Humanities and Social Sciences

Biuletyn KPZK

Content

Biuletyn KPZK | 2020 | No 277

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Urban agriculture and horticulture, although accompanying cities since the dawn of history, has become a newly defined issue of their development in the last quarter century. This applies to the development of the economic as well as social and spatial sphere. In Poland, urban agriculture, treated as a conscious activity of entrepreneurs and private individuals, as well as the subject of the authorities’ interest, has not yet acquired full citizenship. It still remains in the sphere of considerations of scientists who are thinking about how to define the phenomenon in Polish conditions, as well as the possibilities and limitations of introducing this type of enterprise into the economic, social and spatial structures of the city. The purpose of the article is to identify problems and issues related to the possibility of introducing urban agriculture issues to urban spatial planning.
Go to article

Authors and Affiliations

Renata Giedych
1
Barbara Szulczewska
2

  1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  2. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The paper presents the student project created during the course of Urban Regeneration implemented in the first semester of the second degree in architecture at the Lodz University of Technology. It is the author’s development of a functional and spatial concept for degraded post-industrial areas of the former Widzewska Manufaktura made by two students. Until now, post-industrial facilities in Lodz have been adapted mainly for service and housing needs. The authors wanted to show another possibility that falls under the stream of ecological thoughts. The article presents the possibility of adapting post-factory facilities to the function of a city farm and the positive aspects of such a solution.
Go to article

Authors and Affiliations

Aleksandra Wójcik
1
Jarosław Striker
1
Magdalena Bednarkiewicz
2

  1. student Politechniki Łódzkiej I semestru II stopnia na kierunku Architektura, Politechnika Łódzka
  2. Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki, al. Politechniki 6, 90-924 Łódź
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article presents the results of a research aimed at confirming the thesis that the school garden may be an agricultural area, in line with the ideas of urban gardening. The thesis was confirmed by a research using interpretative-historical research, complemented with case studies. The subject of the research were mainly school gardens which were established in the Interwar Period when the idea was at its peak. The article presents not only examples, but also conditions that accompanied the creation of school gardens at the beginning of 20th century. The result allowed to identify the most important difficulties faced by the teachers who were implementing these ideas. There was also an attempt to pin problems to their respective solutions. The examples cited showed that school garden can be a place for implementing urban agriculture and pushing this idea.
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Dudek-Klimiuk
1

  1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Cities seeking their individual development path use various development models. Urban development management through large urban projects is an expression of departure from the so-called global change regulated urbanism to urbanism through projects. This approach is also used by the city of Lodz, recovering, e.g. through large revitalization projects, its industrial heritage, but processed and adapted to the needs of current residents. The Horticultural EXPO 2024 exhibition (so-called Green EXPO) planned in Lodz belongs to the highest world-class exhibitions, i.e. class A1. The topics of this type of exhibition focus on various aspects related to, among others with greenery in cities, ecology, agriculture and gardening. It is another development opportunity for Lodz in accordance with a relatively new and innovative model – urban agriculture – in urban planning. The article presents the historical context of the organization of the exhibition, the results of research on the needs and expectations of the inhabitants of Lodz related to the planned exhibition, including the spatial aspect, the importance of the exhibition for the needs of shaping a healthy living environment.
Go to article

Authors and Affiliations

Elżbieta Strzelecka
1
Magdalena Woźna
1

  1. Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Kolegium Gospodarki Przestrzennej, al. Politechniki 6, 90-924 Łódź
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The justification for the document Study of the Conditions and Directions of the Spatial Management of a Commune created by Cracow’s Municipality Planning Office, reveals the numerous of intercommunal dysfunctions included in these documents for different communes and shows differences between Studies and Voivodeship Spatial Management Plan of Małopolska. The main purpose of the article is the discussion on the issue, showing the research methodology of intercommunal relationships analysis (conducted in the Justification) and inquiry for the solutions in Polish law system, which could resolve the problem.
Go to article

Authors and Affiliations

Marceli Łasocha
1 2

  1. Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział Kraków, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
  2. Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków

Instructions for authors

Wytyczne i uwagi edytorskie

I. Struktura artykułu naukowego składanego do publikacji w wydawnictwach KPZK PAN (seria: Biuletyn) powinna przedstawiać się w sposób następujący:

II. Strona tytułowa powinna być kompletna co do wszystkich elementów oraz musi być sformatowana zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Redakcję.

III. Prace powinny mieć objętość 0,6 - 08 ark. wydawniczego (czyli 24 000 – 32 000 znaków); prace o większej objętości powinny być uzgadniane i zaakceptowane przez Redakcję wydawnictw KPZK PAN.

IV. Prace powinny być dostarczone na nośniku typu CD-R lub przesłane drogą elektroniczną w programie uzgodnionym z Redakcją (np. MS Word, Word Perfect). W przypadku stosowania nietypowego edytora tekstu należy przygotować plik w formacie RTF lub ASCII.

V. Uwagi dotyczące przygotowania map, rycin i zdjęć:

a. jakość ilustracji powinna pozwalać na ich bezpośrednią reprodukcję. Ilustracje w formie map bitowych muszą mieć rozdzielczość wynoszącą co najmniej 300 dpi i być zapisane w typowym formacie graficznym. Materiał ilustracyjny powinien być dostarczony na foliach, kalkach lub dobrej jakości odbitkach, nie wymagających przerysowania, nadających się do skanowania lub też na dyskietce w plikach.

b. najlepszą formą są ryciny zapisane wektorowo w programie Corel Draw, Adobe Ilustrator, MS Word, MS Excel lub podobnych, dających się odczytać w wymienionych programach. Ryciny wektorowe pozwalają na zmianę czcionki i jej wielkość na przyjętą w publikacjach KPZK PAN, ewentualnie zmianę kolorów na szrafy (w druku czarnobiałym).

c. ryciny bitmapowe (fotografie, mapy, reprodukcje, skany, ryciny postscriptowe) powinny być przygotowane w rozdzielczości co najmniej 300 dpi i podstawie 130 mm dających się odczytać w programie Adobe Photoshop lub Adobe Acrobat (np.: .tif, .jpg, .eps, .pdf).

d. materiał ilustracyjny ściągnięty z Internetu nie nadaje się do druku, ze względu na małą rozdzielczość.

VI. Notki (odsyłacze, przypisy) w tekście powinny mieć jednolitą numerację.

VII. Przypisy dolne służą wyłącznie do komentowania pewnych wątków pobocznych zaanonsowanych w tekście głównym pracy – tzn. odnoszą się do pewnego fragmentu tekstu głównego, zawierającego objaśnienia do tego fragmentu, np. informacje o innych pracach, komentarze, dygresje, polemiki. Nie mogą natomiast służyć jako odnośniki do literatury (tzn. zamiast odnośników w nawiasach w tekście głównym pracy).

VIII. Cytaty zawarte w pracy muszą być wyraźnie oznaczone w tekście – „wzięte w cudzysłów”. Cytaty muszą być udokumentowane: należy wskazać, skąd pochodzą.

IX. Powiązania cytatu z opisem bibliograficznym cytowanego dzieła/dokumentu, zawartym w spisie literatury na końcu pracy, dokonuje się poprzez wstawienie w odpowiednim miejscu tekstu odnośnika do literatury, w nawiasie, w którym podaje się: nazwisko autora cytowanej pracy, rok wydania cytowanej pracy, strona lub zakres stron, z których cytat zaczerpnięto. Przykład: [Tyrała, 2001, s. 10] lub [Strategia…, 2000, s. 10]. Jeżeli nazwisko autora pojawia się jako naturalny element tekstu, w nawiasie podaje się tylko rok wydania cytowanej pracy – np.: Według Tyrały [2001, s. 10] lubZgodnie z zapisami Strategii…, [2000, s. 10]. Cytując dwie prace tego samego autora wydane w tym samym roku, dla uniknięcia nieporozumień, przy roku wydania dodaje się małe literki "a", "b", "c" itd., np.: [Tyrała, 2001a, s. 10] a w innym miejscu tekstu[Tyrała, 2001b, s. 33].

tytuł – maksymalnie 2-3 linijki maszynopisu,

abstrakt – (w jęz. angielskim) nie więcej niż pół strony maszynopisu standardowego (ok. 100 – 150 słów), powinien zawierać: sformułowanie celu pracy/badań, identyfikację obiektu badań, przedmiotu rozważań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski; abstraktowi powinna towarzyszyć lista słów kluczowych (pięć słów w jęz. polski i angielskim) oraz lista kodów JEL (do pięciu) (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php),

wstęp – zawierający np. identyfikację problemu badawczego, pytania badawcze, hipotezy, cele pracy, opis wykorzystanych materiałów, zastosowanych metod badawczych itp.

zasadnicza część pracy (rozwinięcie) – zawierająca: wyniki badań, studiów, analiz, wnioski, dyskusję, polemikę z innymi pracami, rekomendacje zaadresowane przedmiotowo, podmiotowo itp.,

zakończenie – będące rodzajem podsumowania przeprowadzonych rozważań, zawierające np. zestawienie najistotniejszych wniosków, rekomendacji itp.

• podziękowania – opcjonalnie oraz ewentualna informacja o źródłach finansowania publikacji i wkładzie innych podmiotów w opracowanie publikacji (zgodnie z wymogami jakościowymi i standardami etycznymi opisanymi niżej),

spis literatury (bibliografii) – tylko pozycji cytowanych/ przywoływanych w tekście artykułu,

afiliacja autora/ współautorów (informacja o autorze/autorach powinna zawierać następujące dane: stopień naukowy, nazwa uczelni, wydziału, instytutu, katedry, adres uczelni, e-mail, telefon kontaktowy),

• załączniki/dodatki/suplementy – opcjonalnie (będą publikowane tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach po uzgodnieniu z Redakcją wydawnictw KPZK PAN).

• indeksy – opcjonalnie (głównie do wydawnictw w formie monografii naukowej).

Pełen opis bibliograficzny cytowanej pozycji zamieszczany jest w spisie literatury przedmiotu (spisie bibliografii) na końcu pracy.

Uwaga: w wydawnictwach KPZK PAN nie stosuje się powoływania literatury w tekście poprzez zastosowanie odnośników numerycznych w nawiasach kwadratowych [#] lub w postaci indeksu górnego # bądź [#], odsyłającego do przypisu dolnego lub przypisów końcowych gdzie umieszczane byłyby wówczas opisy bibliograficzne cytowanych prac.

10. Spis literatury przedmiotu (spis bibliografii) powinien być umieszczony na końcu pracy i obejmować tylko pozycje, na które powołuje się autor publikacji w tekście, w wykazie ułożonym alfabetycznie i ponumerowanym. Poszczególne opisy bibliograficzne powoływanych prac (książek, artykułów, rozdziałów w monografiach, dokumentów itp.) powinny zawierać kolejno: nazwisko i pierwszą literę imienia autora, rok wydania, tytuł pracy napisany kursywą, nazwę wydawcy, miejsce wydania. Przykład:

Artykuł: Besala J., 2002, Żywioły sterują historią. „Focus” nr 4(79).

Książka: Tyrała P., 2001, Zarządzanie kryzysowe. Wydawnictwo PWE, Toruń.

Rozdział w książce: Berliński T., 2000, Różnorodność postrzegania zagrożeń, [w:] Tyrała P. (red.), 2000, Zarządzanie bezpieczeństwem. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Dokument: Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, 2000, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

11. Teksty powinny być przygotowane tak starannie, aby mogły być drukowane bez zmian, z wyjątkiem rutynowych poprawek edytorskich.

1. Struktura tomu składanego do publikacji w wydawnictwach KPZK PAN (seria: Studia) każdorazowo jest uzgadniania w trybie konsultacji indywidualnym i bieżących z Redakcją.

Wymogi jakościowe i standardy etyczne

W trosce o dochowanie najwyższych standardów redakcyjnych oraz w celu zapobieżenia nierzetelności w publikacjach naukowych określanych jako tzw. „ghostwriting”[1] i „guest authorship”[2] redakcja wydawnictw naukowych KPZK PAN wymaga od autorów ujawniania informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). W tym celu zobowiązuje się autorów do zachowania następujących standardów podczas przygotowywania tekstów składanych do publikacji w Biuletynie KPZK PAN i Studiach KPZK PAN, oraz serii Studia Regionalia KPZK PAN:

• W przypadku publikacji naukowych, które nie zostały wykonane samodzielnie, tzn. opracowano je we współautorstwie, bądź z wykorzystaniem pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), w końcowej części pracy (w punktach: „podziękowania”, „afiliacje autorów”) należy zawrzeć notę, w której ujawniany jest wkład poszczególnych autorów (współautorów) w powstanie publikacji (artykułu, monografii). Oznacza to konieczność podania ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, zastosowanych metod, protokołu itp., wykorzystywanych w toku pracy badawczej – przygotowywania publikacji; główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

• Autor/ współautorzy podają ponadto informację o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w opracowanie publikacji („financial disclosure”).

Redakcja wydawnictw naukowych KPZK PAN informuje, iż wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, w tym wykryte przypadki „ghostwriting”, „guest authorship” będą dokumentowane i oficjalnie demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Przypisy:

[1] Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

[2] Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest wykazywany jako autor/współautor publikacji.

This page uses 'cookies'. Learn more