Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Zawartość

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2022 | t. 25 | No 2

Abstrakt

Artykuł Od „Echa z Polski” do „Echa Polskiego” — epizod z życia polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych dotyczy pierwszego polskojęzycznego czasopisma wydawanego w Ameryce Północnej. Periodyk wychodził w latach 1863–1865 w Nowym Jorku. Na jego łamach publikowano przede wszystkim wiadomości z ziem polskich. Z czasem pismo próbowało częściowo zmienić swój profil ideowy i zdobyć rangę czołowego organu prasowego rodzącej się Polonii amerykańskiej.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Daniel Kiper
1
ORCID: ORCID

  1. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin

Abstrakt

Artykuł poświęcono charakterystyce nieopracowanej dotąd „Prątki Jednodniówki” — czasopisma ukazującego się w latach 1931–1935 w Bystrej Śląskiej z inicjatywy kuracjuszy sanatorium przeciwgruźliczego. Analizie poddano historycznoliteracką warstwę zawartości pięciu numerów „Prątki” zachowanych do dziś w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej. Czasopismo stanowi zbiór satyrycznych utworów literackich, a na szczególną uwagę zasługują jego geloterapeutyczne cechy, które znacząco wyróżniają „Prątkę” na tle innych literackich artefaktów maladycznych.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dorota Samborska-Kukuć
1
ORCID: ORCID
Jadwiga Goniewicz
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, PL 90-236 Łódź

Abstrakt

Jednym z subsegmentów prasy polskiej, charakteryzującym się dość dużą liczbą wydawanych tytułów — o czym świadczą chociażby półki w księgarniach i w salonach z prasą — są czasopisma hobbystyczne. Jak się jednak okazuje, czasopisma te — jako jeden z subsegmentów polskiego systemu medialnego — nie cieszyły się dotąd większym zainteresowaniem badaczy. Celem niniejszego artykułu jest próba redefinicji tego zjawiska w kontekście współczesnego rynku czasopism hobbystycznych oraz nakreślenie planu badań tego segmentu.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Lubczyńska
1
ORCID: ORCID

  1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 17, PL 25-406 Kielce

Abstrakt

W artykule analizie pod kątem tabloidyzacji poddano prawicowy tygodnik opinii, „Gazetę Polską”. Przeglądem objęto numery, które ukazały się w 2020 roku. Uwaga autora skupiła się na pięciu wyznacznikach tabloidyzacji: potoczności, emocjonalizmie, sensacjo-nalizmie, personalizacji oraz wizualizacji. Badanie pozwoliło stwierdzić, że omawiany periodyk spełnia wszystkie wyznaczniki tabloidowości. Przeprowadzona analiza wpisuje się we współczesną debatę nad postępującą tabloidyzacją tygodników opinii.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jarosław Dobrzycki
1
ORCID: ORCID

  1. Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski, ul. Uniwersytecka 4, PL 40-007 Katowice

Instrukcja dla autorów

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji