolników chrześcijan. Ograniczeniom uległy również kwestie zdolności sporządzania przez nich ważnych testamentów. Żydom zakazano także, bez specjalnego pozwolenia ze strony władz państwowych, nie tylko budowania nowych synagog, ale również remontowania już istniejących. Na początku V wieku cesarze także zdecydowali się podjąć kroki prawne w kierunku ograniczenia wyznawcom judaizmu praw publicznych, ustawowo zakazano im bowiem sprawowania niektórych urzędów. Wszystkie te ustawy z całą pewnością pogarszały sytuację prawną tej grupy ludzi.
Go to article

Authors and Affiliations

Maria Piechocka-Kłos
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Czy Pius XII jest winny lub współwinny zagłady Żydów w czasie II wojny światowej? Odpowiedź Żydów – świadków, którzy przeżyli Shoah, jest jednomyślna: nikomu tyle nie zawdzięczają, ile temu papieżowi. Sztuka teatralna Namiestnik z 1963 roku radykalnie zmieniła tę opinię na niekorzyść papieża: został uznany za (głównego) winowajcą zagłady. Ekspozycja przygotowana w Muzeum Męczeństwa Yad Vashem w Jerozolimie w 2005 roku sformułowała winę papieża Piusa XII w siedmiu oskarżeniach-zarzutach: (1) zawarł konkordat z Hitlerem; (2) nie ogłosił antyrasistowskiej encykliki przygotowanej przez Piusa XI; (3) nie reagował protestem na relacje o postępującej zagładzie; (4) uchylił się od podpisania deklaracji aliantów w 1942 roku potępiającej eksterminację; (5) nie ochronił Żydów rzymskich; (6) zachowywał neutralność; (7) milczał wobec ludobójstwa. Autor usiłuje wykazać niesłuszność tych zarzutów.
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Kazimierz Dola
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Although the Council‘s declaration Nostra aetate has been absorbed by the magisterium, there are new challenges suggesting its acknowledgement and further development. The document’s significance resides in its foundation on Romans 9-11 and in the fact that it has been promulgated at all, in spite of enormous resistance in the years ahead. No. 528 from the Catechism of the Catholic Church rises up out of various official statements with respect to this topic: The three wise men from Jesus’ Epiphany are typical representatives of the pagan religions who have to turn to the Jews in order to receive “from them the messianic promise”. This insight corrects a romanticizing pluralism of religions as it becomes manifest in the terminology of the three “Abrahamic religions”. A further development of Nostra aetate should include two aspects: Overcoming the narrowing down of Judaism and Christianity as a “religion” without refeRence to realities like “the land”, and, secondly, deepening the theological understanding of the referral of Christianity towards Judaism, particularly in connection with the term “People of God”.
Go to article

Authors and Affiliations

Rudolf Kutschera
Achim Buckenmaier
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W przeszłości zakładano w teologii całkowite zastąpienie Izraela na obecnym etapie Bożej ekonomii zbawczej przez Kościół Chrystusowy. Tymczasem współczesne nauczanie Magisterium coraz wyraźniej odrzuca takie założenie. Myślenie o Żydach w perspektywie religijnej nie zaczyna się teraz od pamięci zerwania, lecz od wyznania „duchowej więzi”, wspólnych korzeni, wspólnego dziedzictwa. Zgodnie z nauczaniem Kościoła aktualnie istniejąca wspólnota wyznawców judaizmu tak czerpie z dziedzictwa Starego Testamentu i tak je rozwija, że warto zalecić „obustronne poznanie się i poszanowanie”, wspólne studia biblijne i teologiczne, „braterskie rozmowy”. Nie wolno już w teologii, która chce być katolicka, konstruować obrazu Żyda według własnych wyobrażeń, lecz trzeba wysłuchać jego świadectwa o sobie i wierze i na tej podstawie próbować zrozumieć, wewnątrz własnej wiary, jego miejsce w planach Bożych. Na podstawie takich założeń artykuł próbuje przedstawić katolickiej teologii judaizmu pewne kierunki rozwiązań do przemyślenia i dyskusji.
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Łukasz Kamykowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Decydujący impuls do nowej katolickiej teologii judaizmu dała soborowa deklaracja Nostra aetate, kładąc nacisk na „szczególną więź, którą lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama”. Jednak w recepcji deklaracji uwypuklano dwa inne aspekty, a mianowicie Shoah i państwo Izrael, na skutek czego na daleki plan schodzi perspektywa teologiczna. Prawidłowe spojrzenie powinno uwzględniać najważniejsze drogowskazy teologiczne obecne w nauczaniu kard. Józefa Ratzingera/Benedykta XVI: (1) wartość Starego Testamentu dla chrześcijaństwa; (2) uniwersalną misję i posłannictwo Izraela; (3) problem odpowiedzialności Żydów za śmierć Jezusa; (4) odmowę, z jaką Jezus spotkał się ze strony większości Żydów; (5) miejsce i status Izraela w nowej sytuacji zbawczej urzeczywistnionej przez Jezusa Chrystusa.
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Waldemar Chrostowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Pośród filmów podejmujących tematykę Zagłady oraz obojętności (a nawet współwiny Polaków) na los Żydów, ważne znaczenie ma Dekalog VIII (1988) Krzysztofa Kieślowskiego. Jego pierwszoplanowymi postaciami są Elżbieta, której jako żydowskiemu dziecku Zofia, obecnie profesor etyki, odmówiła ratunku podczas wojny pod pretekstem zawartego w Dekalogu zakazu kłamstwa. Ich rozmowa po czterech dziesięcioleciach, pozwalająca na poznanie prawdy o motywach postępowania, prowadzi do pojednania opartego na przebaczeniu. Kieślowski w swoim filmie wprowadza również wątek teologiczny, stawiając pytanie o istnienie Boga. Oprócz utworu Kieślowskiego, tematyka pomocy udzielanej Żydom, ale również obojętności, a nawet współodpowiedzialności Polaków wobec Zagłady, obecna jest w licznych polskich filmach fabularnych i dokumentalnych. Wątkiem, który w nich powraca, jest także rola ludzi wierzących, którzy nie zawsze potrafili sprostać wymogom sumienia i wiary.
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Marek Lis
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The debate around the relations between Christians and Jews has recently become one of the discussed issues in the cultural Israeli world. This article examines the references to Christianity and to Jesus in the contemporary Israeli fiction. Through the analysis of some literary works produced by the best-know Israeli writers, we will try to describe the way the authors deal with Christian elements and explore their personal considerations. In particular a great attention will be devoted to Amos Oz’s last novel Judas, published in 2014. The story is based on the life of a young student who is writing a doctoral dissertation on “How Jews see Jesus” but it ends up focusing on the figure of Judas. In revealing the intent of his research the protagonist presents a detailed investigation of the Jewish attitude towards Christians quoting sources from the ancient times until today. Through Oz’s book it is possible to explore the complex relationship between Christians and Jews and offers new starting points for the future debates.
Go to article

Authors and Affiliations

Maddalena Schiavo
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Nauczanie o judaizmie we współczesnej katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych spełnia ważną rolę w dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Pozwala katechizowanym zauważyć i zrozumieć wspólne korzenie chrześcijan i wyznawców religii Mojżeszowej. Przyczynia się do zmiany sposobu postrzegania mniejszości żydowskiej oraz okazywania jej szacunku i zrozumienia. Uzupełnia i integruje działania edukacyjne szkoły związane z edukacją o historii i tradycji Żydów. Stąd też nieuzasadnione wydaje się jedynie sporadyczne odwołanie do tej problematyki w dokumentach programowych katechezy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz w zgodnych z nimi seriach podręczników krakowskich i poznańskich. Braki te w przyszłości wymagają uzupełnienia. Warte uwagi i znaczące dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego są materiały Lekcja religii wydane przez Wydawnictwo Święty Wojciech przy współpracy z telewizją Religia.tv. W swych podstawowych założeniach mają one spełniać rolę środka dydaktycznego wspomagającego katechetów w przekazywaniu wiedzy o judaizmie oraz w kształtowaniu postawy dialogu i tolerancji. Ich skuteczność edukacyjną należałoby zweryfikować za pomocą badań empirycznych.
Go to article

Authors and Affiliations

Anna Zellma
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Analiza badawcza periodyka „Duchowość w P olsce” pod kątem zawartych w nim aktualnych nurtów i perspektyw teologii duchowości w P olsce pozwoliła na wyciągnięcie następujących wniosków. Teologia duchowości, stanowiąca samodzielną uporządkowaną metodologicznie dyscyplinę naukową, ma duże znaczenie dla teologii, zwłaszcza gdy idzie o połączenie spekulatywnej i przeżyciowej strony życia duchowego człowieka. Ponadto skupia wokół siebie wiele wymiarów duchowości i dziedzin pokrewnych. Stanowi fundament dla duchowości kapłańskiej, małżeńskiej, zakonnej, laikatu. Jest punktem odniesienia dla mistyki, antropologii czy historii duchowości. Z tego też względu wymaga nieustannego doprecyzowywania metodologii nauk. Wśród aktualnych jej nurtów i perspektyw należy wymienić: personalistyczno-chrystologiczną koncepcję duchowości Jana Pawła II , stanowiącej paradygmat teologii duchowości w P olsce, oraz nurt chrystoformiczno-eklezjalny w służbie formacji do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Do perspektyw natomiast należy udział teologii duchowości we właściwym sprecyzowaniu duchowości zrzeszeń chrześcijańskich i ruchów charyzmatycznych oraz ich miejsca i znaczenia we wspólnocie Kościoła.
Go to article

Authors and Affiliations

Adam Józef Sobczyk MSF
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Artykuł opisuje proces sekularyzacji na Malcie, który jest spowodowany przez wpływ kultury anglosaskiej, wrogiej Kościołowi katolickiemu, oraz wzrost dobrobytu. Odchodzenie od praktyk religijnych zaznacza się nade wszystko w życiu ludzi młodych i wyraża się w odrzucaniu doktryny moralnej Kościoła. Praktyka spowiedzi na Malcie jest kultywowana przez Kościół, ale wobec zanikania poczucia grzechu, staje się rzadsza i przeżywa kryzys. Artykuł opisuje inicjatywy duszpasterskie Kościoła na Malcie propagujące korzystanie z sakramentu pokuty. Do tych inicjatyw należą grupy duszpasterskie oraz zapewnianie możliwości spowiedzi w poszczególnych kościołach. Szczególnym okresem spowiedzi są dni poprzedzające święto Matki Bożej Bolesnej obchodzone w Wielkim Poście.
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Derdziuk OFMCap

Instructions for authors

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Before you submit your article, review or report for publication in the journal Studies in Theological Sciences, please read the requirements for authors of texts.

THE REQUIREMENTS FOR THE TEXT TO BE SUBMITTED AND HOW IT SHOULD BE EDITED

RULES FOR PREPARING FOOTNOTES
PRINCIPLES OF EDITING APPENDIX BIBLIOGRAPHY
RULES FOR REDACTING SUMMARY AND KEY WORDS
PRINCIPLES OF EDITING A BIBLIOGRAPHIC NOTE

If the text of the article (review, report) has been edited in accordance with the rules adopted by the editorial board of the journal "Studies in Theological Sciences", please register/log in at the following address: https://www.editorialsystem.com/snt and then follow the instructions on the page.

Authors can follow the text qualification process on their account on the Editorial System Platform (link as above).

In all matters related to the publication of the text, you can contact the editorial office of Studies in Theological Sciences: https://journals.pan.pl/snt → CONTACT

Publication Ethics Policy

PRINCIPLES OF PUBLISHING ETHICS
that the editors of "Studies in Theological Sciences" apply, are in accordance with the guidelines of the Committee on Publication Ethics (COPE – Committee on Publication Ethics):

According to these guidelines, not only the authors, but all those involved in the publication process are required to respect ethical standards in the publication of the article.

1. ETHICAL PRINCIPLES APPLICABLE TO THE AUTHOR

Authorship of publications: The author of a publication is the person who made a significant contribution to its conception, execution and final interpretation of the data. Anyone who influenced these elements of the work should be listed among the authors.
Scientific integrity: The publication should be prepared meticulously according to the guidelines of the Editorial Board. It must contain data to identify sources and a clear, transparent presentation of information. The bibliography should present all publications used in writing the article.
Originality and plagiarism: the author is obliged to conduct, present and interpret scientific research honestly and objectively. The author may submit only his own and original work for publication. Submission of an article for publication is understood as a declaration that the text has not been published anywhere before, including in electronic form, and that it is not submitted to the editorial boards of other journals or is not an excerpt from a compact publication, such as a monograph (the rule of exclusion of multiple or simultaneous publication). Plagiarism, self-plagiarism or falsification of data in a scientific article is unacceptable. The editors use the iThenticate anti-plagiarism program to check the originality of texts submitted for publication http://www.ithenticate.com/ Information about errors in published texts: The author should immediately notify the editor-in-chief of the journal if he notices significant errors in his publication. In cooperation with the editor-in-chief and the publisher, an errata, an addendum, a correction should be published or the publication should be withdrawn.

2. ETHICAL PRINCIPLES APPLICABLE TO EDITORS

Monitoring of ethical standards: The editors are responsible for adhering to the highest ethical standards of the journal's publication process. To this end, it keeps a constant check on all activities at every stage of publication, and prevents abuses if necessary.

Transparency and openness (principle fair play): Submitted articles are evaluated by the Editorial Board only on their merits. The evaluation is not affected by such factors as race, sex, religion, origin, citizenship, political views of the authors, etc.

Publication decisions: The editors, after reviewing the reviews, make the final decision on whether to accept or reject the article. In making its decision, it takes into account such factors as the scientific value of the paper, the originality of the treatment of the problem, clarity and compliance with the scope of the journal.

Principle of confidentiality: The editors are obliged to maintain confidentiality with regard to data on papers submitted for publication and their authors. Only the author, reviewers (with a double blind review procedure in place), the editor-in-chief, the editor in charge of the issue or responsible for the article, and the publisher have information about the article.

Exclusion of conflicts of interest: Articles not intended for publication may not be used by the editors in any way and for any purpose that infringes the author's intellectual property. Authors should inform the Editor about the sources of funding for publication, contributions from scientific research institutions, associations and other entities (financial disclosure).

Scientific integrity: The editors are responsible for the ethical and substantive level of the journal and therefore have the right to verify the data in the submitted article and make corrections, if necessary.

A barrage ghost writing i guest autorship: The Editorial Board conducts the selection of submitted articles in accordance with the principles of preventing cases of scientific dishonesty, such as ghost authorship, courtesy authorship, guest authorship, etc. In order to counteract similar cases, the Editorial Board requires authors to present the authors' contribution to the publication (with additional affiliation and attribution of authorship to different parts of the publication); the main responsibility for the content lies with the author submitting the article.

Text withdrawal: In the case of suspected fraudulent practices, the Editorial Board is obliged to withdraw the text from publication and take clarification and corrective steps. Detection of ethical malpractice (plagiarism, falsification of research results, manipulation of research results, method, fabrication of research results, etc.) should be reported in writing to the editor-in-chief of the journal ( marian.machinek@gmail.com) or to the secretary of the journal (agatarujner@gmail.com). A report can be made by a member of the editorial board, a reviewer, a reader of the journal or any other person who has suspicions about the integrity of the text. In the case of an ethical violation in a text already published, the editors will withdraw the article from the website, posting information about the reasons for the withdrawal, and in the case of a printed text, the editors will include an appropriate statement in the next issue of the journal. The editors will inform the author, the affiliated institution, the reviewers, the aggrieved persons, and, if necessary, other ethical regulators of the case. If the ethical malpractice in the text is insignificant, the corrected text will be allowed to be republished. If there is a conflict of interest within the Editorial Board, a report should be submitted to the Publisher ( sekretariat@akademiakatolicka.pl).

Complaints and appeals: Complaints against the Journal and/or the Editorial Board should be in writing and, when they concern the Journal or the conduct of members of the Editorial Board, they should be addressed to the Editor-in-Chief; when they concern the conduct of the Editor-in-Chief, they should be addressed to the Publisher - the Committee on Theological Sciences of the Polish Academy of Sciences ( sekretariat@akademiakatolicka.pl) and brought to the attention of the Editor-in-Chief. Supervision of the Publisher is exercised by the Dean of the Division I of Humanities and Social Sciences of the Polish Academy of Sciences ( wydzial_1@pan.pl). The subject of the complaint may be, for example: violated interests of the complainant, negligence, protraction or inaction in the case by the Editorial Board. The complainant should receive written notification of the handling of the case within 30 days from the date of the complaint.

3. ETHICAL PRINCIPLES APPLICABLE TO THE REVIEWER

Text evaluation criteria: The reviewer assesses the compatibility of the subject matter covered with the profile of the journal, whether the title reflects the content of the article, and whether the article is an original text. The reviewer evaluates the article in terms of form (linguistic correctness, structure of the argument, correctness in the formulation of footnotes) and content (methodological correctness, completeness of the theses presented, factual correctness, timeliness of the bibliography used). The reviewer should briefly justify his assessment. The review must contain a clear conclusion including a recommendation for publication of the article.

Principle of confidentiality: The reviewer is obliged to treat the reviewed article as a confidential document. He can inform only those authorized to do so about it. The review procedure is done anonymously, which means that the author and reviewers do not know each other's identity (double blind review).

The principle of objectivity: The reviewer pays attention only to the merits of the publication. He does not judge or criticize the author. In the review he tries to be objective. He presents the evaluation of the article with clear arguments.

The principle of responsibility for the timeliness of the review process: A reviewer who agrees to review an article is responsible for completing his or her work by the deadline agreed upon with the Editor.

Exclusion of conflicts of interest: Conflicts of interest may be relationships of professional subordination, economic dependence, and such forms of social relations that may affect the impartial evaluation of the value of the text. All information and scientific concepts obtained as a result of the review procedure may not be used for the personal benefit of the reviewer. The reviewer may not be a person directly involved in the creation of the publication.

Peer-review Procedure

REVIEW PROCEDURE

The review procedure used in the journal "Studies in Theological Sciences" is in accordance with the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education contained in the publication Good practices in review procedures in science, Warsaw 2011 and the Announcement of the Minister of Science and Higher Education of June 2, 2015 on the criteria and procedure for evaluating scientific journals.

Before agreeing to write a review, the reviewer should familiarize himself/herself with the PRINCIPLES OF ETHICS FOR REVIEWERS: https://journals.pan.pl/snt → PRINCIPLES OF PUBLICATION ETHICS.

Upon receipt of an article destined for the ARTICLES or VARIA sections, the Editorial Board performs a preliminary evaluation of the text submitted by the author, leading to a decision to accept it for further processing (or reject it). The author may also be asked to fill in missing data in his submission. After the decision to pre-qualify the submitted article, the Editorial Board initiates the review procedure, sending the text to two independent reviewers, of which it immediately notifies the author.

The list of reviewers is not fixed, but the Editor appoints them depending on the subject matter of the texts sent. As a result, the reviewers are experts on the subject of the submitted text. The review process is anonymous, the reviewer and the author of the article do not know each other's identities (the so-called double blind review).

Accepting the text for review, the reviewer undertakes to complete it by the specified deadline. After reviewing the text of the submitted article, the reviewer fills out a review form, assessing the article both from the formal (structure, language, style, footnotes) and substantive (correctness of the argumentation, originality and completeness of the thesis) side.

The reviewer should justify his assessment and make any recommendations to the author. The review should contain a clear conclusion in the form of a recommendation to accept, reject or send the text back to the author for corrections and additions. Two reviews with a negative recommendation lead to rejection of the article. In the case of significant discrepancies in the recommendations of the first two reviewers, the Editor refers the text to a third reviewer, whose recommendation is decisive for the further fate of the article.

On the basis of the review, the Editorial Board decides whether to finally accept the article for publication, reject it or send it back to the author for corrections. The Editorial Board immediately informs the author of the decision, giving him the opportunity to read the review texts as well. To the more serious comments of reviewers, the author of the article should respond in detail. All comments of reviewers should be taken into account in the correction of the work. Correspondence between the author and reviewers is carried out through the Editor.

In consultation with the author, the Editorial Board performs stylistic proofreading of the text of the accepted article, with the aim of eventually producing a version of the text ready for publication.

The materials contained in the REVIEWS AND REVIEWS section are not strictly scientific articles and therefore, as a rule, are not subject to the evaluation of external reviewers, although they may be referred to them. The decision to publish or reject them is made by the Editorial Board.

Reviewers

REVIEWERS


19 (2024)

Ks. prof. dr Piotr Adamek, Fu Jen Catholic University, Taiwan
Ks. prof. UŚ dr hab. Antoni Bartoszek, Uniwersytet Śląski
Ks. prof. UŚ dr hab. Bogdan Biela, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Jacek Błeszyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Janusz Bujak, Uniwersytet Szczeciński
Ks. prof. US dr hab. Grzegorz Chojnacki, Uniwersytet Szczeciński
Ks. prof. dr Zbigniew Formela, Università Pontificia Salesiana in Rome Italy
Prof. UPS dr hab. Sylwia Góra, Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Ks. prof. dr Janusz Kowalczyk, Pontificia Università Gregoriana in Rome, Italy
Ks. prof. dr hab. Janusz Kucicki, Nagoya University, Japan
. prof. dr hab. Zdzisław Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Ks. prof. KUL dr hab. Janusz Lekan, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Ks. prof. dr hab. Wiesław Łużyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. prof. UAM dr hab. Maciej Olczyk, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. doc. dr Marcel Mojzeš, Prešovská univerzita v Prešove, Slovakia
Ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. prof. UO dr hab. Janusz Podzielny, Uniwersytet Opolski w Opolu
. prof. PWT dr hab. Roman Słupek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Ks. prof. dr Innocenzo-Mária Vladimír Szaniszló, Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino (Angelicum) in Rome, Italy
. prof. dr Peter Volek, Catholic University in Ružomberok, Slovakia
Ks. prof. KUL. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

18 (2023)

Prof. Przemysław Artemiuk, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Grzegorz Barth, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Antoni Bartoszek, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. Janusz Bujak, University of Szczecin, Poland
Prof. Grzegorz Chojnacki, University of Szczecin, Poland
Prof. Ján Ďačok, Pontifical Gregorian University in Rome, Italy
Prof. Tadeusz Dola, University of Opole, Poland
Prof. John Grabowski, The Catholic University of America in Washington, USA
Prof. Maurizio Faggioni, Accademia Alfonsiana in Rome, Italy
Prof. Piotr Jaskóła, University of Opole, Poland
Prof. Radoslav Lojan, Catholic University in Ružomberok, Slovakia
Prof. Marek Kluz, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Jarosław Merecki SDS, The Pontifical Theological Institute John Paul II for Marriage and the Family Sciences in Rome, Italy
Prof. Piotr Morciniec, University of Opole, Poland
Prof. Jan Perszon, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. Adrian J. Reimers, Holy Cross College, South Bend, USA
Prof. Stanisław Jan Rabiej, University of Opole, Poland
Prof. Marek Rembierz, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. Stanisław Skobel, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Robert Skrzypczak, Catholic Academy in Warsaw, Poland
Prof. Krzysztof Stachewicz, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Jan Szpet, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
PhD Tadeusz Zadorożny, Holy Apostles College & Seminary, Cromwell, USA
Prof. Stefano Zamboni, Accademia Alfonsiana in Rome, Italy
Prof. Wojciech Zawadzki, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Sławomir Zieliński, University of Silesia in Katowice, Poland

17 (2022)

Prof. Przemysław Artemiuk, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Paweł Borto, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Janusz Bujak, University of Szczecin, Poland Prof. Martin Carbajo-Núñez, Pontifical University of St. Anthony (Antonianum), Rome, Italy
Prof. David Fagerberg, University of Notre Dame, USA
Prof. Bogdan Ferdek, Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland
Prof. Cristiana Freni, Salesian Pontifical University, Rome, Italy
Prof. Zygfryd Paweł Glaeser, University of Opole, Poland
Prof. Józef Grzywaczewski, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Krzysztof Guzowski, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Jacek Kempa, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. Marek Kluz, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Vlaho Kovačević, University of Split, Croatia
Prof. Jacenty Mastej, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Andrzej Miotk SVD, Rome, Italy
Prof. Andrzej Adam Napiórkowski, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Jan Orzeszyna, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Jan Perszon, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. Piotr Piasecki, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
PhD Jan Polak, Palacký, University Olomouc, Czech Republic
Prof. Adrian J. Reimers, University of Saint Thomas, USA
Prof. Roman Słupek SDS, Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland
Prof. Adam Józef Sobczyk, Poznań, Poland
Prof. Wojciech Szukalski, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Andrea Vicini SJ, Boston College, USA
Prof. Norbert Widok, University of Opole, Poland
Prof. Ray Zammit, L-Università ta' Malta, Malta

16 (2021)

Prof. Andrzej Anderwald, University of Opole, Poland
Prof. Piotr Aszyk, Catholic Academy in Warsaw, Poland
Prof. Andrzej Bohdanowicz, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Janusz Bujak, University of Szczecin, Poland
Prof. Piotr Duchliński, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Ivo Džinić, University of Zagreb, Croatia
Prof. Zygfryd Glaeser, University of Opole, Poland
Prof. Piotr Jaskóła, University of Opole, Poland
Prof. Daniel Justel, Universidad Eclesiástica San Dámaso: Madrid, Spain
Prof. Stephan Kampowski, Pontifical John Paul II Theological Institute for Marriage and Family Sciences in Rome, Italy
Prof. Maksym Adam Kopiec, Pontifical University of. St. Anthony (Antonianum) in Rome, Italy
Prof. Ryszard Kozłowski, Pomeranian University in Słupsk, Poland
PhD Roman Mazur, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Andrzej Napiórkowski, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Paweł Podeszwa, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Andrzej Proniewski, University of Bialystok, Poland
Prof. Andrzej Pryba, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland Prof. Stanisław Rabiej, University of Opole, Poland
Prof. Thomas Rego, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile
Prof. Adrian Reimers, University of St. Thomas, USA
Prof. Czesław Rychlicki, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. Tomasz Siemieniec, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Wojciech Szukalski, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. med. Władysław Sinkiewicz, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland
Prof. Damian Wąsek, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Krzysztof Wieczorek, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. João J. Vila-Chã, Pontifical Gregorian University (Gregoriana) in Rome, Italy
PhD Tadeusz Zadorożny, Holy Apostles College and Seminary, USA

15 (2020)

Prof. Andrzej Anderwald, University of Opole, Poland PhD René Balák, Slovakia
Prof. Antoni Bartoszek, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. Paweł Bortkiewicz, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Ladislav Csontos, Trnava University, Slovakia
Prof. Grzegorz Chojnacki, University of Szczecin, Poland
Prof. Ján Ďačok, Pontifical Gregorian University in Rome, Italy
Prof. John Grabowski, Catholic University of America in Washington, USA
Prof. Piotr Jaskóła, University of Opole, Poland
Prof. Stanisław Kozakiewicz, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Ryszard Kozłowski, Pomeranian University in Słupsk, Poland
Prof. Zbigniew Kubacki, Collegium Bobolanum in Warsaw, Poland
Prof. Zdzisław Kupisiński, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. René Micallef, Pontifical Gregorian University in Rome, Italy
Prof. Ireneusz Mroczkowski, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Maciej Olczyk, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Kazimierz Papciak, Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland
Prof. Ian Randall, Cambridge, UK
Prof. Jarosław Różański, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Andrzej Pryba, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Tomasz Szyszka, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Inocent-Mária Szaniszló, Pontifical University of St. Thomas Aquinas (Angelicum) in Rome, Italy
Prof. Wojciech Szukalski, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
PhD Dominic White, Margaret Beaufort Institute of Theology in Cambridge, UK
PhD Agnes Wilkins, Worcester, UK
Prof. Tadeusz Dzidek, The Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow, Poland

14 (2019)

Prof. Grzegorz Bachanek, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
PhD José María Berlanga, Universidad Pontificia Comillas in Madrid, Spain
Prof. Jacek Bramorski, Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk, Poland
Prof. James Corkery, Pontifical Gregorian University in Rome, Italy
Prof. Tomasz Dutkiewicz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. Zygfryd Gläser, University of Opole, Poland
Prof. Jerzy Gocko, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. John Grabowski, The Catholic University of America in Washington, USA
Prof. Adam Kalbarczyk, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. Dariusz Kotecki, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. Ewelina Konieczna, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. Ryszard Kozłowski, Pomeranian University in Słupsk, Poland
Prof. Krzysztof Leśniewski, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Jacenty Mastej, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
PhD Jarosław Merecki, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Andrzej Napiórkowski, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Józef Naumowicz, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Jan Orzeszyna, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Andrzej Pryba, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Roman Słupek, Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland
Prof. Krzysztof Stachewicz, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Inocent-Mária V. Szaniszló, Pontifical University of St. Thomas Aquinas in Rome, Italy
Prof. Stefan Szymik, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Norbert Widok, University of Opole, Poland
Prof. Andrzej Wodka, Accademia Alfonsiana, Rome, Italy

13 (2018)

PhD José María Berlanga, Universidad Pontificia Comillas in Madrid, Spain
Prof. Roman Buchta, University of Silesia in Katowice, Poland
PhD Joseph Carola, Pontifical Gregorian University in Rome, Italy
Prof. Radosław Chałupniak, University of Opole, Poland
Prof. Wiesław Dąbrowski, Istituto Superiore di Scienze Religiose „Fides et Ratio”, L`Aquila, Italy
Prof. Tadeusz Dzidek, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Cyril Hišem, Catholic University in Ružomberok, Slovakia
Prof. Cayetana Heidi Johnson - Universidad en Internet de México, Mexico
Prof. Przemysław Kantyka, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Tadeusz Kałużny, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
PhD Maksym Adam Kopiec, Pontificia Universita Antonianum, Rome, Italy
Prof. Dariusz Kotecki, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. Janusz Kręcidło, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Krzysztof Krzemiński, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. Zdzisław Kupisiński, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
PhD Rudolf Kutschera, John Felice Rome Center/Loyola University Chicago, Rome, Italy
Prof. Krzysztof Leśniewski, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Waldemar Linke, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Jacenty Mastej, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Jarosław Moskałyk, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Sławomir Pawłowski, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Romuald Piekarski, University of Gdańsk, Poland
Prof. Aleksander Prokopski, Wrocław University of Science and Technology, Poland
PhD Paweł Sambor, l'Institut Catholique de Paris, France
Prof. Roman Słupek, Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland
Prof. Jan Szpet, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Manfred Uglorz, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. Norbert Widok, University of Opole, Poland

12 (2017)

PhD Mojżesz Asaah Awinongya SVD, Philosophisch-Theologische Hochschule in Sankt Augustin, Germany
Prof. Antoni Bartoszek, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. Achim Buckenmaier, Pontifical Lateran University, Rome, Italy
PhD Andrzej Dobrzyński, Center for Documentation and Research of the Pontificate of John Paul II in Rome, Italy
Prof. Tadeusz Dzidek, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Jan Górski, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. Józef Grzywaczewski, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Wojciech Szukalski, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Paweł Kiejkowski, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Krzysztof Krzemiński, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. Bogusław Kochaniewicz OP, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Ireneusz Ledwoń, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Francisco José López Sáez, Universidad Pontificia Comillas in Madrid, Spain.
Prof. Michael J. Mikoś, University of Wisconsin–Milwaukee, USA
Prof. Leszek Misiarczyk, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Mariusz Olczyk, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Mieczysław Ozorowski, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Marek Pyc, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Jan Słomka, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. Ignacio Serrada Sotil, Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Spain
Prof. Krzysztof Stachewicz, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Wojciech Szukalski, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Zbigniew Wanat, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. Ralph Weimann, Domuni Universitas, Bruksela, Belgium
Prof. Krzysztof Wieczorek, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. Andrzej Wierciński, University of Warsaw, Poland
Prof. Włodzimierz Wołyniec, Ateneo Romano della Santa Croce, Italy
Prof. Tadeusz Zadykowicz, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Sławomir Zieliński, University of Silesia in Katowice, Poland

11 (2016)

PhD Anna Abram, Margaret Beaufort Institute of Theology in Cambridge, UK
Prof. Stanisław Achremczyk, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Prof. Andrzej Anderwald, University of Opole, Poland
PhD Stanisław Bazyliński, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Jacek Bramorski, Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk, Poland
Prof. Radosław Chałupniak, University of Opole, Poland
Prof. Konrad Glombik, University of Opole, Poland
Prof. Massimo Grilli, University of Geneva, Switzerland
Prof. Ryszard Hajduk, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Prof. Marek Karczewski, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Prof. Witold Kawecki, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Wolfgang Klausnitzer, Julius-Maximilians-Universität of Würzburg, Germany
Prof. Dariusz Kotecki, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
PhD Edmund Kowalski, Accademia Alfonsiana, Rome, Italy
Prof. Zbigniew Kubacki, Pontifical Faculty of Theology in Warsaw, Poland
Prof. Bernard Kołodziej, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Jerzy Myszor, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. Janusz Kręcidło, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Stanisław Obirek PhD Sean Ryan, University of London, UK
Prof. Jan Słomka, University of Silesia in Katowice, Poland
PhD Wojciech M. Stabryła, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Jan Szpet, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Mariusz Szram, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Stefan Szymik, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Andrzej Uciecha, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. Ireneusz Werbiński, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. Norbert Widok, University of Opole, Poland

10 (2015)

Prof. Tadeusz Dzidek, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Sławomir Zieliński, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. Ryszard Hajduk, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Prof. Edward Wiszowaty, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Prof. Stefan Iloaie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania
Prof. Cristian Sonea, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania
Prof. Wojciech Szukalski, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Jürgen Werbick, Universität Münster, Germany
Prof. Jacek Kempa, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. Michael Gabel, Universität Erfurt, Germany
Prof. Wojciech Gajewski, University of Gdańsk, Poland
Prof. Ryszard Sikora, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Dariusz Kotecki, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. Roman Siebenrock, Universität Innsbruck, Austria Prof. Stefan Szymik, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Michał Wojciechowski, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland Prof. Stanisław Rabiej, Charles University, Prague, Czech Republic
Prof. Paweł Kiejkowski, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Andrzej Anderwald, University of Opole, Poland
Prof. Jan Perszon, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. Józef Urban, University of Opole, Poland
Prof. Andrzej Pietrzak, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Jan Górski, University of Silesia in Katowice, Poland
Prof. Bogusław Kochaniewicz OP, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Jacenty Mastej, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland Prof. Artur Malina, University of Opole, Poland
Prof. Andrzej Piotr Perzyński, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland

9 (2014)

Prof. Stanisław Achremczyk, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Prof. Józef Bunar, Facultad de Teología “San Pablo”, Cochabamba, Bolivia
Prof. Stefan Iloaie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania
Prof. Jerzy Gocko, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Marcin Hintz , Christian Theological Academy in Warsaw, Poland
Prof. Alberto Mingo Kaminouchi, Institute Superior de Ciencias Morales, Madrid, Spain
Prof. Krystian Kałuża, University of Opole, Poland
Prof. Krzysztof Kaucha, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Jacek Kiciński, Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland
Prof. Marek Kita, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Stanisław Kozakiewicz, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Prof. Zdzisław Kupisiński, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Marek Lis, University of Opole, Poland
Prof. Jacenty Mastej, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
PhD Gerhard Marschütz, Universität Wien, Austria Prof. Erwin Mateja, University of Opole, Poland
Prof. Piotr Morciniec, University of Opole, Poland
Prof. Katarzyna Parzych-Blakiewicz , University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Prof. Joachim Piepke, Philosophisch-Theologische Hochschule SVD St. Augustin, Germany
Prof. Dariusz Piwowarczyk, Jagiellonian University in Kraków, Poland Prof. Roland Preis
Prof. Marek Pyc, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Marek Skierkowski, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. Stefan Szymik, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Zbigniew Wanat, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. Waldemar Wesoły, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Prof. Jan Wiśniewski, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Prof. Włodzimierz Wołyniec - Ateneo Romano della Santa Croce, Italy

8 (2013)

Prof. Roman Bogacz, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Clemens Breuer, Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten, Austria
Prof. Jacek Bramorski, Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk, Poland
Prof. Dariusz Dziadosz, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Jerzy Gocko, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Wacław Gubała, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Jan Kochel, University of Opole, Poland
Prof. Piotr Łabuda, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Zdzisław Janiec, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Grzegorz Jaśkiewicz
Prof. Bernard Kołodziej, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Krzysztof Konecki, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. Antoni Misiaszek, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Prof. Jerzy Misiurek, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Maciej Olczyk, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Jan Orzeszyna, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Joachim Piegsa, Universität Augsburg, Germany
Prof. Marek Raczkiewicz, Accademia Pontificio, Madrid, Spain
Prof. Ireneusz Werbiński, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Prof. Waldemar Wesoły, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Prof. Norbert Widok, University of Opole, Poland
Prof. Tadeusz Zadykowicz, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

6-7 (2011-2012)

Prof. Piotr Morciniec, University of Opole, Poland
Prof. Krystian Wojaczek, University of Opole, Poland
Prof. Piotr Jaskóła, University of Opole, Poland
Prof. Andrzej Anderwald, University of Opole, Poland
Prof. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Prof. Jan Orzeszyna, The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Prof. Jerzy Gocko, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Prof. Zdzisław Kupisiński, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland


Plagiarism Policy

ANTI-PLAGIARISM POLICY

Anti-plagiarism system: Plagiarism is an infringement of personal copyright by appropriating all or part of another's work and publishing it under one's own name. Copying one's own work to expand one's academic output constitutes self-plagiarism. Plagiarism is a criminal act.

If plagiarism is detected, the editors will inform the institution where the author is affiliated, the reviewers and the affected persons of the case.In addition, the editors will post information on this issue on the journal's website and/or in the printed version.

In order to prevent plagiarism, the Editorial Board of the journal "Studies in Theological Sciences" uses iThenticate software belonging to Turnitin, a global provider of technology services for science and education. The system allows checking the alleged similarity of a text with billions of online sources and texts deposited by publishers using Similarity Check.

Research data: The editors do not collect research data, and submission of a research data management plan is not a requirement for publication of an article. By research data, the editors mean recorded material of a factual nature (in numerical, textual, graphical or audio form) that is generally recognized by the scientific community as necessary for evaluating the results of scientific research. Under certain circumstances, however, authors may be asked to provide research data, even after the article has been published.

This page uses 'cookies'. Learn more