Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Zawartość

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies | 2021 | T. LXXIV | No 1 |

Abstrakt

This article provides an isnād cum matn analysis of a hadīt transmitted by Hudayfa Ibn Asīd describing how an angel visits the unborn in the womb. During the visit, several things are predestined. The hadīt has a prominent position at the beginning of the chapter on predestination in the hadīt collection of Muslim. The article shows, how the arrangement of the material in that opening section, which has to be dated to the 9th century CE, had the effect of closing a debate whether the individual’s destiny in the hereafter is predestined.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Thomas Eich
1

  1. Hamburg University, Germany

Abstrakt

In recent years, a number of Iraqi intellectuals have participated in a discourse on pluralism in Iraq that includes a call to address the traumatic collective experiences of the country’s ethno-religious minorities. Such a confrontation with the “wounded memory” of these minority groups – along with a rewriting of the modern history of Iraq to incorporate their stories – would be an important step in creating a new collective memory, one of cultural pluralism, that could lead to a true coexistence among all Iraqis. Since it is very difficult to carry out this process due to deep sectarian divisions within Iraqi society, literature provides an alternative cultural field for the deconstruction and reformulation of existing “master narratives”. The purpose of the article is to examine literary representations of the “wounded memory” of minorities in Iraq. The examples used here are related to the 1915–1916 Armenian genocide in the former Ottoman Empire and the 1933 massacre of Assyrians in the northern Iraqi village of Simele. They can be found in the following novels written in Arabic by Iraqi authors of Christian origin: At-Tuyūr al-‘amyā’ (The Blind Birds, 2016) by Laylā Qasrānī, Sawāqī al-qulūb (The Streams of Hearts, 2005) by In‘ām Kaǧaǧī, ‘Irāqī fī Bārīs: sīra dātiyya riwā’iyya (An Iraqi in Paris: An Autobiographical Novel, 2005) by Samū‘īl Šam‘ūn, and Fī intizār Faraǧ Allāh al-Qahhār (Waiting for Farag Allah al-Qahhar, 2006) by Sa‘dī al-Mālih. This article is divided into three sections. An introduction is devoted to the aforementioned discourse. The second and solely descriptive section consists of three subsections focusing on literary characters who experience and/ or witness the tragic events and/or tell others about them. The third section contains concluding remarks and refers to several concepts formulated by researchers in cultural memory studies.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Adrianna Maśko
1
ORCID: ORCID

  1. Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Abstrakt

Tunisian Arabic, in addition to words inherited and borrowed from Arabic, has a considerable number of loanwords taken from such languages as Berber, Spanish, Italian, Turkish, French, and English. The main purpose of this paper is the inquiry into the words of French origin, since it is from French that Tunisian Arabic has borrowed a considerable amount of loanwords, a process that continues especially in the fields of technology, medicine, and internet communication. Although French loanwords have already been subjected to various and even detailed investigations, it does not seem that this problem has been sufficiently elucidated, in particular from a theoretical point of view. Several proposals for different approaches to French loanwords in Tunisian are offered here for consideration.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jamila Oueslati
1
ORCID: ORCID

  1. Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Abstrakt

This paper describes a unique memoir written by a soldier about his experiences during the Russo-Japanese War 1904–1905. The memoir is written in the Krimchak ethnolect of Crimean Tatar using Hebrew letters. This memoir changes our notion about the Krimchaks as a group of quiet, religious people, indifferent to their surroundings. The memoir’s author, Menahem Berman, appears as a person who takes an active part in different historical events of his stormy life, both in peacetime in Odessa before the war and after he was called up and during his journey through Siberia to fight in the war. He describes life in field conditions during the war in Manchuria and his life after the war in captivity in Japan. He is an observant man, taking notice of all that is around him and recording all the details and his impression of them. In this paper the content of the memoir will be discussed, and the quality of the manuscript is described. In a linguistical overview, the Krimchak ethnolect used in the memoir is shown to have an Oghuz grammatical form prevailing over the Kypchak form, and hence the ethnolect can be regarded as a patois of the basic southern dialect of Crimean Tatar. This paper also presents 100 initial sentences of the text in transcription and with translation and glossary.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Iala Ianbay
1
ORCID: ORCID

  1. Yerusalem, Israel

Abstrakt

This is a preliminary analysis of issues resulting from comparing two images present in the Indian tradition, in their Buddhist (‘device’ guarding the relics of the Buddha) and Epic (‘device’ guarding the Elixir of Immortality) variants. Both images are located within the range of the notions of the sacred. That complicates but does not prevent the reconstruction of ideological messages directed to their prospective recipients. They are illustrated by the fate of the ‘holy substance’ obtained after breaking into and destroying both devices. The first one sanctifies the principles of free access and free participation, the second – of inherited privilege and inherited exclusion.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Artur Karp
1
ORCID: ORCID

  1. University of Warsaw, Poland

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Teterycz-Puzio
1
ORCID: ORCID

  1. Pomeranian University, Słupsk, Poland

Instrukcja dla autorów

Instrukcje dla autorów

W czasopiśmie publikowane są przede wszystkim oryginalne artykuły. Złożenie artykułu w redakcji drogą elektroniczną jest równoznaczne z oświadczeniem Autora(ów), że praca nie była dotychczas publikowana i nie jest zgłoszona do publikacji w żadnym innym czasopiśmie. Autorzy przyjmują także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich praw do jej zgłoszenia. Wszystkie nadesłane do redakcji artykuły oceniane są przez dwóch niezależnych recenzentów spośród autorytetów uznanych w danej dyscyplinie. Recenzenci zostają poproszeni o wykonanie recenzji, otrzymują tekst artykułu (bez danych personalnych autorów) oraz formularz recenzji, w uzasadnionych przypadkach poszerzony o dodatkowe pytania dotyczące artykułu. Czas oczekiwania na recenzje wynosi od 1 do 6 miesięcy. Po zakończeniu procesu recenzowania Autorzy są informowani o jego wynikach oraz – jeżeli obie recenzje są pozytywne – proszeni o naniesienie sugerowanych poprawek. O przyjęciu pracy do druku decydują opinie niezależnych recenzentów i akceptacja redakcji.


Prześlij swój artykułINSTRUKCJA DLA AUTORÓW „Rocznika Orientalistycznego”

- Każdy nadesłany materiał zostanie poddany recenzji, kwalifikującej tekst do publikacji. Zarówno nazwiska recenzentów, jak i rezultaty ich pracy są danymi poufnymi Redakcji.

- „RO” prosi o nadesłanie wraz z publikacją wszystkich niestandardowych czcionek w niej użytych oraz, pliku w formacie *.doc, *.docx, a w uzasadnionych przypadkach także jako *.pdf.

- Przyjmujemy teksty w językach angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

- Całość tekstu powinna składać się z nagłówka tytułowego, tekstu głównego, słów kluczowych (co najmniej 4-5.) i abstraktu w j. angielskim (od 150 do 200 słów).

- Autorzy proszeni są o podanie swojego numeru ORCID oraz przygotowanie bibliografii załącznikowej (na końcu artykułu).

- Autor zapewnia, że posiada stosowne zezwolenia na reprodukowanie w swoim artykule cudzych materiałów. Autor oświadcza, że nadesłany tekst nie był wcześniej w żadnej formie opublikowany. Redakcja jednocześnie, że zarówno „ghostwriting”, jak i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

- Zgłaszając artykuł do „Rocznika Orientalistycznego” Autor jednoznacznie wyraża zgodę na udzielenie autorskiej licencji eksploatacyjnej do nadesłanego tekstu (dot. postaci drukowanej i/lub elektronicznej), co obejmuje prawo Redakcji do: kopiowania, publikacji, reprodukcji, cytowania, umieszczenia w formie elektronicznej w bazach danych, itp., itd. Czas trwania udzielonej licencji jest zgodny z dyrektywą UE. Licencja zostaje udzielona „RO” nieodpłatnie.

- Autor otrzymuje 2 egz. numeru „RO” w przypadku artykułu i 1 egz. w przypadku recenzji.

- Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania złożonych tekstów.

- Po przyjęciu tekstu do druku i zredagowaniu Autor otrzyma drogą elektroniczną tekst do korekty, którą jest zobowiązany uczynić i odesłać do Redakcji w możliwie najszybszym terminie.

Style of Reference

Style Sheet

Zasady etyki publikacyjnej

Publishing ethics

The Editorial Board of Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies urge the authors to present the results of their original work in a transparent and reliable way, thereby preventing any cases of ghostwriting and guest authorship (honorary authorship). The term ghostwriting describes a situation in which a person has significantly contributed to a publication without being listed as co-author or without his/her name being mentioned in the acknowledgement. Guest authorship, in turn, means that a person’s contribution to a publication is negligible or none at all, yet such a person is listed as co-author or author.

All cases of misconduct will be publicised by the Editorial Board, which includes notifying the relevant institutions (the authors’ employers, academic societies, etc.).

The editorial staff of Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies act in line with COPE (Committee on Publication Ethics) guidelines. All parties involved in the publication process (the editor, the author, the reviewer, the publisher) should be familiar with ethical standards observed in the journal.
________________________________________

Duties of Editors:

1) The editors have the authority to decide which of the submitted papers should be accepted for publication (taking into account: the text conformity with the profile of the journal, the academic importance of the contribution, the originality as well as clarity of the input). When making decisions, the editor should be guided by the journal’s policy, as well as by legal regulations on matters such as infringement of copyright and plagiarism.

2) The editors assess the submitted manuscripts on basis of their scholarly merit, without regard to race, gender, sexual preferences, religious beliefs, ethnic origin, citizenship, or political views of the authors (fair play).

3) The editors do not attempt to influence the journal’s ranking by artificially increasing any journal metric, i.e. the editor shall not require that references to that (or any other) journal’s articles be included except for genuine scholarly reasons. Authors should not be required to include references to the editors’ articles.

4) The editors do not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers, and – in special circumstances – other editorial staff. In exceptional circumstances, the editor may share limited information with editors of other journals where deemed necessary to investigate suspected research misconduct.

5) The editors ensure that the peer review process is fair, unbiased, and timely. The editorial board will require all collaborators to disclose any competitive interests and will make every effort to prevent it. If necessary, steps to be taken include retracting a manuscript or publishing a corrective statement.

6) The editor can retract an article when: – research results have already been published elsewhere; – the manuscript contains plagiarism or otherwise breaches ethical principles; – there is clear evidence that the results of research are unreliable or that data has been fabricated. A notification of manuscript retraction should be understood as a de facto removal of the text. Such a notification should inform who has made the decision and for what reasons is the text being retracted.

7) The editors reserve the right to edit the texts for length, stylistic details, conformance with style guides etc.
________________________________________

Duties of Authors:

1) An author of the article is considered to be an individual who had a decisive influence on the final shape of the text in the version in which it is to be published.

2) If more than one person has been involved in writing the text and/or in the research underlying it, the contributions of all persons should be specified in the statement submitted together with the manuscript.

3) The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others, that this has been appropriately cited or quoted and permission has been obtained where necessary.

4) An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal of primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical behaviour and is unacceptable. Publication of some kinds of articles in more than one journal is sometimes justifiable, provided certain conditions are met. The authors and editors of the journals concerned must agree to the secondary publication. The primary reference must be cited in the secondary publication.

5) If any unethical conduct on the part of the author of the publication is revealed– such as plagiarism, data falsification or re-publication of a previously published work or part of it (the so-called self-plagiarism)– the editors ask such an author for explanations and then may take appropriate steps in line with the COPE guidelines. At a later stage of the proceedings, this may mean notifying the authorities of the author’s academic unit, rejecting a given article, and refusal to publish any future texts by that person in the journal.

6) In line with COPE guidelines, any change to authorship information requires written consent from all co-authors. This should be expressed by each author in a separate (electronic) letter of consent addressed to the editor-in-chief. The consent of all co-authors to changing authorship information of a submitted or already printed paper must take written form. If authors cannot reach agreement on this, they should consult the authorities of their home institution(s).
________________________________________

Duties of Reviewers:

1) Reviewers influence the decisions made by the editor-in-chief. Their comments on the subject matter can also help the authors improve their manuscripts.

2) In the reviews the quality of the reported research should be judged objectively. Reviewers should explain their judgment clearly and support it.

3) A reviewer should be alert to potential ethical issues in the paper and should inform the editor, including any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which the reviewer has personal knowledge. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation.

4) If a reviewer suggests that an author includes citations to the reviewer’s (or their associates’) work, this must be for genuine scientific reasons and not with the intention of increasing the reviewer’s citation count or enhancing the visibility of their work (or that of their associates).

5) Reviewers are obliged to submit their opinion statements timely. If for any reason (from scholarly ones to time pressure) they cannot meet the deadline or cannot undertake the reviewing at all, they should notify the editorial board immediately.

6) All materials sent for review should be treated as confidential. Disclosing their contents to third parties (with the exception of persons authorised) is inadmissible.

7) The principle of preventing conflicts of interest:

A conflict of interest exists when an author (or the research unit which he or she represents), a reviewer or an editor is engaged in personal or economic relations which may inappropriately influence his/her actions. Each author or reviewer noticing an existing conflict of interest is obliged to report it to the editors.

Procedura recenzowania

Review process

The manuscripts should be original and inventive, and significantly add to existing research.

Submitted articles will undergo a double, anonymous and independent peer-review process (the identity of the reviewed author will not be disclosed to reviewers, nor vice versa). At least two reviewers will be appointed by the editors among specialists in fields related to the topic of the article. The reviewers will not be members of the journal’s editorial staff and will not be affiliated with the same institution as the author. At least one reviewer will be affiliated to a foreign institution, other than the nationality of the author. The reviewers will be appointed in such a way as to avoid any conflict of interest (understood as relations between the author and the reviewer: personal relations like kinship, legal relations, conflict, subordination in a workplace; direct scholarly co-operation in the period of two years preceding the reviewing process). The review must contain an explicit conclusion stating whether the article should or should not be accepted for publication. The list of reviewers will be published at the end of each year in one of Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies volumes.

As a result of the review process, authors may be expected to modify their articles according to the recommendations of the reviewers. Amended articles could be accompanied by a cover letter explaining how the comments were addressed and the changes made. Editorial board retains a right to publish, to reject or to return an article for modifications. In the event of an ambivalent publishing review, the text is submitted for another evaluation. Articles on which two negative opinions have been passed will not be accepted for publication. The authors of negatively assessed texts will be notified as soon as the reviews reach the editorial board.

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies has neither processing charges nor submission charges.

A different review process conducted by the editorial board applies to book reviews.

The review of an article submitted to Rocznik Orientalistyczny / Yearbook of Oriental Studies - form

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji