Humanities and Social Sciences

Nauka

Content

Nauka | 2020 | No 1 |

Abstract

Dokument został przygotowany przez Komitet Etyki w Nauce PAN. Na posiedzeniu 8 listopada 2019 r. przeprowadzono dyskusję poprzedzoną referatami zaproszonych prelegentów: dr. hab. M. Napiórkowskiego i mgr. J. Zawiły-Niedźwieckiego. Tekst stanowiska napisali prof. dr hab. Paweł Łuków, mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki, red. Karolina Głowacka. Pomocy w redakcji tekstu udzieliła mgr Joanna Wysocka-Andrusiewicz. Po dyskusji członków Komitetu i naniesieniu zmian dokument został przyjęty w głosowaniu, w którym oddano 19 głosów, w tym 18 głosów za przyjęciem stanowiska i 1 przeciw. Do stanowiska zgłoszono zdanie odrębne, które można znaleźć na stronie KEN: http://ken.pan.pl. Dokumentowi towarzyszą dwa krótkie informatory adresowane do różnych środowisk: Etyczne aspekty upowszechniania poglądów nienaukowych – informacja dla środowisk naukowych (załącznik nr 1); Etyczne aspekty upowszechniania poglądów nienaukowych – informacja dla dziennikarek i dziennikarzy (załącznik nr 2).
Go to article
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In these remarks I do undertake one more time the attempt to answer the following question: what do agnostics really want? This issue is so complicated that even the agnostics themselves had great trouble in delivering the answer. This is also related to these agnostics, such as the recalled here Charles Darwin, Albert Einstein, and Stephen W. Hawking, who belong to the greatest format of scholars. The agnostics are being distanced from, both the atheists and theists. However they do judge differently their views it is important that as well the first as the latter ones may appreciate what stands behind agnosticism and this might be very variable.

Go to article

Authors and Affiliations

Zbigniew Drozdowicz

Instructions for authors

   NAUKA jest czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim. Czasopismo publikuje recenzowane prace naukowe, artykuły przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz listy do redakcji.

   Nadsyłane prace prosimy przygotowywać za pomocą typowego edytora tekstu zgodnie z podanymi poniżej zaleceniami. Prosimy o dostarczenie dwóch egzemplarzy wydruku pracy na papierze formatu A-4 z szerokim marginesem po lewej stronie, po około 30 wierszy na stronie.

  Wydruk nie powinien zawierać poprawek, podkreśleń i spacjowań. Praca powinna zawierać streszczenie (maksymalnie 200 słów) oraz słowa kluczowe (trzy do sześciu). Kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem. Jeśli praca napisana jest w języku polskim, to wówczas tytuł pracy, słowa kluczowe oraz streszczenie należy dostarczyć również w języku angielskim.

  Do przesyłanego wydruku tekstu pracy i kompletu ponumerowanych rycin (po 2 egzemplarze) prosimy dołączyć:

a)   pismo, w którym pierwszy autor zwraca się do redakcji o wydrukowanie pracy w czasopiśmie (jest to formalna zgoda autora na publikację pracy), podaje swój dokładny adres, zatrudnienie, numer telefonu, adres e-mailowy oraz podpis wraz z podaniem tytułu naukowego oraz stanowiska;

b)  pisemne oświadczenie, że praca nie była dotąd ogłoszona drukiem i nie została złożona w innej redakcji. W przypadku wykorzystywania rycin uprzednio opublikowanych lub pochodzących od innych autorów należy dołączyć pisemną zgodę autorów i wydawnictwa na ich wykorzystanie;

c)  opisaną dyskietkę lub CD z tekstem całej pracy; w przypadku stosowania nietypowego edytora tekstu należy dołączyć również plik w formacie RTF lub ASCII. Zawartość wersji elektronicznej powinna być identyczna z przesłanym wydrukiem. W przypadku przesyłania elektronicznej wersji ilustracji należy umieszczać poszczególne ilustracje w oddzielnych plikach, podając nazwę programu, za pomocą którego zostały wykonane.

   Jakość ilustracji powinna pozwalać na ich bezpośrednią reprodukcję. Ilustracje w formie map bitowych muszą mieć rozdzielcz

This page uses 'cookies'. Learn more