Details

Title

The press of Galicia's German-speaking community published in Stanisławów and Lwów in the early 20th century

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2021

Volume

t. 24

Issue

No 3

Affiliation

Röskau-Rydel, Isabel : Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Studencka 5 PL 30-116 Kraków

Authors

Keywords

German minority in Poland in the early 20th century ; German-language press in Galicia and Lesser Poland (1904‒1939) ; Lwów (Lemberg) ; Stanisławów (Stanislau)

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

5-20

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bibliography


Prasa
„Evangelisches Gemeindeblatt für Galizien und die Bukowina”, 1904‒1918.
„Evangelisches Gemeindeblatt. Amtliches Organ der evangelischen Kirchenbehörde”, 1920‒ 1939.
„Deutsches Volksblatt für Galizien”, 1907‒1918.
„Ost‑Deutsches Volksblatt”, 1922‒1939.
„Mennonitisches Gemeindeblatt für Österreich”, 1913‒1917, 1920‒1939.


Opracowania
Alabrudzińska E., Kościoły ewangelickie na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, Toruń 1999.
Bachmann A., Galiziens Mennoniten im Wandel der Zeiten. Ihre Geschichte und ihre Familien, Backnang 1984.
Bibliografia Historii Polski XIX i XX wieku, t. III: 1865–1918, wol. 3, red. D.U. Ścięgosz-Karpińska, Warszawa 2017.
Brożek A., Niemcy zagraniczni w polityce kolonizacji pruskich prowincji wschodnich 1886– 1918, Poznań 1989.
Das Deutschtum in Galizien. Seine geschichtliche Entwicklung und gegenwärtige Lage, Lemberg 1914.
Grodziski S., Historia ustroju społeczno‑politycznego Galicji 1772–1848, Wrocław i in.1971.
Heckel H., 10 Jahre „Ostdeutsches Volksblatt” — 25 Jahre „Deutsches Volksblatt”, „Ost- ‑Deutsches Volksblatt“. Jubiläums‑Ausgabe, nr 40, 2.10.1932, s. 2–3.
Heckel H., Das Deutsche Volksblatt für Galizien, „Schaffen und Schauen”, z. 5‒6, styczeń/ luty 1932, s. 43‒44.
Kaschnitz K., Prasa niemiecka w Polsce, „Sprawy Narodowościowe” 1932, nr 6, s. 595– 622.
Kowalak T., Prasa niemiecka w Polsce 1918‒1939. Powiązania i wpływy, Warszawa 1971.
Kuhn W., Bevölkerungsstatistik des Deutschtums in Galizien, Wien 1930.
Mazur G., Życie polityczne polskiego Lwowa 1918–1939, Kraków 2007.
Müller E., Einfluß der NS‑Ideologie auf die ehem.[alige] deutsche Volksgruppe in Polen am Beispiel der Galiziendeutschen und ihres „Ostdeutschen Volksblattes”, „Jahrbuch Weichsel‑Warthe“ 1998, s. 98‒104.
Müller S., Von der Ansiedlung bis zur Umsiedlung. Das Deutschtum Galiziens, insbeson- dere Lembergs 1772‒1940, Marburg/Lahn 1961.
Müller S., Galizien und sein Deutschtum. Eine Dokumentation aus Sepp Müllers Nachlaß ergänzt durch Unterlagen des Hilfskomitees der Galiziendeutschen 1948‒1951, t. 1, red. E. Müller, Stuttgart 1999.
Röskau-Rydel I., Die deutschsprachige Presse in Kleinpolen 1918 bis 1939 zwischen Ablehnung und Akzeptanz der nationalsozialistischen Ideologie am Beispiel des Ostdeutschen Volksblattes, des Evangelischen Gemeindeblattes für Galizien und die Bukowina sowie der Dornfelder Blätter, [w:] Regionen des östlichen Europas im 20. Jahrhundert. Nationalsozialismus und Regionalbewusstsein im östlichen Europa, red. B. Olschowsky i I. Loose, München 2016, s. 81–102.
Röskau-Rydel I., Galizien, [w]: Galizien, Bukowina, Moldau, wyd. I. Röskau‑Rydel, Ber- lin 1999, s. 15–212.
Röskau-Rydel I., Powstanie „Evangelisches Gemeindeblatt für Galizien und die Bukowina” [Ewangelickiej Gazety Gminnej dla Galicji i Bukowiny] i jej znaczenie, [w:] Prasa w warsztacie badawczym historyka, red. K. Karolczak i K. Meus, Kraków 2017, s. 102‒ 110.
Schneider L., 1907–1932. Unser Volksblatt — ein Jubilar, „Ost‑Deutsches Volksblatt”. Jubiläums‑Ausgabe, nr 40, 2.10.1932, s. 4–5.
Sprawozdanie Urzędu Wojewódzkiego we Stanisławowie do MSW. Departament Polityczny, Wydział Narodowościowy w Warszawie z dn. 29 marca 1939 r., [w:] Galizien und die Galiziendeutschen (1914‒1940). Kontext und Quellen, red. K. Boeckh, Herne 2018, s. 226‒227.
Zamorski K., Informator statystyczny do dziejów społeczno‑gospodarczycj Galicji. Ludność Galicji w latach 1857–1910, Kraków – Warszawa 1989.

Date

2021.08.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2021.137741
×