Nauki Humanistyczne i Społeczne

Slavia Orientalis

Zawartość

Slavia Orientalis | 2013 | No 2 |

Instrukcja dla autorów

Zasady publikowania w kwartalniku „Slavia Orientalis”


I. „Slavia Orientalis” przyjmuje do druku materiały nigdzie dotąd niepublikowane. Wszelkie formy plagiatu, autoplagiatu, działań typu „ghostwriting” i „guest authorship” będą traktowane przez Redakcję jako przejawy nierzetelności naukowej. Redakcja będzie dokumentować oraz powiadamiać stosowne instytucje o naruszaniu zasad etyki obowiązujących w nauce.

Przysyłany do redakcji tekst powinien być zaopatrzony w oświadczenie o oryginalności przekazywanego materiału: „Oświadczam, że artykuł ...(Tytuł)...................................... przesłany do druku w kwartalniku „Slavia Orientalis” do tej pory nie był nigdzie publikowany ani nie został zgłoszony do rozpatrzenia w innym czasopiśmie bądź książce. Data.............................. Podpis.......................................”


II. „Slavia Orientalis” zamieszcza materiały w języku rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, polskim i angielskim.


III. Do tekstu prosimy dołączyć: polską, angielską i rosyjską wersję tytułu, tekst streszczenia artykułu w języku angielskim (do 0,5 stronicy), pięć angielskich słów kluczowych, podpisane oświadczenie o oryginalności tekstu, krótką informację o autorze, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, adres pocztowy i elektroniczny, a także adres zatrudnienia, tytuły najważniejszych publikacji (książki i artykuły), ze wskazaniem miejsca i roku wydania (5 pozycji).


IV. Oprócz artykułów Redakcja zamieszcza także:

a) recenzje merytoryczne, oceniające i polemiczne o objętości do 5 stronic maszynopisu;

b) informacje o książkach o objętości do 2 stronic maszynopisu;

c) sprawozdania z sesji i konferencji naukowych o objętości do 3 stronic maszynopisu.


V. Wymogi techniczne:

a) teksty w wariancie elektronicznym (jednocześnie w formatach rtf i pdf) prosimy przysyłać na adres mailowy kwartalnika: slavia-orientalis@uj.edu.pl ;

b) teksty w języku angielskim winny się rozpoczynać streszczeniem w języku rosyjskim lub polskim (ok. 0,5 stronicy);

c) teksty w językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim winny się rozpoczynać streszczeniem w języku angielskim (ok. 0,5 stronicy);

d) w tekstach w języku polskim i angielskim cytaty i przypisy w języku rosyjskim, ukraińskim i białoruskim prosimy przytaczać w oryginale (nie w transliteracji);

e) tytuły utworów występujących w tekście w języku polskim po raz pierwszy należy podać w nawiasie w wersji oryginalnej (nie w transliteracji);

f) maszynopis winien być przygotowany z zachowaniem interlinii i marginesu po lewej stronie;

g) czcionka: Times New Roman (CE lub CYR) o wielkości 12 pkt z interlinią 1,5 wiersza;

h) strona znormalizowanego maszynopisu zawiera 30 wersów tekstu z ok. 60 znakami w wersie (1800 znaków na stronie);

i) objętość tekstów nie powinna przekraczać 40 tys. znaków ze spacjami;

j) przypisy: pod stroną w numeracji ciągłej dla całego tekstu (przygotowane przez opcję „Wstaw przypis”);

k) tekst powinien być zaopatrzony w zestawienie adresów bibliograficznych prac, do których odwołania pojawiają się w artykule (References). Adresy prac w językach zapisanych alfabetem cyrylicznym powinny zostać przetransliterowane na alfabet łaciński wg systemu BGN/PCGN (U.S. Board on Geographic Names / Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use) Transliteracji można dokonać online np. w programie Transliteration: https://www.translitteration.com – wybierając opcję właściwą dla języka białoruskiego, rosyjskiego lub rosyjskiego.

l) opis źródeł w przypisach prosimy dostosować do przedstawionego poniżej wzorca:


Książka:

J. Kowalski, Historia literatury, Kraków 1990, s. 23.

Ibidem, s. 13.

J. Kowalski, Historia..., s. 56.


Fragment książki:

A. Nowak, Z dziejów piśmiennictwa, [w:] Historia cywilizacji, Warszawa 1987, s. 98.

Ibidem, s.13.

A. Nowak, Z dziejów..., s. 135.


Artykuł w czasopiśmie:

L. Nowacka, Teoria aktów mowy, „Przegląd Językoznawczy” 1963, nr 7, s. 45.


Źródło internetowe:

I. Yazykova, Obraz Bogurodzicy w ruskiej ikonografii, [w:] https://www.ortodox.ru (28.03.2011).


VI. Wszelkie zmiany o charakterze merytorycznym wprowadzane przez Autora w korekcie dokonywane będą na koszt Autora.


VII. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.


VIII. Tekst powinien być przygotowany według wzoru:Imię i nazwisko

Miasto, miejsce pracy

TYTUŁ W JĘZYKU ARTYKUŁU

Tytuł w języku angielskim

ABSTRACT:

KEYWORDS:

Tekst artykułu

References


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования, предъявляемые к текстам, публикуемым в квартальнике „Slavia Orientalis”


I. „Slavia Orientalis” принимает в печать материалы, которые до сих пор нигде не публиковались. Все формы плагиата, автоплагиата, действий типа „ghostwriting” и „guest author-ship” будут признаны редакцией как проявление научной недобросовестности. Редакция будет документировать и извещать соответствующие учреждения о нарушении этических законов, обязывающих в науке.

Текст, направляемый в Редакцию, должен сопровождаться заявлением об оригинальности присылаемомого материала: „Заявляю, что статья …(Заглавие)……., отправленная в журнал „Slavia Orientalis” до сих пор нигде не публиковалась, ни не передавалась для рассмотрения в другие журналы или книги.

Дата………………………… Подпись......................”


II. „Slavia Orientalis” помещает материалы на русском, белорусском, украинском, польском и английском языках.


III. Редакция обращается к авторам с просьбой предоставить: польскую, английскую и русскую версии заглавия, резюме на английском языке (до 0,5 страницы), пять ключевых слов на английском языке, подписанное заявление об оригинальности текста, а также краткую информацию о себе, содержащую следующие данные: имя и фамилия автора, ученая степень и звание, место работы, должность, почтовый и электронный адреса; заглавия важнейших публикаций (книг и статей) с указанием места и года издания (5 заглавий).


IV. Кроме статей, редакция помещает также:

а) научно-аналитические рецензии, заключающие в себе оценку и полемику, – объемом до 5 машинописных страниц;

б) информацию о новых книгах – объемом до 2 машинописных страниц;

в) обзоры, посвященные научным симпозиумам и конференциям, – объемом до 3 машинописных страниц.

V. Технические требования:

а) просьба присылать тексты в форме электронной записи (одновременно в форматах rft и pdf) по адресу квартальника: slavia-orientalis@uj.edu.pl ;

б) тексты на английском языке в начале статьи должны сопровождаться резюме на русском или польском языке (ок. 0,5 страницы);

в) тексты на польском, русском, украинском и белорусском языках в начале статьи должны сопровождаться резюме на английском языке (0,5 страницы);

г) в текстах на польском и английском языках цитаты и примечания на русском, украинском и белорусском языках следует приводить в оригинальной версии (не в транслитерации);

д) заглавия литературных произведений, приводимые в тексте на польском языке впервые, должны сопровождаться в скобках оригинальной версией (не в транслитерации);

е) подготовленная к печати машинопись должна содержать регулярный интервал и поля с левой стороны;

ж) шрифт: Times New Roman (CE или CYR) размером 12, расстояние между строчками 1,5;

з) согласно принятым нормам, машинописная страница содержит 30 строк текста по ок. 60 печатных знаков в каждой строке (т. е. 1800 печатных знаков на странице);

и) объем присылаемых текстов не может превышать 20 машинописных страниц;

й) сноски: внизу страницы при непрерывной нумерации для всего текста (выполняемые при помощи „Вставка сносок”);

к) статья должна сопровождаться библиографическим списком адресов (References), охватывающим только работы, названные в сносках. Адреса, записанные кириллицей, просьба привести в списке в латынской транслитерации, выполненнопй в системе BGN/PCGN (U.S. Board on Geographic Names / Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use). Tранслитерацию можно выполнить online, например с помощью программы Transliteration (https://www.translitteration.com), выбирая вариант для белоруского, русского или украинского языка;

л) при ссылках на источники следует соблюдать форму записи, соответствующую приводимому ниже образцу:


Книга:

А.И. Иванов, История литературы, Москва 1990, с. 23.

Там же, с. 13.

А.И. Иванов, История..., с. 56.


Фрагмент книги:

Е. Сидоров, Из истории письменности, [в:] История цивилизации, Москва 1987, с. 98.

Там же, с. 13.

Е. Сидоров, Из истории..., с. 135.


Статья в журнале:

О. Ахманова, Теория речевых актов, „Вопросы языкознания” 1963, № 1, с. 45.


Источник по Интернету:

П. Паламарчук, Москва, [в:] https://www.omolenko.com/publicistic/palamarchuk.htm (28.03.2011).


VI. Любого рода существенные изменения, вносимые автором в корректуру, будут реализованы за счет автора.


VII. Материалы, присланные не по просьбе Редакции, обратно не высылаются.


VIII. Текст должен быть приготовлен по данному образцу:


Имя и фамилия

Город, место работы

ЗАГЛАВИЕ НА ЯЗЫКЕ СТАТЬИ

Заглавие на английском языке

ABSTRACT:

KEYWORDS:

Текст статьи

References

Zasady etyki publikacyjnej

Etyka wydawnicza

W kwartalniku „Slavia Orientalis” przestrzegane są zasady zawarte w zbiorze wskazań Best Practice Guidelines for Journal Editors opracowanym przez Komitet Etyki Publikacyjnej (COPE).

Praktykowane w kwartalniku reguły postępowania w szczególności dotyczą:

I. Powinności Autorów
1. Autorzy zobowiązani są do rzetelnego przygotowania tekstów proponowanych do druku w „Slavii Orientalis”, zgodnie z zasadami obowiązującymi w kwartalniku.
2. Przekazując materiał do publikacji w kwartalniku „Slavia Orientalis”, Autor gwarantuje, że tekst jest jego dziełem oryginalnym, nigdzie do tej pory niepublikowanym ani nieprzekazanym do rozpatrzenia w żadnym czasopiśmie bądź książce oraz że nie narusza praw osób trzecich.
3. Autor ponosi odpowiedzialność za wiarygodność i właściwe udokumentowanie informacji przytaczanych w tekście.
4. Autorzy są zobowiązani do uwzględnienia uwag recenzentów lub do pisemnego uzasadnienia odmowy ich uwzględnienia.
5. Po przyjęciu tekstu do druku Autor podpisuje z Redakcją umowę o publikacji na podstawie licencji wolnego dostępu Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

II. Zasady postępowania Redakcji
1. „Slavia Orientalis” przyjmuje do druku materiały nigdzie dotąd niepublikowane. Wszelkie formy plagiatu, autoplagiatu, działań typu „ghostwriting” i „guest authorship” będą traktowane jako przejawy nierzetelności naukowej. Redakcja będzie dokumentować łamanie i naruszanie zasad etyki obowiązujących w nauce i powiadamiać o nich stosowne instytucje. W wypadku stwierdzonej nierzetelności naukowej, ujawnionej po opublikowaniu tekstu, Redakcja zamieści stosowne informacje.
2. W procesie recenzowania i kwalifikowania tekstów do druku pod uwagę brane są wyłącznie kwestie dotyczące ich rzetelności, wysokiego poziomu naukowego i poprawności językowej. Redakcja przestrzega zasady unikania konfliktu interesów.
3. Redakcja, nie zgadzając się z reakcjami Autora na recenzje, może podjąć decyzję o odmowie publikacji.
4. Korespondencja z autorami, recenzentami, członkami Komitetu Redakcyjnego i członkami Rady Naukowej jest prowadzona zgodnie z zasadami poufności.

III. Powinności Rady Naukowej kwartalnika „Slavia Orientalis”

1. Doradzanie Redakcji w sprawach związanych z poziomem naukowym kwartalnika.
2. Zwracanie uwagi na dostrzeżone przypadki nieuczciwości naukowej.
3. Proponowanie uwzględnienia w projektach wydawniczych pisma nowych aspektów badawczych dotyczących słowiańszczyzny wschodniej.
4. Оpiniowanie koncepcji numerów tematycznych planowanych przez Redakcję.
5. Тroska o rozpoznawalność i wizerunek kwartalnika w międzynarodowym środowisku naukowym.

IV. Powinności recenzentów

1. W procesie opiniowania materiałów do druku pod uwagę brane są wyłącznie kryteria dotyczące kwestii merytorycznych.
2. Recenzje powinny zawierać jednoznaczne konkluzje dotyczące rekomendacji lub braku rekomendacji tekstu do druku.
3. Recenzent jest zobowiązany poinformować Redakcję o wszystkich dostrzeżonych przypadkach plagiatu w recenzowanym tekście.


**********************************************************************************

Этика публикации

В квартальнике „Slavia Orientalis” соблюдаются принципы, представленные в составе рекомендaций Best Practice Guidelines for Journal Editors, предложенном Комитетом по этике научных публикаций (COPE).

Соблюдаемый квартальником образ действий, в частности, охватывает:

I. Обязанности Авторов
1. Авторы обязаны добросовестно готовить материалы, предлагаемые для публикации в квартальнике „Slavia Orientalis”, соблюдая принятые в журнале принципы оформления текстов.
2. Передавая материал для публикации в квартальнике „Slavia Orientalis”, Автор гарантирует, что его текст является оригинальным произведением, которое до сих пор нигде не публиковалось, ни не предавалось на рассмотрение в другие журналы или книги, а также, что текст не нарушает прав третьих лиц.
3. Автор несет ответственность за достоверность и правильное документирование информации, приводимой в тексте.
4. Авторы обязаны учесть замечания рецензентов или письменно обосновать отказ от их учтения.
5. После утверждения текста в печать Автор подписывает с Редколлегией договор о публикации на основании лицезии открытого доступа Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

II. Образ действий Редколлегии
1. „Slavia Orientalis” принимает в печать материалы, которые до сих пор нигде не публиковались. Все формы плагиата, автоплагиата, действий типа „ghostwriting” и „guest authorship” будут считаться проявлением научной недобросовестности. Редакция будет документировать нарушения этических законов, обязывающих в науке, и извещать о них соответствующие учреждения. В случае научной недобросовестности, определенной после публикации текста, Редакция опубликует соответсвующую информацию.
2. В процессе рецезирования и выработки решения о публикации текстов учитываются лишь критерии, касающиеся высокого научного уровня, добросоветсной подготовки и языковой корректности оцениваемых материалов. Редакция соблюдает принцип избегания конфликта интересов.
3. Редакция, не одобряя реакцию авторов на рецезию, может принять решение об отказе публиковать текст.
4. Переписка с авторами, рецензентами, членами Редколлегии и Ученого совета ведется на основе конфиденциальности.

III. Обязанности Ученого совета
1. Консультирование с Редакцией вопросов научного уровня журнала.
2. Обращение внимания на замеченные случаи научной недобросовестности.
3. Предложения учтения в издательских проектах журнала новых исследовательских аспектов, касающихся восточнославянских культур.
4. Оценка концепции тематических номеров журнала, планируемых Редакцией.
5. Забота о распознаваемости и имидже квартальника в международной научной среде.

IV. Обязанности рецензентов
1. В процессе рецезирования материалов учитываются лишь мериторические критерии.
2. Рецензии должны заключаться однозначными выводами, относительно рекомендации или отказа от рекомендации печатать текст.
3. Рецензент обязан уведомить Редакцию о всех случаях плагиата, замеченных в рецензируемом тексте.

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania tekstów w kwartalniku „Slavia Orientalis”

1. Nadesłany tekst jest wstępnie oceniany przez Redakcję pod względem spełnienia formalnych oczekiwań wobec przekazywanych do kwartalnika materiałów i ich zgodności z naukowo-tematycznym profilem pisma.

2. Recenzje sporządzane są na formularzu.

3. W procesie recenzowania tekstów przestrzegane są zasady:
a) zasada dwóch niezależnych recenzji;
b) zasada doboru recenzentów według ich naukowo-tematycznej kompetencji;
c) zasada unikania konfliktu interesów przy doborze recenzentów;
d) zasada podwójnej anonimowości (double blind peer review);
e) zasada powoływania trzeciego recenzenta w wypadku rozbieżnych konkluzji w dwóch standardowo sporządzonych recenzjach.

4. W procesie opiniowania i kwalifikowania tekstów do druku pod uwagę brane są wyłącznie kwestie merytoryczne.

Do pobrania: formularz recenzji


**********************************************************************************


Процедура рецензирования текстов в квартальнике „Slavia Orientalis”

1. Присланный текст предварительно оценивается Редакцией с точки зрения как формальных требований, предъявляемых материалам, переданным в квартальник, так и их соответствия научно-тематическогому профилю журнала.

2. Рецензии выполняются на бланке.

3. В процессе рецензирования соблюдаются принципы:
а) принцип двух независимых друг от друга рецензий;
б) принцип отбора рецензентов с учетом их научно-тематических компетенций;
в) принцип избегания конфликта интересов;
г) принцип двойной анонимности (double blind peer review);
д) принцип назначения третьего рецензента в случае противоречивых заключений в двух стандартных рецензиях.

4. В процессе оценки текста и приема решений относительно его публикации учитываются лишь объективные критерии.

Cкачать бланк рецензии
Recenzenci

Recenzenci (2015-2019)

Bartwicka, Halina, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Bacewicz, Florij, prof., Uniwersytet Lwowski

Bednarczyk, Anna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Łódzki

Betko, Iryna, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bezwiński, Adam, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Cymborska-Leboda, Maria, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Chlebda, Wojciech, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski

Charciarek, Andrzej, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Śląski

Czyżewski, Feliks, prof. zw., dr hab. UMCS w Lublinie

Diec, Joachim, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Jagielloński

Dudek, Andrzej, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Jagielloński

Fałowski, Adam, prof. zw., dr hab. Uniwersytet Jagielloński

Fast, Piotr, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Śląski

Głuszkowski, Michał, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Gołębiowska-Suchorska, Agnieszka, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Grzybowski, Stefan, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kiklewicz, Aleksander, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Kowalska-Stus, Hanna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Korytkowska, Małgorzata, prof. zw., dr hab., Instytut Slawistyki PAN

Kościołek, Anna, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kowalczyk, Witold, dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej

Ksenicz, Andrzej, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Zielonogórski

Laszczak, Wanda, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski

Łucewicz, Ludmiła, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Malej, Izabella, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Wrocławski

Małek, Eliza, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Łódzki

Marszałek, Marek, dr hab. prof. uczelni Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Mędelska, Jolanta, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Mikiciuk, Elżbieta, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Gdański

Mozer, Michael, prof., Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Wiedniu

Nikołajew, Siergiej, prof., Instytut Literatury Rosyjskiej (Dom Puszkinowski)

Orłowski, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pluskota, Teresa, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przebinda, Grzegorz, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Ranczin, Andriej, prof., Moskiewski Uniwersytet im. M. Łomonosowa

Raźny, Anna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Rieger, Janusz, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Stawarz, Barbara, dr hab., prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Suchanek, Lucjan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Trojanowska, Beata, dr hab. Prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Waligórska-Olejniczak, Beata, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Wawrzyńczyk, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Wołodźko-Butkiewicz, Alicja, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

Woźniak, Anna, prof. zw., dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski


Recenzenci (2012-2014)
Bartwicka, Halina, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Bednarczyk, Anna, dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
Cymborska-Leboda, Maria, prof. zw., dr hab. Uniwersyey Marii Curie-Skłodowskiej
Chlebda, Wojciech, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski
Czyżewski, Feliks, prof. dr hab. UMCS w Lublinie
Diec, Joachim, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
Duda, Katarzyna, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
Dudek, Andrzej, dr hab., Uniwersytet Jagielloński
Fałowski, Adam, prof.dr hab. Uniwersyetet Jagielloński
Fast, Piotr, prof. zw., dr hab., Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Kiklewicz, Aleksander, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Korytkowska, Małgorzata, prof. zw., dr hab., Instytut Slawistyki PAN
Kościołek, Anna, dr hab., prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Kowalczyk, Witold, dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej
Kozak, Stefan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Laszczak, Wanda, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Opolski
Łucewicz, Ludmiła, prof.zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Majmieskułow, Anna, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Malej, Izabella, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Wrocławski
Małek, Eliza, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Łódzki
Mędelska, Jolanta, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Mianowska, Joanna, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Mikiciuk, Elżbieta, dr hab., prof. UG, Uniwersytet Gdański
Mozer, Michael, prof., Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Wiedniu
Orłowski, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pluskota, Teresa, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Ranczin, Andriej, prof., Moskiewski Uniwersytet im. M. Łomonosowa
Raźny, Anna, prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński
Rieger, Janusz, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Stawarz, Barbara, dr hab., prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Suchanek, Lucjan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Jagielloński
Wawrzyńczyk, Jan, em. prof. zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski
Wołodźko-Butkiewicz, Alicja, prof.zw., dr hab., Uniwersytet Warszawski

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji