Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2020 | t. 23 | No 2

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article looks back at the history and themes of the Yearbook of the History of Polish Press in 1998–2017, when Jerzy Jarowiecki was its editor-in-chief.

Go to article

Authors and Affiliations

Ewa Wójcik
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Summary

The article is an overview of chosen elements of press media discourse, treated here as a kind of broadly understood media discourse. Press discourse is examined as the oldest medium with well-developed tools and tradition, but tendencies redefining classic journalism and press are also highlighted. The author discusses the Internetization of press discourse, clear sender-recipient differentiation, “citizen journalism”, fake news, tabloidization and genological changes.

Streszczenie

Artykuł ma charakter przeglądowy, jest szerokim spojrzeniem na wybrane elementy, aspekty medialnego dyskursu prasowego, który traktuję jako rodzaj szeroko rozumianych dyskursów medialnych. Na dyskurs prasowy spoglądam jako na najstarsze medium z wykształconym własnym instrumentarium i tradycją, ale równocześnie wskazuję na tendencje, które redefiniują klasyczne dziennikarstwo i tradycyjną prasę. Wskazuję na internetyzację dyskursu prasowego, wyraźną dyferencjację nadawczo-odbiorczą, zjawiska „dziennikarstwa obywatelskiego” i fake- newsów oraz na tabloidyzację i przemiany genologiczne.

Go to article

Authors and Affiliations

Bogusław Skowronek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The Thornische Nachrichten von gelehrten Sachen, published in Toruń in 1762–1766, was a learned review journal, the first periodical of this kind in Poland. As one of its editors' priorities was to keep track of current Polish writing, the magazine regularly published reviews of the most notable books of Polish Enlightenment (among its reviewers were Stanisław Konarski, Wacław Rzewuski, Franciszek Bohomolec, Józef Minasowicz).

Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Chlewicka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Throughout its publishing history (1850–1866) the editors of the Nadwiślanin, a weekly published at Chełmno (Kulm) in Royal Prussia, were the target of harassment by the Prussian police, prosecutors and courts. Print runs of the magazine were often seized, the editors taken to court and sentenced to fines and terms of imprisonment.

Go to article

Authors and Affiliations

Grażyna Gzella
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Father Marceli Dziurzyński (1861–1945) was a noted publisher and editor of a number of magazines, mainly for the country people. The most successful of them was Nowy Dzwonek (The New Hand Bell) that appeared continually from 1892, under altered names and at various intervals, until 1932. This article surveys the first phase of its history and its thematic range (religion, Polish history, current events in Poland and abroad, stories and poems). In that period the magazine also carried a number of supplements.

Go to article

Authors and Affiliations

Anna Gruca
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The weekly Przekrój [Cross-section] was the oldest, most prestigious high-circulation illustrated weekly published in Poland after the war. In this content analysis of its 1290 issues produced in Cracow between 1945 and 1969, under the editorship of Marian Eile, the focus is on the magazine's coverage of literature and the arts. The article analyzes the ways in which the Przekrój sought to inform its readers about current literary and artistic life, its book reviews and its handling of themes and figures of Polish literary history.

Go to article

Authors and Affiliations

Wanda Matras-Mastalerz
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article re-examines the material collected by the RFE Audience Research Department between 1958 and 1961 among Polish refugees and temporary visitors from Poland in the West. The aim of this analysis is to gain fresh insight into the attitudes and opinions about the Polish Section of the Radio Free Europe expressed by its listeners

Go to article

Authors and Affiliations

Kamila Kamińska-Chełminiak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article profiles Katarzyna Bzowska-Budd, a Polish journalist and member of the generation of political refugees the 1980s. Based in London, she has become luminary of the Polish diaspora. In 1991–2002 she was editor-in-chief of the Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza (The Polish Daily and Soldier's Daily) and published extensively in Polish and expatriate journals. A keen observer of British life, she writes from the immigrant perspective complemented with a superb understanding of English sensitivities.

Go to article

Authors and Affiliations

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This jubilee article commemorating the centenary of the Battle of Warsaw (1920) is an attempt to examine the presentation of this decisive battle of the Polish-Soviet War. Also known as the 'Miracle at the Vistula', it became one of the most popular foundation myths of the reborn Polish state, shaped and fed to the public opinion by both historiography and personal accounts of its participants. This article focuses on a series of dramatic battlefield reports in the mass circulation daily 'Ilustrowany Kurier Codzienny'.

Go to article

Authors and Affiliations

Adam Bańdo
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This is account of the first auction of rare magazines and newspapers organized at the Warsaw Academic Antiquarian Bookshop (Magazines and Newspapers) of the Publishing House Dom Książki in 1984. It offered over two thousand items, published in Poland and abroad, from the 18th until the 20th century.

Go to article

Authors and Affiliations

Grzegorz Nieć

Instructions for authors

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

This page uses 'cookies'. Learn more