Details

Title

Reflexes of Birch-Bark Letter Vernacular Orthography In the Gospel Spelling of a 13th-Century Old Russian Manuscript

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2021

Volume

vol. LXX

Issue

No 4

Affiliation

Мольков, Георгий : Москва, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН

Authors

Keywords

Old Russian ; Birch-Bark Letter Vernacular Orthography ; standard orthography ; о – ъ and е – ь variation

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

785-798

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography


Barankova G.S., O nekotorykh grafiko-orfograficheskikh i yazykovykh osobennostyakh „Novgorodskoy kormchey” 1280 g., [v:] Slavyanskoye i balkanskoye yazykoznaniye. Paleoslavistika, Moskva 2017.

Goloskevich G.K., Evseviyevo evangeliye 1283 goda. Opyt istoriko-filologicheskogo issledovaniya, Sankt-Peterburg 1914.

Korotkova D.A., Molʹkov G.A., Grafiko-orfograficheskiye osobennosti drevnerusskogo sluzhebnika XIII veka (Sof. 519), “Acta Linguistica Petropolitana. Trudy Instituta lingvisticheskikh issledovaniy” 2017, t. 13, № 1.

Krysʹko V.B., [Rets.] M.G. Galʹchenko, Nadpisi na drevnerusskikh ikonakh XII-XIV vv.: Paleograficheskiy i grafiko-orfograficheskiy analiz, Moskva, 1997, “Slavyanovedeniye” 2000, № 2.

Rukopisnoye sobraniye RGADA, [v:] http://rgada.info/kueh/index2.php?str=188_1_816.

Schaeken J., Notes on the later Russian part of „’s Book”, “Russian Linguistics” 2000, vol. 24.

Sobolevskiy A.I., [Rets.] Issledovaniye o yazyke Sinodalʹnogo spiska 1-oy Novgorodskoy letopisi. Trud B.M. Lyapunova… [1900], [v:] A.I. Sobolevskiy, Trudy po istorii russkogo yazyka, t. 2. Moskva 2006.

Strakhov A.B., Filologicheskiye nablyudeniya nad berestyanymi gramotami: VI-IX, “Palaeoslavica” 1995, vol. III.

Zaliznyak A.A., Drevnerusskaya grafika so smesheniyem ъ–o i ь–e, [v:] A.A. Zaliznyak, «Russkoye imennoye slovoizmeneniye» s prilozheniyem izbrannykh rabot po sovremennomu russkomu yazyku i obshchemu yazykoznaniyu, Moskva 2002.

Zhivov V.M., Vostochnoslavyanskoye pravopisaniye XI-XIII veka, Moskva 2006.

Date

2021.12.10

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2021.138867

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×