Humanities and Social Sciences

Slavia Orientalis

Content

Slavia Orientalis | 2013 | No 4 |

Instructions for authors

Zasady publikowania w kwartalniku „Slavia Orientalis”

I. „Slavia Orientalis” przyjmuje do druku materiały nigdzie dotąd niepublikowane. Wszelkie formy plagiatu („ghostwriting”) i autoplagiatu („guest authorship”) będą traktowane przez redakcję jako przejawy nierzetelności naukowej. Redakcja będzie dokumentować oraz powiadamiać stosowne instytucje o łamaniu i naruszaniu zasad etyki obowiązujących w nauce.

II. „Slavia Orientalis” zamieszcza materiały w języku rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, polskim i angielskim.

Do tekstu prosimy dołączyć: polską, angielską i rosyjską wersję tytułu, tekst streszczenia artykułu w języku angielskim (do 0,5 stronicy), pięć angielskich słów kluczowych, krótką informację o autorze, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, adres pocztowy i elektroniczny, a także adres miejsca pracy, tytuły najważniejszych publikacji (książki i artykuły), ze wskazaniem miejsca i roku wydania (5 tytułów).

III. Oprócz artykułów Redakcja zamieszcza także:

a) recenzje merytoryczne, oceniające i polemiczne o objętości do 5 stronic maszynopisu;

b) informacje o książkach o objętości do 2 stronic maszynopisu;

c) sprawozdania z sesji i konferencji naukowych o objętości do 3 stronic maszynopisu.

IV. Wymogi techniczne:

a) teksty prosimy przysyłać w jednym egzemplarzu wraz z zapisem elektronicznym tekstu

zarówno w pliku doc., jak i pdf;

b) teksty w języku angielskim winny się rozpoczynać streszczeniem w języku rosyjskim lub polskim (ok. 0,5 stronicy);

c) teksty w językach rosyjskim, ukraińskim, białoruskim winny rozpoczynać się streszczeniem w języku angielskim (ok. 0,5 stronicy);

d) teksty w języku polskim winny zawierać streszczenie w języku angielskim (0,5 stronicy) oraz 5 słów kluczowych w języku tekstu oraz w języku angielskim;

e) w tekstach w języku polskim i angielskim cytaty i przypisy w języku rosyjskim, ukraińskim

i białoruskim prosimy przytaczać w oryginale (nie w transliteracji);

f) tytuły utworów literackich występujących w tekście w języku polskim po raz pierwszy należy podać w nawiasie w wersji oryginalnej (nie w transliteracji);

g) maszynopis winien być przygotowany z zachowaniem interlinii i marginesu po lewej stronie;

h) czcionka: Times New Roman (CE lub CYR) o wielkości 12 pkt z interlinią 1,5 wiersza;

i) strona znormalizowanego maszynopisu zawiera 30 wersów tekstu z ok. 60 znakami

w wersie (1800 znaków na stronie);

j) objętość tekstów nie powinna przekraczać 20 stronic maszynopisu;

k) przypisy: pod stroną w numeracji ciągłej dla całego tekstu (przygotowane przez opcję „Wstaw przypis”) i tekst bez bibliografi i końcowej;

l) opis źródeł w przypisach prosimy dostosować do przedstawionego poniżej wzorca:

Książka:

J. Kowalski, Historia literatury, Kraków 1990, s. 23.

Ibidem, s. 13.

J. Kowalski, Historia…, s. 56.

Fragment książki:

A. Nowak, Z dziejów piśmiennictwa, [w:] Historia cywilizacji, Warszawa 1987, s. 98.

Ibidem, s. 13.

A. Nowak, Z dziejów…, s. 135.

Artykuł w czasopiśmie:

L. Nowacka, Teoria aktów mowy, „Przegląd Językoznawczy” 1963, nr 7, s. 45.

Źródło internetowe:

Irina Yazykova, Obraz Bogurodzicy w ruskiej ikonografi i, [w:] https://www.ortodox.ru (28.03.2011).

V. Wszelkie zmiany o charakterze merytorycznym wprowadzane przez Autora w korekcie dokonywane będą na koszt Autora.

VI. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

VII. Tekst powinien być przygotowany według wzoru:

Imię i nazwisko

Miasto, uniwersytet

TYTUŁ W JĘZYKU ARTYKUŁU

Tytuł w języku angielskim

ABSTRACT:

KEYWORDS:

SŁOWA KLUCZOWE:

Tekst artykułu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Требования, предъявляемые к текстам, публикуемым в квартальнике „Slavia Orientalis”

I. „Slavia Orientalis” принимает в печать материалы, которые до сих пор нигде не публиковались. Все формы плагиата („ghostwriting”) и автоплагиата („guest authorship”) будут признаны редакцией как проявление научной недобросовестности. Редакция будет документировать и извещать соответствующие учреждения о на- рушении этических законов, обязывающих в науке.

II. „Slavia Orientalis” помещает материалы на русском, белорусском, украинском, польском и английском языках. Редакция обращается к авторам с просьбой предоставить: польскую, английскую и русскую версии заглавия, резюме на английском языке (до 0,5 страницы), пять ключевых слов на английском языке, а также краткую информацию о себе, со- держащую следующие данные: имя и фамилия автора, ученая степень и звание, место работы, должность, почтовый и электронный адреса; заглавия важнейших публикаций (книг и статей) с указанием места и года издания (5 заглавий).

III. Кроме статей редакция помещает также:

а) научно-аналитические рецензии, заключающие в себе оценку и полемику – объемом до 5 машинописных страниц;

б) информацию о новых книгах – объемом до 2 машинописных страниц;

в) обзоры, посвященные научным симпозиумам и конференциям – объемом до 3 машинописных страниц.

IV. Технические требования:

а) просьба присылать тексты в одном экземпляре вместе с электронной записью текста в файлах doc. и pdf;

б) тексты на английском языке в начале статьи должны сопровождаться резюме на русском или польском языке (ок. 0,5 страницы);

в) тексты на русском, украинском и белорусском языках в начале статьи должны сoпровождаться резюме на английском языке (0,5 страницы);

г) тексты на польском языке в начале статьи должны сопровождаться резюме на английском языке (0,5 страницы) и ключевыми словами (до пяти) на языке статьи и на английском;

д) в текстах на польском и английском языках цитаты и примечания на русском, украинском и белорусском языках следует приводить в оригинальной версии (не в транслитерации);

е) заглавия литературных произведений, приводимые в тексте на польском языке впервые, должны сопровождаться в скобках оригинальной версией (не в транс- литерации);

ж) подготовленная к печати машинопись должна содержать регулярный интервал и поля с левой стороны;

з) шрифт: Times New Roman (CE или CYR) размером 12, расстоянием между строчками 1,5;

и) согласно принятым нормам, машинописная страница содержит 30 строк текста по

ок. 60 печатных знаков в каждой строке (т. е. 1800 печатных знаков на странице);

й) объем присылаемых текстов не может превышать 20 машинописных страниц;

к) сноски: внизу страницы при непрерывной нумерации для всего текста (выполняемые при помощи „Вставка сносок”, статья без библиографического списка в конце текста;

л) при ссылках на источники следует соблюдать форму записи, соответствующую приводимому ниже образцу:

Книга:

А.И. Иванов, История литературы, Москва 1990, с. 23.

Там же, с. 13.

А.И. Иванов, История…, с. 56.

Фрагмент книги:

Е. Сидоров, Из истории письменности, [в:] История цивилизации, Москва 1987, с. 98.

Там же, с. 13.

Е. Сидоров, Из истории…, с. 135.

Статья в журнале:

О. Ахманова, Теория речевых актов, „Вопросы языкознания” 1963, № 1, с. 45.

Источник по Интернету:

Петр Паламарчук, Москва, Мосох и Третий Рим, [в:] https://www.omolenko.com/publicistic/palamarchuk.htm (28.03.2011).

V. Любого рода существенные изменения, вносимые автором в корректуру, будут реализованы за счет автора.

VI. Материалы, присланные не по просьбе Редакции, обратно не высылаются.

VII. Текст должен быть приготовлен по данному образцу:

Имя и фамилия

Город, университет

ЗАГЛАВИЕ НА ЯЗЫКЕ СТАТЬИ

Заглавие на английском языке

ABSTRACT:

KEYWORDS:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Текст статьи.

Publication Ethics Policy

Etyka wydawnicza

W kwartalniku „Slavia Orientalis” przestrzegane są zasady zawarte w zbiorze wskazań Best Practice Guidelines for Journal Editors opracowanym przez Komitet Etyki Publikacyjnej (COPE).

Praktykowane w kwartalniku reguły postępowania w szczególności dotyczą:

I. Powinności Autorów
1. Autorzy zobowiązani są do rzetelnego przygotowania tekstów proponowanych do druku w „Slavii Orientalis”, zgodnie z zasadami obowiązującymi w kwartalniku.
2. Przekazując materiał do publikacji w kwartalniku „Slavia Orientalis”, Autor gwarantuje, że tekst jest jego dziełem oryginalnym, nigdzie do tej pory niepublikowanym ani nieprzekazanym do rozpatrzenia w żadnym czasopiśmie bądź książce oraz że nie narusza praw osób trzecich.
3. Autor ponosi odpowiedzialność za wiarygodność i właściwe udokumentowanie informacji przytaczanych w tekście.
4. Autorzy są zobowiązani do uwzględnienia uwag recenzentów lub do pisemnego uzasadnienia odmowy ich uwzględnienia.
5. Po przyjęciu tekstu do druku Autor podpisuje z Redakcją umowę o publikacji na podstawie licencji wolnego dostępu Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

II. Zasady postępowania Redakcji
1. „Slavia Orientalis” przyjmuje do druku materiały nigdzie dotąd niepublikowane. Wszelkie formy plagiatu, autoplagiatu, działań typu „ghostwriting” i „guest authorship” będą traktowane jako przejawy nierzetelności naukowej. Redakcja będzie dokumentować łamanie i naruszanie zasad etyki obowiązujących w nauce i powiadamiać o nich stosowne instytucje. W wypadku stwierdzonej nierzetelności naukowej, ujawnionej po opublikowaniu tekstu, Redakcja zamieści stosowne informacje.
2. W procesie recenzowania i kwalifikowania tekstów do druku pod uwagę brane są wyłącznie kwestie dotyczące ich rzetelności, wysokiego poziomu naukowego i poprawności językowej. Redakcja przestrzega zasady unikania konfliktu interesów.
3. Redakcja, nie zgadzając się z reakcjami Autora na recenzje, może podjąć decyzję o odmowie publikacji.
4. Korespondencja z autorami, recenzentami, członkami Komitetu Redakcyjnego i członkami Rady Naukowej jest prowadzona zgodnie z zasadami poufności.

III. Powinności Rady Naukowej kwartalnika „Slavia Orientalis”

1. Doradzanie Redakcji w sprawach związanych z poziomem naukowym kwartalnika.
2. Zwracanie uwagi na dostrzeżone przypadki nieuczciwości naukowej.
3. Proponowanie uwzględnienia w projektach wydawniczych pisma nowych aspektów badawczych dotyczących słowiańszczyzny wschodniej.
4. Оpiniowanie koncepcji numerów tematycznych planowanych przez Redakcję.
5. Тroska o rozpoznawalność i wizerunek kwartalnika w międzynarodowym środowisku naukowym.

IV. Powinności recenzentów

1. W procesie opiniowania materiałów do druku pod uwagę brane są wyłącznie kryteria dotyczące kwestii merytorycznych.
2. Recenzje powinny zawierać jednoznaczne konkluzje dotyczące rekomendacji lub braku rekomendacji tekstu do druku.
3. Recenzent jest zobowiązany poinformować Redakcję o wszystkich dostrzeżonych przypadkach plagiatu w recenzowanym tekście.


**********************************************************************************

Этика публикации

В квартальнике „Slavia Orientalis” соблюдаются принципы, представленные в составе рекомендaций Best Practice Guidelines for Journal Editors, предложенном Комитетом по этике научных публикаций (COPE).

Соблюдаемый квартальником образ действий, в частности, охватывает:

I. Обязанности Авторов
1. Авторы обязаны добросовестно готовить материалы, предлагаемые для публикации в квартальнике „Slavia Orientalis”, соблюдая принятые в журнале принципы оформления текстов.
2. Передавая материал для публикации в квартальнике „Slavia Orientalis”, Автор гарантирует, что его текст является оригинальным произведением, которое до сих пор нигде не публиковалось, ни не предавалось на рассмотрение в другие журналы или книги, а также, что текст не нарушает прав третьих лиц.
3. Автор несет ответственность за достоверность и правильное документирование информации, приводимой в тексте.
4. Авторы обязаны учесть замечания рецензентов или письменно обосновать отказ от их учтения.
5. После утверждения текста в печать Автор подписывает с Редколлегией договор о публикации на основании лицезии открытого доступа Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

II. Образ действий Редколлегии
1. „Slavia Orientalis” принимает в печать материалы, которые до сих пор нигде не публиковались. Все формы плагиата, автоплагиата, действий типа „ghostwriting” и „guest authorship” будут считаться проявлением научной недобросовестности. Редакция будет документировать нарушения этических законов, обязывающих в науке, и извещать о них соответствующие учреждения. В случае научной недобросовестности, определенной после публикации текста, Редакция опубликует соответсвующую информацию.
2. В процессе рецезирования и выработки решения о публикации текстов учитываются лишь критерии, касающиеся высокого научного уровня, добросоветсной подготовки и языковой корректности оцениваемых материалов. Редакция соблюдает принцип избегания конфликта интересов.
3. Редакция, не одобряя реакцию авторов на рецезию, может принять решение об отказе публиковать текст.
4. Переписка с авторами, рецензентами, членами Редколлегии и Ученого совета ведется на основе конфиденциальности.

III. Обязанности Ученого совета
1. Консультирование с Редакцией вопросов научного уровня журнала.
2. Обращение внимания на замеченные случаи научной недобросовестности.
3. Предложения учтения в издательских проектах журнала новых исследовательских аспектов, касающихся восточнославянских культур.
4. Оценка концепции тематических номеров журнала, планируемых Редакцией.
5. Забота о распознаваемости и имидже квартальника в международной научной среде.

IV. Обязанности рецензентов
1. В процессе рецезирования материалов учитываются лишь мериторические критерии.
2. Рецензии должны заключаться однозначными выводами, относительно рекомендации или отказа от рекомендации печатать текст.
3. Рецензент обязан уведомить Редакцию о всех случаях плагиата, замеченных в рецензируемом тексте.

Peer-review Procedure

Procedura recenzowania tekstów w kwartalniku „Slavia Orientalis”

1. Nadesłany tekst jest wstępnie oceniany przez Redakcję pod względem spełnienia formalnych oczekiwań wobec przekazywanych do kwartalnika materiałów i ich zgodności z naukowo-tematycznym profilem pisma.

2. Recenzje sporządzane są na formularzu.

3. W procesie recenzowania tekstów przestrzegane są zasady:
a) zasada dwóch niezależnych recenzji;
b) zasada doboru recenzentów według ich naukowo-tematycznej kompetencji;
c) zasada unikania konfliktu interesów przy doborze recenzentów;
d) zasada podwójnej anonimowości (double blind peer review);
e) zasada powoływania trzeciego recenzenta w wypadku rozbieżnych konkluzji w dwóch standardowo sporządzonych recenzjach.

4. W procesie opiniowania i kwalifikowania tekstów do druku pod uwagę brane są wyłącznie kwestie merytoryczne.


**********************************************************************************


Процедура рецензирования текстов в квартальнике „Slavia Orientalis”

1. Присланный текст предварительно оценивается Редакцией с точки зрения как формальных требований, предъявляемых материалам, переданным в квартальник, так и их соответствия научно-тематическогому профилю журнала.

2. Рецензии выполняются на бланке.

3. В процессе рецензирования соблюдаются принципы:
а) принцип двух независимых друг от друга рецензий;
б) принцип отбора рецензентов с учетом их научно-тематических компетенций;
в) принцип избегания конфликта интересов;
г) принцип двойной анонимности (double blind peer review);
д) принцип назначения третьего рецензента в случае противоречивых заключений в двух стандартных рецензиях.

4. В процессе оценки текста и приема решений относительно его публикации учитываются лишь объективные критерии.This page uses 'cookies'. Learn more