Details

Title

The woman citizen of Poland’s transformation period: The image of women in Polish women’s press (1989–1992)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2021

Volume

t. 24

Issue

No 4

Affiliation

Szwed-Walczak, Anna : Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Litewski 3, PL 20-080 Lublin

Authors

Keywords

Polish women’s press in 1989–1992 ; Poland’s political and economic transformation ; representations of women ; women’s attitudes and motivation ; the woman citizen

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

69-95

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bibliography

Sources
„BF” 1989–1992.
„W&L” 1989–1992.

Scientific studies
Ash T., Rewolucja 1989 widziana w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze, Londyn 1990.
Boronowska M., Nowe szanse ale czy nowoczesny sposób funkcjonowania współczesnej kobiety?, [in:] Ona w XXI wieku — interdyscyplinarny obraz kobiety, ed. M. Baranowska-‑Szczepańska, Poznań 2011.
Filas R., Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989–2009) w ujęciu periodycznym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, no. 3–4.
Filas R., Zmiany w czytelnictwie prasy w Polsce 1989–1992 na tle przemian oferty prasowej, [in:] Transformacja prasy polskiej (1989–1992), ed. A. Słomkowska, Warszawa 1992.
Frąckowiak‑Sochańska M., Superwomen – córki „Matek Polek”. Co zyskują i co tracą współczesne Polki realizujące wzorzec superwomen?, [in:] Ona w XXI wieku — inter-dyscyplinarny obraz kobiety, ed. M. Baranowska‑Szczepańska, Poznań 2011.
Friszke A., Rok 1989: polska droga do wolności, Warszawa 2009.
Grabowska M., Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, Warszawa 2018.
Jarowiecki J., Przekształcenia prasy polskiej w latach 1989–1995, [in:] Transformacja mediów 1989–1995, ed. A. Słomkowska, Warszawa 1996.
Małkiewicz A., Wybory czerwcowe 1989, Warszawa 1994. McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Warszawa 2004.
Murat M., Topos wędrówki i wędrówka przez toposy, [in:] Toposy (w) filozofii. Filozofia i jej miejsce w doświadczeniu kulturowym, ed. M. Woźniczka, M. Perek, Częstochowa 2018.
Pawlus M., Tożsamość polskich kobiet –- pomiędzy tradycją a nowoczesnością, [in:] Waleczny duch kobiety. Społeczno‑ekonomiczne aspekty ról kobiecych, ed. K. Lendzion, O. Kotowska‑Wójcik, Warszawa 2015.
Pokorna‑Ignatowicz K., Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa‑Książka‑Ruch” w polskim systemie medialnym, Kraków 2016.
Ptaszek G., Jak badać medialny obraz świata?, [in:] Współczesne media. Medialny obraz świata, t. 1: Zagadnienia teoretyczne, ed. I. Hofman, D. Kępa‑Figura, Lublin 2015.
Skowronek B., Mediolingwistyka: teoria –metodologia - idea, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, 2/14.
Sobczak B., Medialne obrazy świata z perspektywy retorycznej (na przykładzie recepcji medialnej śmierci pochówku Czesława Miłosza), „Poznańskie Studia Polonistyczne: Seria Językoznawcza” 2011, t. 18, z. 2.
Słomkowska A., Zmiany w mediach w roku poprzedzającym zniesienie cenzury, [in:] Transformacja mediów 1989–1995, ed. A. Słomkowska, Warszawa 1996.
Sokół Z., Transformacja czasopism kobiecych w Polsce w latach (1989–1997), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1998, t. 1, z. 1–2.

Date

2021.11.16

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2021.138331
×