Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Zawartość

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2021 | t. 24 | No 2 |

Abstrakt

W tekście podjęta została próba omówienia pracy redaktorskiej Ignacego Szydłowskiego, wykonywanej przezeń w związku z wydawniczym żywotem „Wizerunków i Roztrząsań Naukowych” (1834–1843). Periodyk ów, tłoczony w drukarni Józefa Zawadzkiego, stanowił istotny rozdział w historii litewskiej prasy naukowo-literackiej po rozbiorach, a zarazem także niezwykle ważny epizod w biografii twórczej swego redaktora. Artykuł wskazuje na zależności między ewolucją poglądów estetycznych Szydłowskiego a równoczesnymi zmianami w profilu kierowanego przez niego czasopisma.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paulina Podolska
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, PL 35-59 Rzeszów

Abstrakt

This article presents an outline history of the Polish political press addressed to the younger generation of readers in the years 1899–1918. It contains a summary account of its origins, socio-political contexts, geographical distribution as well as its typological differentiation. The data show that at the beginning of the 20th century that market was dominated by two contenders, the nationalists and the socialists, while titles espousing other ideological and party-political options (the agrarian, the Christian Democrat, or the conservative) were trailing far behind.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Władysław Marek Kolasa
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, PL 30-084 Kraków

Abstrakt

Zarówno „Przyjaciel Młodzieży”, jak i „Przyjaciel Dzieci” uzyskały zgodę władz rosyjskich na dalsze ukazywanie się w czasie wojny. Starały się utrzymywać dotychczasową zawartość i strukturę, wprowadzając jednakże na swoje łamy m.in. dostosowane do możliwości percepcyjnych starszych lub młodszych odbiorców informacje o aktualiach polityczno‑militarnych. Oba pisma zostały zlikwidowane w niejasnych okolicznościach wkrótce po wyparciu Rosjan i wkroczeniu do Warszawy wojsk niemieckich, ich ostatnie numery wyszły z datą 23 X 1915 r.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krzysztof Woźniakowski
1
ORCID: ORCID

  1. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, PL 30-084 Kraków (Prof. em.)

Abstrakt

Na łamach „Gazety Wyborczej” w latach 1989–2019 zamieszczano artykuły przeglądowe, recenzje, reportaże, felietony i wzmianki, poświęcone rozmaitym aspektom życia kulturalnego w Czechach, szczególnie zaś współczesnej literaturze. Odnosiły się one zarówno do poszczególnych autorów, jak i miejsc oraz kwestii ideowych, powiązanych z literaturą czeską. Najwięcej pisano o twórczości tych autorów czeskich, którzy byli popularni i nagradzani, jak Hrabal, Kundera, Ota Pavel, Hašek, Havel, Čapek, Škvorecký. Popularyzowano także mniej znanych czeskich twórców literackich, jak Michal Viewegh, Irena Obermannova, Jachym Topol.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał Rogoż
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, PL 30-084 Kraków

Abstrakt

W latach 2016–2018 Google poprzez specjalny fundusz wspierał finansowo dziennikarstwo europejskie w realizacji projektów innowacyjnych. Przedmiotem artykułu jest analiza ponad 600 opublikowanych na stronach internetowych Google Digital News Initiative opisów projektów, które uzyskały finansowanie. Badanie miało na celu uchwycenie ogólnego obrazu innowacji cyfrowych wdrażanych w ramach konkurujących projektów oraz ustalenie, czy język opisów ujawnia, jak podmioty uczestniczące w programie definiują swoją wizję innowacji cyfrowych w dziennikarstwie.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Piotr Andrusiewicz
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, PL 30-084 Kraków

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie druków związanych z Sandomierzem treścią lub miejscem wydania, które w tytule, podtytule lub treści zawierały słowo: jednodniówka. Zasięg chronologiczny wyznacza data pierwszej z nich, wydanej w 1918 r., oraz ostatniej, znanej autorom, z 2002 r., a zasięg językowy został ograniczony do języka polskiego. Jak się udało ustalić, w tym okresie opublikowano 34 jednodniówki, z czego 10 w okresie przedwojennym i 24 w okresie powojennym. 10 należy do kategorii polityczno‑społecznych, 8 to jednodniówki związków i grup zawodowych, 12 można zaliczyć do kategorii młodzieżowych, a 4 do grupy pozostałych (wojskowa, historyczna, religijna i literacko-‑artystyczna). W artykule wszystkie jednodniówki omówiono zarówno pod względem formalno-‑wydawniczym, jak i pod kątem ich zawartości treściowej.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Izabela Krasiński
1
ORCID: ORCID
Piotr Sławiński
2
ORCID: ORCID

  1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Uniwersytecka 17, PL 25-406 Kielce
  2. Archiwum Państwowe w Kielcach, Oddział w Sandomierzu, ul. Żydowska 4, PL 27-600 Sandomierz

Abstrakt

Artykuł zawiera przegląd wybranych publikacji Stanisława Wasylewskiego, wydanych w lwowskiej „Gazecie Porannej” i „Gazecie Wieczornej” w latach 1911–1914. Analizy dokonano na podstawie dostępnych w kraju numerów gazety, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Były to zarówno recenzje sztuk teatralnych, recenzje nowości wydaw-niczych, jak i anonse publikacji powieści w odcinkach oraz artykuły.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Beata Langer
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, PL 30-084 Kraków

Abstrakt

When discussing the perception of international events in the Polish pre-war press, it should be noted that these were frequently the subject matter in times of loss of independence such as partitioning of Poland and subsequent world wars. Some of the events happening in the history of the United States were of interest to local and national press. It applied even to one of the most violent and racist of American organizations — the infamous Ku Klux Klan. The purpose of this article is to acquaint readers with the image of the most powerful Klan of 1920’s in the Polish press. It is intriguing that the subject of Klan remains relatively unknown to Polish scientific literature. As of April 2020 there have been published only four monographies about the Invisible Empire written by Polish authors. This is puzzling because, as stated above, the subject matter of the Klan already existed in the Polish press at the time of its greatest power. Moreover, Polish-language readers during the partitions of Poland could familiarize themselves with current social and ethnic issues in the United States*. One example would be a series of articles in Galician press on the William Cody’s Wild West Show which toured Polish lands in 1906**.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krzysztof Kasiński
1

  1. Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Uniwersytecka 17, PL 25-406 Kielce

Instrukcja dla autorów

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji