Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Zawartość

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2019 | t.22 | No 4 |

Abstrakt

Artykuł przedstawia historię polskich czasopism motoryzacyjnych uzupełnioną o wyniki najnowszych badań autora. Nieznane dotąd fakty oraz nowe ustalenia wywołały konieczność zweryfikowania dotychczasowej wiedzy na ten temat. Pierwszy polski periodyk motoryzacyjny „Gazeta Automobilowa” ukazał się w lutym 1911 roku we Lwowie, pięć miesięcy przed „Lotnikiem i Automobilistą”, który do niedawna uznawany był przez wielu za pierwsze polskie pismo motoryzacyjne. Artykuł zawiera najpełniejszą listę polskich tytułów motoryzacyjnych ukazujących się do wybuchu II wojny światowej.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Adam Bańdo

Abstrakt

Tygodnik ilustrowany „Wędrowiec” (1863–1906) zgodnie z tytułem i deklaracją programową poświęcał na swoich łamach wiele miejsca geografii, dziejom kultury, opisom obcych krajów i relacjom podróżniczym. Artykuł omawia publikowane w tym czasopiśmie teksty odnoszące się do zagadnień starożytnego Bliskiego Wschodu.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Leszek Zinkow

Abstrakt

Pierwsza część artykułu przedstawia dzieje wydawnicze tygodnika „Przyjaciel Dzieci” za redakcji Jana Skiwskiego (1892–1911) i przeobrażenia jego zawartości literackiej, polegające na ostrożnej rewizji zasad z czasów kadencji Jana Kantego Gregorowicza (1867–1890) przy zachowaniu podstawowych związków ze wzorcami artystycznymi epoki pozytywizmu.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krzysztof Woźniakowski
ORCID: ORCID

Abstrakt

Na mapie pojęciowej problematyki badawczej cenzury oraz będących jej konsekwencją konfiskat jako zasadniczy obiekt analiz lokowany jest „inkryminowany tekst”. Takie postrzeganie cenzury pozwala analizować ją z perspektywy konkretnego faktu ingerencji władzy w prasowy przekaz, jego odnotowanie, a także zrekonstruowanie skutków owego zajęcia, tak dla autora, jak i wydawcy oraz redaktora. Próba natomiast rekonstrukcji historycznego obrazu cenzury w znacznie rozszerzonym zakresie, na który składają się: instytucje, ich kompetencje, metody i skutki działania, stosowane środki prewencji oraz represji wymaga jednak „odkrywania” nowych informacji, pozwalających na systemowe oraz porównawcze ujęcie problemu.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Grażyna Wrona

Abstrakt

Artykuł charakteryzuje pismo „Szopka” wydawane w Warszawie w latach 1922–1925 jako tygodnik satyryczno-humorystyczny. Pismo było trybuną Narodowej Demokracji, upowszechniało ideologię narodową. „Szopka” zamieszczała dowcipy rysunkowe i tekstowe wymierzone w domniemanych wrogów Polski i Polaków. Humorystycznej deformacji podlegały obiekty personalne i instytucjonalne. Tygodnik krytykował politykę Józefa Piłsudskiego i jego obozu politycznego, był antybolszewicki, antyniemiecki, antysemicki. Stosował zróżnicowane techniki perswazyjne celem upowszechniania narodowej wizji świata.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewa Maj

Abstrakt

Pod pretekstem odkrycia nieznanego druku z 1974 r. artykuł omawia badania nad selekcją odbiorczą prasy w ciągu II połowy XX wieku prowadzone przez Ośrodek Badań Prasoznawczych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka J. Cieślikowa
Ryszard Filas

Abstrakt

Autonomiczna Galicja była krajem dwóch prędkości. Z jednej strony stanowiła konstytucyjnie afiliowany kaganek wolności i autonomii, z drugiej — związana z monarchistycznym absolutyzmem — limitowała ochronę jednostki i przyznanych jej obywatelskich praw. Swoistym zakładnikiem owej dychotomii działań — w imię ochrony władzy i religii — stała się prasa.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Elżbieta A. Maj

Abstrakt

W dniach 19–20 września 2019 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Lubuskim Centrum Winiarstwa odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa Winiarstwo lubuskie a media. Perspektywa trzydziestolecia 1989–2019. Partnerami wydarzenia zorganizowanego przez zielonogórską Bibliotekę Wojewódzką byli: Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk, Odział w Krakowie. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak. Patronat medialny sprawowały czasopisma „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” oraz ogólnopolski portal bibliotekarski sbp.pl.

(ze wstępu).

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Monika Simonjetz

Instrukcja dla autorów


  1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

  2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

  3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail.

  4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

  5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku bez spacjowania).

  6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

  7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

  8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji