Details

Title

Rolnicy z regionów Polski Wschodniej jako benefi cjenci wspólnej polityki rolnej w latach 2004-2006 (wielkość i struktura pozyskanych środków na tle kraju)
Farmers from Eastern Poland as Benefi ciaries of the Common Agricultural Policy in the Years 2004-2006 (Level and Structure of the Means Obtained)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 133

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 133
×