Details

Title

The emergence of the Polish paradigm of press studies (1954–1969)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2021

Volume

t. 24

Issue

No 1

Affiliation

Mielczarek, Tomasz : Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jana Kochanowskiego ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce

Authors

Keywords

History of Polish press studies ; paradigm ; approach and methodology ; Mieczysław Kafel (1912–1972)

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

113-128

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bibliography

1. Budzyk K., Niektóre problemy metodologiczne badań prasoznawczych, „Prasa Współczesna i Dawna” 1958, nr 3.
2. Budzyk K., Z badań nad prasą współczesną i czytelnictwem, „Przegląd Humanistyczny” 1957, t. 1, nr 3.
3. Butkiewicz T., Z problemów badań historycznoprasowych, „Kwartalnik Prasoznawczy” 1957, nr 3.
4. Cieślikowa A., Historia mediów na łamach „Zeszytów Prasoznawczych”, [w:] Z eszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości [1957–2012]. Metody — tematy — autorzy, red. M. Kawka, R. Filas, P. Płaneta, Kraków 2016. 5. 6. 5. Cieślikowa A., Walery Pisarek (1931–2017), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018, nr 2.
6. Czajkowska M., Pamięci Mieczysława Kafla, „Zeszyty Prasoznawcze” 1971, nr 2.
7. Dubiel P., 40 lat wespół z Profesorem Marianem Tyrowiczem (1901–1990), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1991, nr 1.
8. Dubiel P., Goban‑Klas T., Pisarek W., Prasoznawstwo polskie — tradycje, dorobek, perspektywy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1974, nr 3.
9. Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, red. nauk. P.M. Majewski, Warszawa 2016.
10. Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976.
11. Filas R., Odkrywanie prasoznawstwa, czyli co i jak badać?, [w:] Zeszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości [1957–2012]. Metody — tematy — autorzy, red. M. Kawka, R. Filas, P. Płaneta, Kraków 2016.
12. Golka B., Mieczysław Kafel (1912–1971), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1972, t. 11, nr 1.
13. Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej, t. 1: Warszawa 1967, t. 2: Warszawa 1968.
14. Internetowa witryna IAMCR. https://iamcr.org/in‑retrospect/preparation.
15. Kafel M., Prasoznawstwo jako nowy kierunek badań naukowych, „Prasoznawstwo” 1956, nr 1.
16. Kafel M., Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki, Warszawa 1966.
17. Kafel M., Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki, Warszawa 1969.
18. Kafel M., Wstęp do prasoznawstwa, Warszawa 1959.
19. Kersten A., W sprawie badań nad początkami prasy polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 1963, nr 1.
20. Kmiecik Z., Wspomnienia o Józefie Skrzypku, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1977, t. 16, nr 2.
21. Kniagininowa M., Pisarek W., Poradnik językowy. Podręcznik dla pracowników prasy, radia i telewizji, wyd. I Kraków 1965, wyd. II Kraków 1969.
22. Kniagininowa M., Pisarek W., Język wiadomości prasowych, Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria B, t. 9, Kraków 1966.
23. Kniagininowa M., Pisarek W., Wyrazy i zdania reportażu, Materiały OBP, z. 3, Kraków 1969.
24. Kolasa W.M., Pół wieku z prasą i książką, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1999, z. 2.
25. Kolasa W.M., Selekcyjna bibliografia publikacji Sylwestra Dzikiego za lata 1958–2012, „Zeszyty Prasoznawcze” 2012, nr 4.
26. Kozak J., Doktorat honoris causa profesora doktora Mariana Tyrowicza, „Zeszyty Prasoznawcze” 1989, nr 1, s. 163–164.
27. Krasicki I., O krakowskim Ośrodku Badań Prasoznawczych, „Biuletyn Prasoznawczy” 1957, nr 1.
28. Kronika Krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych, „Prasa Współczesna i Dawna” 1958, nr 1.
29. Krzywobłocka B., Prasa jako źródło historyczne, „Kwartalnik Prasoznawczy” 1957, nr 3.
30. Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, red. i posłowie S. Amsterdamski, Warszawa 1968.
31. Lam A., Wiedza o prasie a wiedza o książce, „Kwartalnik Prasoznawczy” 1958, nr 1–2.
32. Lankau J.E., Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie (1513–1729), Kraków 1960.
33. Lenin W.I., Od czego zacząć?, [w:] Lenin o prasie: wybór z pism, wybór tekstów i wstęp I. Tetelowska, Warszawa – Kraków 1970.
34. Lenin W.I., Projekt oświadczenia redakcji pism „Iskra” i „Zaria”, [w:] Lenin o prasie: wybór z pism, wybór tekstów i wstęp I. Tetelowska, Warszawa – Kraków 1970.
35. Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, pod red. M. Kafla, t. 1–3, Warszawa 1969– 1971.
36. Mielczarek T., Początki polskich badań prasoznawczych, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018, z. 4.
37. Myśliński J., Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku PAN (1958–1993), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2002, z. 1.
38. Orsini‑Rosenberg S., Miejsce socjologii prasy w prasoznawstwie, „Kwartalnik Prasoznawczy” 1957, nr 2.
39. Orsini‑Rosenberg S., Pojęcie i problemy podstawowe związane z socjologią prasy, „Kwartalnik Prasoznawczy” 1957, nr 4.
40. Pamięci Ireny Tetelowskiej i Zenona Klemensiewicza, „Zeszyty Prasoznawcze” 1969, nr 3.
41. Profesor zw. dr hab. Walery Pisarek: językoznawca i medioznawca, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 4.
42. Tetelowska I., Polska koncepcja prasoznawstwa, „Zeszyty Prasoznawcze” 1968, nr 1.
43. Tetelowska I., Próba określenia przedmiotu nauki o środkach masowego przekazu informacji, „Zeszyty Prasoznawcze” 1965, nr 1.
44. Tetelowska I., Szewczyk J., Marks i Engels o prasie, [w:] I. Tetelowska, Szkice prasoznawcze, Kraków 1972.
45. Tetelowska I., Trwałość leninowskich koncepcji prasy nowego typu. Wstęp do problematyki, „Zeszyty Prasoznawcze” 1968, nr 1.
46. Tyrowicz M., Zadania badawcze historii prasy polskiej, „Biuletyn Prasoznawczy” 1957, nr 2.
47. Wróbel A., Irena Tetelowska — żelazna dama, [w:] Przodownicy prasy, pod red. R. Wietoszki, Kraków 2013.

Date

2021.04.23

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2021.136672

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2021; t. 24; No 1; 113-128

Editorial Board

Editorial Board
 • Adina Bar-El, Nir-Israel, Israel
 • Grażyna Gzella, Toruń, Poland
 • Lars Jockheck, Hamburg, Germany
 • Kazimierz Karolczak, Kraków, Poland
 • Urszula Kolberová, Ostrava, Czech Republic
 • Lidiya Lazurko, Drohobycz, Ukraine
 • Susanne Marten-Finnis, Portsmouth, United Kingdom
 • Tomasz Mielczarek, Kielce, Poland
 • Andrius Vaišnys, Vilnius, Lithuania
 • Grzegorz Nieć, Kraków, Poland
 • Myroslav M. Romaniuk, Lwów, Ukraine
 • Andrzej Romanow, Gdańsk, Poland
 • Bogusław Skowronek, Kraków, Poland
 • Irena Socha, Katowice, Poland
 • Marek Sroka, Urbana, United States of America
 • Vitalij Telvak, Drohobycz, Ukraine
 • Jiří Trávníček, Brno, Czech Republic
 • Mariusz Wołos, Kraków, Poland
×