Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2021 | t. 24 | No 1

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article contains a bibliometric analysis and a concise survey of Krzysztof Woźniakowski’s publications in the period 1973–2020. He is the author of 209 academic publications, including 18 monographs (as sole author or editor-in chief), 144 articles and dissertations, as well as 47 dictionary entries, reports, reviews and popular science articles.
Go to article

Bibliography

1. Góra B., Woźniakowski K., Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939–1945, Kraków 2008.
2. Kolasa W.M., Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku): naukometryczna analiza dyscypliny 1945–2009, Kraków 2013.
3. Kolasa W.M., Woźniakowski K., Rogoż M., Prasa dla dzieci i młodzieży 1824–1918. T. 1: Dzieje wydawnicze, Kraków 2018.
4. Rogoż M., Woźniakowski K., Kwiecień S., P rasa dla dzieci i młodzieży 1824–1918. T. 2: Zawartość. Dodatki prasowe. Prasa religijna, Kraków 2018.
5. Stępień M., Polska lewica literacka, Warszawa 1985.
6. Tyszkiewicz B., Krzysztof Woźniakowski, [w:] Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku, Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich PAN 2020, http://nplp.pl/artykul/krzysztof‑wozniakowski/ [dostęp: 6.01.2021].
7. Woźniakowski K., Marginalia i obrzeża: szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939–1945, Opole 2013.
8. Woźniakowski K., Między ubezwłasnowolnieniem a opozycją: Związek Literatów Polskich w latach 1949–1959, Kraków 1990.
9. Woźniakowski K., Polska literatura Wileńszczyzny 1944–1984, Wrocław 1985.
10. Woźniakowski K., Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech 1939–1945, Opole 2016.
11. Woźniakowski K., Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji hitlerowskiej 1939– 1945: studia i szkice zebrane, Opole 2014.
12. Woźniakowski K., Polskojęzyczna prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939–1945), Kraków 2001.
13. Woźniakowski K., Prasa, kultura, wojna: studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939–1945, Kraków 1999.
14. Woźniakowski K., Prasa, kultura, wojna: studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939–1945. Ser. 2, Kraków 2005.
15. Woźniakowski K., W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945), Kraków 1997.
16. Woźniakowski K., W kręgu życia kulturalnego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech 1939–1945. Studia i szkice, Kraków 2018.
Go to article

Authors and Affiliations

Władysław Marek Kolasa
1
ORCID: ORCID

 1. Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article examines the articles on human nature and mankind's physical and cultural diversity published in the Warsaw highbrow journal Biblioteka Warszawska in the first phase of its history, 1841–1864, i.e. prior to the Darwinian revolution in the natural sciences. It was a period when anthropology was trying to establish itself as a separate discipline by drawing on the dominant Romantic conceptions of natural evolution and the authors of Biblioteka Warszawska would often use them as a scientific underpinning of their articles.
Go to article

Bibliography

1. Hombek D., Dzieje prasy polskiej: wiek XVIII, Kielce 2016.
2. Jasiewicz Z., Początki etnologii/antropologii kulturowej w Polsce. Poszukiwanie nazw dla zainteresowań badawczych i rodzącej się dyscypliny, [w:] Antropolog wobec współczesności, Warszawa 2009, s. 36–51.
3. Kłoskowska A., Socjologiczne i filozoficzne koncepcje „Biblioteki Warszawskiej” w pierwszym dziesięcioleciu pisma (1841–1850), „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” t. 7: 1956, s. 154–205.
4. Mazur J., „Biblioteka Warszawska” jako źródło informacji o piśmiennictwie polskim na Górnym Śląsku w latach 1841–1863, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2005, z. 2, s. 139–163.
5. Popowicz K., Lamarkizm społeczny a rasizm i eugenika we Francji, Warszawa 2009, s. 117.
6. Serwatowski W., Pogląd na dzieje rodu ludzkiego ze stanowiska chrześcijańskiego, „Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego” 1852, t. 22, s. 187–201.
7. Straszewska M., Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832–1848. Cz. 2: 1840–1848, Warszawa 1959.
8. Suchodolski B., Nauka, [w:] Polska XIX wieku. Państwo — Społeczeństwo — Kultura, Warszawa 1986.
9. Tucker A., Historiografia — ewolucyjna nauka o transmisji informacji, „Historyka” t. XXXIX (2009), s. 67–87.
10. Wójcik E., Wrona G., Zając R., Polish popular‑science magazines until 1939 — a historical outline and development, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2019, z. 1 (53), s. 5–18.
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Nowak
1
ORCID: ORCID

 1. Instytut Slawistyki PAN, Zakład Badań Narodowościowych, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, 61-772 Poznań
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Warsaw highbrow journal Biblioteka Warszawska in the second phase of its history, 1864–1914. It was a period of rapid development of the natural sciences, accelerated by the gradual reception of Darwin's theory of evolution. The arrival of Darwinian naturalism had major consequences beyond the scientific community. Although it led to the abandonment of Romantic evolutionary ideas, it not only reaffirmed the Eurocentrism of contemporary science but also tended to encourage attempts at constructing a racial hierarchy of white peoples.
Go to article

Bibliography

1. Amon O. Die natürlische Auslese beim Menschen. Auf Grund der anthropologischen Untersuchungen der Wehrpflichtigen in Baden und anderer Materialien, Jena 1893.
2. Bruck van den A.M., Die Deutschen. Unsere Menschheitgeschichte, Minden 1904.
3. Chochorowski J., Miedzy archeologią, antropologia i prehistorią — krakowskie środowisko naukowe w początkach działania Akademii Umiejętności (1873–1893) wobec problemów pochodzenia człowieka i jego kultury, „Historyka. Studia Metodologiczne” 2016, t. 46, s. 303–343.
4. Gumplowicz L., System socjologii, Warszawa 1887.
5. Kmiecik Z., Z dziejów czasopiśmiennictwa naukowego w Królestwie Polskim w latach 1864–1885, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1970, nr 4, s. 487–503.
6. Krzywicki L., Ludy. Zarys antropologii etnicznej, Warszawa 1893.
7. Masłowski L., Prawo postępu. Studium przyrodniczo‑społeczne, Kraków 1872.
8. Mękarski S., O genezie „Biblioteki Warszawskiej” i jej charakterze w latach 1841–1863, „Pamiętnik Literacki” 1925, t. XXVI, s. 484–498.
9. Morawski Sz., Sądecczyzna, Kraków 1863.
10. Pawlicki S., Materializm wobec nauki, Kraków 1870.
11. Quatrefages J.L.A., L’espèce humaine, Paris 1877.
12. Szyszłło W., Przegląd dziejów przyrody. Studia filozoficzne, t. II, Warszawa 1872.
13. Wrona G., Polskie czasopisma popularnonaukowe w XIX wieku. Ewolucja formy i treści, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2007, z. 2, s. 5–31.
14. Zasztowt L., Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864–1905, Wrocław 1989.
15. Żołędowska‑Król B., Karol Estreicher. Analiza publikacji na łamach „Biblioteki Warszawskiej”, [w:] Kultura książki i informacji: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek, pod red. A. Pulikowskiego, Katowice 2017, s. 233–245.

Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Wrzesińska
1
ORCID: ORCID

 1. Instytut Slawistyki PAN, Zakład Badań Narodowościowych, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, 61-772 Poznań
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Na łamach wydawanego w latach 1886–1893 w Winonie „Wiarusa” publikowano w formie krótkich notatek wiadomości o polskich gazetach i czasopismach wydawanych na ziemiach podzielonej Polski. Informowano o pojawiających się nowych wydawnictwach periodycznych, odnotowywano zmiany zachodzące w poszczególnych tytułach, charakteryzowano ich zawartość, pisano o zmianach personalnych w redakcjach. Zajmowano się kwestiami ograniczania wolności słowa.
Go to article

Bibliography

1. Bałabuch H., Kontrowersje w łonie władz carskich na tle konfliktu wokół „Gazety Lubelskiej” w latach 1887–1888, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1999, z. 1. s. 27–35. 2. Bukowski A., Derdowski Hieronim, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, Gdańsk 1992, s. 320–322. 3. Bukowski A., Działalność literacka i społeczna H. Derdowskiego w Ameryce (1885–1902), Gdańsk 1961. 4. Bukowski A., Regionalizm kaszubski, Poznań 1950. 5. Cieślak T., Sylwetki mazurskie i kaszubskie, Warszawa 1967. 6. Frycie S., „Tydzień” piotrkowski jako czasopismo społeczno‑literackie, „Rocznik Naukowo‑Dydaktyczny Studium Terenowego Krakowskiej WSP w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne” 1964, z. 1, s. 37–141. 7. Janke S., Derdowski, Gdańsk 2002. 8. Mańkowski A., Piśmiennictwo polskie na Warmii, „Gazeta Olsztyńska” 1923, nr 97 (5 V). 9. Ramułt S., Statystyka ludności kaszubskiej, Kraków 1899. 10. Szulist W., Kaszubi w Ameryce. Szkice i materiały, Wejherowo 2005.
Go to article

Authors and Affiliations

Grażyna Gzella
1
ORCID: ORCID

 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article presents a frequency analysis of the term 'independence' and examines its uses in discussions of education, economic life and culture in the 1904–1914 issues of Głos Polski, a political weekly associated with the National Democracy, published in Tarnopol (Ternopil).
Go to article

Bibliography

Prasa

„Głos Polski” 1904–1914

Opracowania


Dawidowicz A., Rola prasy w rozwoju Narodowej Demokracji (1893–1939), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2016.
Jakubowska U., Prasa narodowej demokracji w dobie zaborów, Warszawa – Łódź 1988.
Jarowiecki J., Prasa lwowska w sobie popowstaniowej, [w:] Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 3, red. J. Jarowiecki, Kraków 1996.
Jarowiecki J., P rasa ugrupowań politycznych we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej (1867–1918), [w:] Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 5, red. J. Jarowiecki, Kraków 2001.
Kilian S., Myśl edukacyjna Narodowej Demokracji w latach 1918–1939, Kraków 1997.
Koziełło T., Oblicze ideowo‑polityczne „Przeglądu Wszechpolskiego” 1922–1926, [w:] Prasa narodowej demokracji 1886–1939, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2010.
Kulak T., Konstytucja 3 Maja w ideologii i praktyce politycznej Narodowej Demokracji, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, no 1502, Historia, CX, 1993.
Kulak T., Tadeusz Kościuszko w ideologii i politycznym oddziaływaniu obozu narodowego, [w:] Powstanie Kościuszkowskie i jego Naczelnik. Historia i tradycja, red. T. Kulak, M. Frančić, Kraków 1996.
Lubczyńska A., Działalność wydawnicza Narodowej Demokracji w Galicji w dobie autonomii (1892–1914), Pruszcz Gdański 2016.
Maj E., Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010.
Maj E., Powstaniec czy polski self‑made man. Definiowanie drogi do niepodległości w myśli politycznej Narodowej Demokracji, [w:] „ Piekło i niebo Polaków”. Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje — kontynuacje — spory — pamięć, red. T. Sikorski, M. Śliwa, A. Wątor, Kraków 2014.
Myśliński J., Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej (1867–1918), [w:] Prasa polska w latach 1864–1918, red. J. Łojek, Warszawa 1976.
Myśliński J., Studia nad polską prasą społeczno‑polityczną w Zachodniej Galicji 1905– 1914, Warszawa 1970.
Nicieja S.S., Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 1: Lwów, Stanisławów, Tarnopol, Brzeżany, Borysław, Opole 2012.
Szablicka‑Żak J., Janik M., Nauczyciel, żołnierz, polityk…, różne oblicza Jana Zamorskiego, „Gronie: historia — kultura — sztuka” 2010, nr 9.
Wapiński R., Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 Maja w endeckiej myśli politycznej, [w:] Sejm Czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991.
Wątor A., Na galicyjskim Podolu. Praca narodowa i oświatowa w relacjach uczestników do roku 1914, Szczecin 2018.
Wątor A., Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku, Szczecin 2002.
Wątor A., Słownik działaczy Narodowej Demokracji w Galicji, Szczecin 2008.
Werner M., Powstanie styczniowe w opinii liderów Narodowej Demokracji do 1914 roku, „Studia Historyczne” 2014, z. 3 (227).
Go to article

Authors and Affiliations

Arkadiusz Maślach
1
ORCID: ORCID

 1. Lublin
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Płomyczek Afrykański [ The African Little Flame] (1943–1945) was a bimonthly children's supplement to Polak w Afryce [ The Pole in Africa], a weekly published in Nairobi for Poles evacuated in 1942 from the Soviet Union. This study, based on a collection of 45 issues from 1943–1945, attempts to characterize the content of this publication (themes, type of texts, layout), the circle of contributors as well as examine any facts that may throw additional light on its production and reception.
Go to article

Bibliography

Źródła

„Płomyczek Afrykański”, dodatek dwutygodniowy do „Polaka w Afryce”, numery 1–45 (od 31 marca 1943 do 10 czerwca 1945).
„Książka Polska na Uchodźctwie”, dodatek dwutygodniowy do „Polaka w Afryce”, numery 3 i 4 (oba sygnowane datą 15 lipca 1943).
Balicki J., Maykowski S., Pieśń o ziemi naszej. Piąty rok nauki języka polskiego w szkołach powszechnych, Lwów 1933.
Wysłouchowa M., Seweryn Goszczyński, Lwów 1896.

Opracowania

Bar J., Tanzania. Państwo i społeczeństwo (od kolonializmu do współczesności), Kraków 2020.
Białas T., Liga Morska i Kolonialna 1930–1939, Gdańsk 1983.
Brzeziński J., Piśmiennictwo harcerskie w Afryce, „Skaut” 1945, nr 10, 353–355.
Bugaj T., Dzieci polskie w krajach pozaeuropejskich 1939–1949, Jelenia Góra 1982.
Chojnacki W., Uwagi szczegółowe do pracy Jana Kowalika „Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku”, „Studia Polonijne” 1982, t. 5, s. 279–303.
Z mrozów Syberii pod słońce Afryki. W 70. rocznicę przybycia polskich Sybiraków do Afryki Wschodniej i Południowej, red. H. Chudzio, Kraków 2012.
Degórski M., Setna rocznica urodzin dr hab. Z. Wójcik, „Przegląd Geograficzny” 2015, nr 87, s. 188–191.
Dobrowolski R., Obraz Afryki w świetle katolickich czasopism misyjnych i publicystyki kolonialnej w Polsce lat międzywojennych, „Przegląd Socjologiczny” 1975, s. 179–222.
Hejczyk A., Sybiracy pod Kilimandżaro. Tengeru — polskie osiedle w Afryce Wschodniej we wspomnieniach jego mieszkańców, Rzeszów – Kraków 2013.
Korabiewicz W., Gdzie słoń a gdzie Polska, Warszawa 1980.
Królikowski Ł.Z., Skradzione dzieciństwo, Kraków 1991.
Lewandowska S., Prasa polskiej emigracji wojennej 1939–1945, Warszawa 1993.
Małkowski A., Jak skauci pracują, Kraków 1914.
Michalska I., Międzywojenne periodyki Związku Nauczycielstwa Polskiego dla dzieci jako pomoc w pracy szkolnej, „Przegląd Historyczno‑Oświatowy” 2015, nr 3/4, s. 99–112.
Modlin R., Malachite Lion. A Travel Adventure in Kenia, Bloomington 2006.
Pawełczak M., Kenia, Warszawa 2004.
Popławski B., Hic sunt leones. Analiza percepcji przestrzeni Afryki we wspomnieniach Polaków, „Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 4, s. 163–172.
Pratt M.L., Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, Kraków 2010.
Rogoż M., Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” w latach 1945–1989: studium historycznoprasowe, Kraków 2009.
Szeląg Z., Czasopisma dziecięce w latach II wojny światowej na obczyźnie, [w:] Pół wieku przyjaźni z dzieckiem i szkołą 1921–1971, red. S. Aleksandrzak, Warszawa 1972, s. 55–59.
Zins H., Polacy w Afryce Wschodniej, Lublin 1978.
Go to article

Authors and Affiliations

Michał Rogoż
1
ORCID: ORCID

 1. Instytut Nauk o Informacji Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article focuses on the developments which led to the construction of a Polish paradigm of press studies. An analysis of the methodological premises and contributions of researchers involved in that process in the 1950s and 1960s indicates that the key role in developing a such a paradigm was played by Mieczysław Kafel. It must be said, though, that his concept of press studies was not adopted by all specialists in field. As a result Polish press/media studies exhibit considerable differences of approach (paradigmatic structure).
Go to article

Bibliography

1. Budzyk K., Niektóre problemy metodologiczne badań prasoznawczych, „Prasa Współczesna i Dawna” 1958, nr 3.
2. Budzyk K., Z badań nad prasą współczesną i czytelnictwem, „Przegląd Humanistyczny” 1957, t. 1, nr 3.
3. Butkiewicz T., Z problemów badań historycznoprasowych, „Kwartalnik Prasoznawczy” 1957, nr 3.
4. Cieślikowa A., Historia mediów na łamach „Zeszytów Prasoznawczych”, [w:] Z eszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości [1957–2012]. Metody — tematy — autorzy, red. M. Kawka, R. Filas, P. Płaneta, Kraków 2016. 5. 6. 5. Cieślikowa A., Walery Pisarek (1931–2017), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018, nr 2.
6. Czajkowska M., Pamięci Mieczysława Kafla, „Zeszyty Prasoznawcze” 1971, nr 2.
7. Dubiel P., 40 lat wespół z Profesorem Marianem Tyrowiczem (1901–1990), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1991, nr 1.
8. Dubiel P., Goban‑Klas T., Pisarek W., Prasoznawstwo polskie — tradycje, dorobek, perspektywy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1974, nr 3.
9. Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, red. nauk. P.M. Majewski, Warszawa 2016.
10. Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976.
11. Filas R., Odkrywanie prasoznawstwa, czyli co i jak badać?, [w:] Zeszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości [1957–2012]. Metody — tematy — autorzy, red. M. Kawka, R. Filas, P. Płaneta, Kraków 2016.
12. Golka B., Mieczysław Kafel (1912–1971), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1972, t. 11, nr 1.
13. Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej, t. 1: Warszawa 1967, t. 2: Warszawa 1968.
14. Internetowa witryna IAMCR. https://iamcr.org/in‑retrospect/preparation.
15. Kafel M., Prasoznawstwo jako nowy kierunek badań naukowych, „Prasoznawstwo” 1956, nr 1.
16. Kafel M., Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki, Warszawa 1966.
17. Kafel M., Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki, Warszawa 1969.
18. Kafel M., Wstęp do prasoznawstwa, Warszawa 1959.
19. Kersten A., W sprawie badań nad początkami prasy polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 1963, nr 1.
20. Kmiecik Z., Wspomnienia o Józefie Skrzypku, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1977, t. 16, nr 2.
21. Kniagininowa M., Pisarek W., Poradnik językowy. Podręcznik dla pracowników prasy, radia i telewizji, wyd. I Kraków 1965, wyd. II Kraków 1969.
22. Kniagininowa M., Pisarek W., Język wiadomości prasowych, Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria B, t. 9, Kraków 1966.
23. Kniagininowa M., Pisarek W., Wyrazy i zdania reportażu, Materiały OBP, z. 3, Kraków 1969.
24. Kolasa W.M., Pół wieku z prasą i książką, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1999, z. 2.
25. Kolasa W.M., Selekcyjna bibliografia publikacji Sylwestra Dzikiego za lata 1958–2012, „Zeszyty Prasoznawcze” 2012, nr 4.
26. Kozak J., Doktorat honoris causa profesora doktora Mariana Tyrowicza, „Zeszyty Prasoznawcze” 1989, nr 1, s. 163–164.
27. Krasicki I., O krakowskim Ośrodku Badań Prasoznawczych, „Biuletyn Prasoznawczy” 1957, nr 1.
28. Kronika Krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych, „Prasa Współczesna i Dawna” 1958, nr 1.
29. Krzywobłocka B., Prasa jako źródło historyczne, „Kwartalnik Prasoznawczy” 1957, nr 3.
30. Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, red. i posłowie S. Amsterdamski, Warszawa 1968.
31. Lam A., Wiedza o prasie a wiedza o książce, „Kwartalnik Prasoznawczy” 1958, nr 1–2.
32. Lankau J.E., Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie (1513–1729), Kraków 1960.
33. Lenin W.I., Od czego zacząć?, [w:] Lenin o prasie: wybór z pism, wybór tekstów i wstęp I. Tetelowska, Warszawa – Kraków 1970.
34. Lenin W.I., Projekt oświadczenia redakcji pism „Iskra” i „Zaria”, [w:] Lenin o prasie: wybór z pism, wybór tekstów i wstęp I. Tetelowska, Warszawa – Kraków 1970.
35. Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, pod red. M. Kafla, t. 1–3, Warszawa 1969– 1971.
36. Mielczarek T., Początki polskich badań prasoznawczych, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018, z. 4.
37. Myśliński J., Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku PAN (1958–1993), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2002, z. 1.
38. Orsini‑Rosenberg S., Miejsce socjologii prasy w prasoznawstwie, „Kwartalnik Prasoznawczy” 1957, nr 2.
39. Orsini‑Rosenberg S., Pojęcie i problemy podstawowe związane z socjologią prasy, „Kwartalnik Prasoznawczy” 1957, nr 4.
40. Pamięci Ireny Tetelowskiej i Zenona Klemensiewicza, „Zeszyty Prasoznawcze” 1969, nr 3.
41. Profesor zw. dr hab. Walery Pisarek: językoznawca i medioznawca, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 4.
42. Tetelowska I., Polska koncepcja prasoznawstwa, „Zeszyty Prasoznawcze” 1968, nr 1.
43. Tetelowska I., Próba określenia przedmiotu nauki o środkach masowego przekazu informacji, „Zeszyty Prasoznawcze” 1965, nr 1.
44. Tetelowska I., Szewczyk J., Marks i Engels o prasie, [w:] I. Tetelowska, Szkice prasoznawcze, Kraków 1972.
45. Tetelowska I., Trwałość leninowskich koncepcji prasy nowego typu. Wstęp do problematyki, „Zeszyty Prasoznawcze” 1968, nr 1.
46. Tyrowicz M., Zadania badawcze historii prasy polskiej, „Biuletyn Prasoznawczy” 1957, nr 2.
47. Wróbel A., Irena Tetelowska — żelazna dama, [w:] Przodownicy prasy, pod red. R. Wietoszki, Kraków 2013.
Go to article

Authors and Affiliations

Tomasz Mielczarek
1
ORCID: ORCID

 1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jana Kochanowskiego ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article examines the contents of a series of Single- Issue Magazines produced in 1910 for the visitors of Ciechocinek, the most popular spa in the Congress Kingdom of Poland. They were, in the order of their publication, Głos Ciechociński, Kinematograf Ciechociński, Jednodniówka Ciechocińska, Nowy Kinematograf Ciechociński, Zwierciadełko Ciechociński, Nowa Jednodniówka Ciechocińska, Bicz Ciechociński, Goniec Ciechociński, Kurier Ciechociński, and Ciechociński List Otwarty. Each of them not only reported on various initiatives aimed at enhancing Ciechocinek's attractiveness but also turned the spotlight on some common problems faced by both the residents and the guests of the spa. All of the Ciechocinek Single-Issue Magazines were published by Kazimierz Pollack, a Warsaw-based journalistd.
Go to article

Bibliography

Źródła

„Bicz Ciechociński” 1910.
Ciechocinek upada”!, „Zwierciadełko Ciechocińskie” 1910.
„Ciechociński List Otwarty” 1910.
„Głos Ciechociński” 1910.
„Nowa Jednodniówka Ciechocińska” 1910.
„Nowy Kinematograf Ciechociński” 1910.
Raczyński M., Materiały do historii Ciechocinka. Od zapoczątkowania budowy warzelników soli do wybuchu wielkiej wojny z 75 rysunkami i 3 planami, Warszawa 1935.
„Zwierciadełko Ciechocińskie” 1910.

Opracowania

Bednarz‑Grzybek R., Wychowanie zdrowotne w polskojęzycznych czasopismach uzdrowiskowych (1844–1914), Lublin 2018.
Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, t. 3: 1865–1918, red. S. Sempołowska, I. Ossowska, Warszawa 2000.
J. C. [J. Cygańska], Jednodniówka, [w:] Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska, Wrocław [i in.] 1976.
Garztecki S., Kazimierz Pollack: Ze wspomnień Starego Dziennikarza Warszawskiego, Warszawa 1961, „Zeszyty Prasoznawcze” 1962, nr 3, s. 121–122.
Jednodniówka, [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1971.
Korczyńska‑Derkacz M., Jednodniówki jako typ dokumentów życia społecznego. Zarys problematyki badawczej, „Studia o Książce i Informacji” 2008, t. 27.
Korzeniowski B.R., Kubiak Sz., Wolski J., Kultura i rozrywka w uzdrowisku, [w:] Ciechocinek. Dzieje uzdrowiska, red. Sz. Kubiak, Włocławek 2001.
Nocna A., Tak narodził się „Zdrój Ciechociński”, „Zdrój Ciechociński” 2007, nr 5.
Notkowski A., Z dziejów prasy polskiej na Kujawach Wschodnich do 1918 r., cz. 2, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1971, z. 4.
Pollack K., Ze wspomnień starego dziennikarza warszawskiego, Warszawa 1961.
S. Dz. [S. Dziki], Jednodniówka, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław [i in.] 1976.
Więckowska H., Pliszczyńska H., Podręczny słownik bibliotekarza, Warszawa 1955.
Wojtysiak H., Jednodniówki jako osobliwy rodzaj wydawnictw ciągłych, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 2, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/129/129_wojtysiak.pdf [dostęp: 26.11.2019].

Go to article

Authors and Affiliations

Renata Bednarz-Grzybek
1
ORCID: ORCID

 1. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article presents the aims and the story of origins of the annual Research Papers of the Polish University Abroad (Third Series), published in London in 2013–2020. This is followed by a list of its sponsors, the annual's editorial profile and a quantitative and thematic analysis of its contents.
Go to article

Bibliography

1. Chwastyk‑Kowalczyk J., „Technika i Nauka” — elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Kielce 2015.
2. Kowalik J., Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku, t. 1–5, Lublin 1976–1988.
3. Portalski S., Zarys historii Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Przyczynek do historii emigracji, Londyn 1995.
4. Portalski S., Zarys historii Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Londyn 2009.
5. Pyłat J.K., PUNO Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Pułtusk – Londyn 2010.
6. Radzik T., Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945–1990), Lublin 1991.
7. Steffek Ż., „Universitas” — zuryski kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół PUNO w latach 1980–2001, Pruszcz Gdański 2018.
Go to article

Authors and Affiliations

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
1
ORCID: ORCID

 1. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

2020 marked the 75th anniversary of the publication of the first issue of Przekrój [ Cross section], one of the most popular illustrated magazines in post-war Poland. Its founder Marian Eile was not only an outstanding editor but also a talented theater designer, draughtsman, painter, photographer and promoter of literature and the arts. The aim of this article is to highlight some less known episodes from his artistic biography and to explore the ways in which his passion for photography and his other interests influenced his work as editor-inchief of Cracow's most prestigious weekly magazine.
Go to article

Bibliography

Archiwa

Archiwum prywatne Katarzyny Kwaśniewskiej (w posiadaniu Ewy Wyszyńskiej)
Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Relacje, wspomnienia i dzienniki

Kern L.J., Moje abecadłowo, Kraków 2000.
Kern L.J., Pogaduszki, Kraków 2002.
Kisielewski S., Alfabet Kisiela, Warszawa 1990.
Kisielewski S., Dzienniki, Warszawa 1996.
Klominek A., Życie w „Przekroju”, Warszawa 1995.
Plewiński W., Migawki. Wspomnienia fotografa, Kraków 2016.
Tyrmand L., Dziennik 1954, Warszawa 1989.
Uniechowska K., Antoni Uniechowski o sobie i innych, Warszawa 1961.

Opracowania

Czasopisma społeczno‑kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2012.
Marian Eile. Artysta i redaktor, red. M.A. Potocka, A. Sachar, Kraków 2020.
Jaworska J., Cywilizacja „Przekroju”. Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym, Warszawa 2008.
Koźniewski K., Salon plus..., [w:] Historia co tydzień, Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych. 1944–1950, Warszawa 1977.
Kwiatkowski J., Daniel Mróz, Kraków 1961.
Mielczarek T., Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości, Kraków 2018.
Ossowska M., Moralność mieszczańska, Warszawa 1956.
Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1947.
Potkaj T., „Przekrój” Eilego. Biografia całego tego zamieszania z uwzględnieniem psa Fafika, Kraków 2019.
Pyszny J., Czytać albo nie czytać: informacje o literaturze i życiu literackim w popularnych magazynach ilustrowanych w latach 1967–1971, Wrocław 1991.
Szydłowska A., Paryż domowym sposobem. O kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL, Warszawa 2019.

Prasa

„Przekrój”, 1290 numerów z lat 1945–1969.

Artykuły prasowe

Cichy M., Eile wróć!, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 103, s. 13.
Cyganik H., Magazyn jakich przedtem ani potem, „Gazeta Krakowska” 1975, nr 84, s. 3.
Galeria czterdziestolecia „Przekroju”, „Przekrój” 1985, nr 2079, s. 9.
Matras‑Mastalerz W., Marian Eile (1910–1984). Biografia. Anegdota. Legenda, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scentiam Pertinentia III”, 2005, s. 156–171.
Matras‑Mastalerz W., „Przekrój” młodszy brat „IKC”, [w:] Ilustrowany Kuryer Codzienny. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910–1939, red. G. Wrona, P. Borowiec, K. Woźniakowski, Kraków – Katowice 2010, s. 79–86.
Matras‑Mastalerz W., Salon literacki „Przekroju” Mariana Eilego, [w:] Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku, red. H. Kosętka, Kraków 2009, s. 314–328.
Nie jestem przeciw szpinakowi. Z Marianem Eile rozmawia L.J. Kern, „Przekrój” 1984, nr 2062–2064, s. 19–21.
Pawlik E., Lekko! Pismo robi się lekko! Opowieść o człowieku, który stworzył „Przekrój”, „Przekrój” 2017, nr 3556, s. 14–19.
Go to article

Authors and Affiliations

Wanda Matras-Mastalerz
1
ORCID: ORCID
Jacek Ladorucki
2
ORCID: ORCID

 1. Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
 2. Katedra Informatologii i Bibliologii, Wydział Filologiczny Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Instructions for authors

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

This page uses 'cookies'. Learn more