Details

Title

Phraseological and Paremiological Borrowings During the Era of Peter the Great: A Dialogue of Cultures

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2021

Volume

vol. LXX

Issue

No 4

Affiliation

Мокиенко, Валерий : Санкт‑Петербург, Санкт‑Петербургский государственный университет

Authors

Keywords

The era of Peter the Great ; European innovations of Peter’s time ; phraseological units ; paremias ; proverbs ; tracing

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

799-811

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography


Berkov V.P., Mokiyenko V.M., Shulezhkova S.G., Bolʹshoy slovarʹ krylatykh slov russkogo yazyka, Moskva 2000.

Bierich A., Russische Phraseologie des 18. Jahrhunderts. Entstehung, Semantik, Entwicklung. (= Heidelberger Publikationen zur Slavistik. A. Linguistische Reihe. Band 16. Hsg.: Baldur Panzer), Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2005.

Birikh A.K., Mokiyenko V.M., Stepanova L.I., Slovarʹ russkoy frazeologii. Istoriko-etimologicheskiy spravochnik, red. prof. V.M. Mokiyenko, 4 e izd., stereotipn., Moskva 2007.

Birzhakova Ye.E., Voynova L.A., Kutina L.L., Ocherki po istoricheskoy leksikologii russkogo yazyka 18 veka, Leningrad 1972.

Dalʹ V.I., Tolkovyy slovarʹ zhivogo russkogo yazyka, 3-e izd., t. 1-4, Moskva 1955.

Flajšhans V., Česká přísloví. Sbírka přísloví, přípovídek a pořekadel lidu Českého v Cechách, na Moravě a v Slezsku, Díl I. Přísloví staročeská. Díl I (A-N), díl II (O-Ru)., Praha, 1911-1913. 2-é, rozšířené vydání. Předmluva V. Mokienko, komentáře V. Mokienko, L. Stěpanova, ed. Valerij Mokienko, Ludmila Stěpanova, Olomouc 2013.

Hüttl-Worth (Hüttl-Folter) G., Foreign Words in Russian. A Historical Scetch, 15501800. Mit einem Vorwort von D. Tschižewski. (University of California, Publications in Linguistics, 28), Berkley – Los Angeles 1963.

Hüttl-Worth (Hüttl-Folter) G., Die Bezeichnung des russischen Wortschatzes im 18. Jahrhundert, Wien 1956.

Kiparsky V., Die gemeinslavischen Lehnwöhrter aus dem Germanischen, Helsinki 1934.

Kiparsky V., Russische historische Grammatik. Bd. III. Entwicklung des Wortschatzes, Heidelberg: Carl Winter-Universitätsverlag 1975.

Knyazʹkova G.P., Russkoye prostorechiye vtoroy poloviny XVIII v., Leningad 1974.

Kolesov V.V., Russkaya rechʹ. Vchera. Segodnya. Zavtra, Sankt-Peterburg 1998.

Kruglov V.M., Russkiy yazyk v nachale XVIII veka: uzus petrovskikh perevodchikov, Sankt-Peterburg 2004.

Literaturnyy yazyk XVIII veka. Problemy stilistiki, otv. red. Yu.S. Sorokin, Leninrad 1982.

Małek E., «Sobraniye 4291 drevnikh rossiyskikh poslovits» i «Apofegmaty» Benyasha Budnogo. (Iz istorii russkoy paremiologii), Warszawa 2016.

Materialy i issledovaniya po leksike russkogo yazyka XVIII veka, otv. red. Yu.S. Sorokin, Moskva – Leninrad 1965.

Mikhelʹson M.I., Russkaya myslʹ i rechʹ. Svoyë i chuzhoye. Opyt russkoy frazeologii. Sbornik obraznykh slov i inoskazaniy, Sankt-Peterburg, t. 1, 1903; t. 2, 1905.

Mokiyenko V.M., Sidorenko K.P., Slovarʹ krylatykh vyrazheniy Pushkina, Sankt-Peterburg 1999.

Nikolayeva Ye.K., K probleme slavyanskogo yazykovogo vzaimodeystviya, [v:] Obraz světa v jazyce a frazeologii II. Picture of World in a Language and Phraseology, ed. Ladislav Janovec, Praga 2020.

Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red. akad. Ju. Krzyżanowski, t. 1-4, Warszawa 1969-1978.

Otten F., 2002, Kompʹyuternyye materialy, prislannyye avtoru nastoyashchey statʹi prof. F. Ottenom v 2002.

Otten F., Untersuchungen zu den Fremd und Lehnwörtern bei Peter dem Großen. (= Slavistische Forschungen. Bd. 50), Köln – Wien 1985.

Otten F., Zu einigen russischen Phraseologismen des 17./18. Jahrhunderts (I+II), „Zeitschrift für Slawistik” 2001, № 3 (46), s. 281-307; № 4, s. 418-442.

Palevskaya M.F., Materialy dlya frazeologicheskogo slovarya russkogo yazyka XVIII veka, Kishinov 1980.

Palevskaya M.F., Osnovnyye modeli frazeologicheskikh yedinits so strukturoy slovosochetaniya v russkom yazyke XVIII v., Kishinov 1972.

Poslovitsy, pogovorki, zagadki v rukopisnykh sbornikakh XVIII-XX vekov, izdaniye podgotovili M.Ya. Melʹts, V.V. Mitrofanova, G.G. Shapovalova, Moskva – Leningrad 1961.

Radzik A., Ze studiów nad frazeologią historyczną języka rosyjskiego. Frazeologizmy w niemiecko-łacińsko-rosyjskim Leksykonie peterburskim z 1731 roku, Kraków 2000.

Shanskiy N.M., Zimin V.I., Filippov A.V., Opyt etimologicheskogo slovarya russkoy frazeologii, Moskva 1987.

Shanskiy N.M., Zimin V.I., Filippov A.V., Kratkiy etimologicheskiy slovarʹ russkoy frazeologii: (Dopolneniye), „Russkiy yazyk v shkole” 1981, № 4, s. 61-72.

Slovarʹ russkogo yazyka XVIII v. Vyp. 1-23, Leningrad (Sankt-Peterburg) 1984-2019, (izdaniye prodolzhayetsya).

Snegirev I.M., Russkiye narodnyye poslovitsy i pritchi, izdannyye I.M. Snegirevym s predisloviyem i dopolneniyami, Moskva 1848.

Veysman E., Nemetsko-latinskiy i russkiy leksikon kupno s pervymi nachalami russkogo yazyka k obshchey polʹze pri Imperatorskoy Akademii nauk pechatiyu izdan, Sankt-Peterburg 1731.

Vinogradov V.V., Iz istorii russkikh slov i vyrazheniy, „Voprosy stilistiki”, Moskva 1966.

Vinogradov V.V., Ocherki po istorii russkogo literaturnogo yazyka XVII-XIX vv., Moskva 1934.

Date

2021.12.10

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2021.138868

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×