Nauki Techniczne

Archives of Environmental Protection

Zawartość

Archives of Environmental Protection | 2010 | vol. 36 | No 4 |

Abstrakt

Emisja pyłu ze źródeł energetycznych powoduje wprowadzenie do środowiska wielu zanieczyszczeń, w tym związków niebezpiecznych metali, występujących jako pierwiastki śladowe w węglu kamiennym i brunatnym. Po spaleniu węgla znajdują się one w ziarnach pyłu respirabilnego, co stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi. Przedstawiono wyniki badań nad dystrybucją wybranych kilkunastu pierwiastków śladowych we frakcjach ziarnowych popiołu lotnego emitowanego z kotłów z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym stosowanych w elektrociepłowniach opalanych węglem. Material badawczy został pobrany za pomocą impaktora kaskadowego umożliwiającego wydzielenie ze strumienia spalin odpylonych w elektrofiltrze frakcji pyłu o różnej wielkości ziarna. Do oznaczenia pierwiastków śladowych wykorzystano metodę atomowej emisyjnej spektrometrii o wzbudzeniu plazmowym !CP-AES po uprzedniej mineralizacji próbek metodą mikrofalową. Przedstawiono wyniki pomiarów i analiz, określając zakresy występowania pierwiastków śladowych w popiele lotnym, charakteryzując dystrybucję we frakcjach ziarnowych PM,, PM,., i PM10 i wyznaczając wskaźniki emis
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jan Konieczyński
Katarzyna Stec

Abstrakt

Jednym z ciekawszych i mniej poznanych ekosystemów wodnych są różnego typu torfianki: węglanowe, humusowe i eutroficzne. Analiza wrotków planktonowych w siedmiu takich zbiornikach Pojezierza ŁęczyńskoWłodawskiego wykazała: dużą różnorodność gatunkową, obecność gatunków rzadkich, znaczny udział form peryfitonowych i bentosowo-peryfitonowych oraz duże różnice faunistyczne między wrotkami różnych torfianek. Mała liczebność wrotków, gatunkiwskaźnikowe, znaczny udział gatunków roślinożernych w stosunku do detrytusożernych wskazująna małą żyzności większości torfianek. Mimo tych cech analiza struktury dominacji wykazała brak zrównoważenia zgrupowań wrotków i możliwość ich małej stabilności w przypadku jakichkolwiek zmian środowiskowych.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrzej Demetraki-Paleolog
Monika Tarkowska-Kukuryk

Abstrakt

W roku 2005-2006 na terenie gminy Maciejowice prowadzono monitoring wody studziennej. Badaniami objęto wodę pochodzącą z 20 studni kopanych i wierconych. Próby wody pobierano pięciokrotnie i oznaczono w nich stężenie: NO,·, NO,·, NH;, PO/, CI·, Ca2', Mg'+, twardość ogólną oraz pH i przewodność elektrolityczną. W pracy oszacowano ryzyko zdrowotne wynikające z obecności azotanów (V) w wodzie spożywanej przez ludność. Otrzymane wyniki wskazują, że stężenie związków azotu w 50% badanych wód studziennych nie odpowiada obowiązującym normom. Głównymi jonami zanieczyszczającymi wodę są jony amonowe i azotany (V). Wykazano ujemną korelację pomiędzy stężeniem azotanów (V), azotanów (Ill), jonów amonowych a głębokością studni. Oceniając ryzyko zdrowotne, stwierdzono, że ludność pijąca wodę z 60% badanych studni, pobiera azotany (V) w nadmiernej ilości (margines bezpieczeństwa ADl:EDI < I), co w razie długotrwałości tego stanu może przynieść negatywne skutki zdrowotne, szczególnie dla niemowląt i kobiet w ciąży. Przez cały okres badań woda pochodząca z 5 studni spełniała zalecane normy. Dobra jakość tej wody wynikała z właściwej lokalizacji studni, a także przestrzegania przez rolników Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W niniejszej pracy zostały przedstawione dane dotyczące zanieczyszczenia gleb przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w okolicy wypałami węgla drzewnego, usytuowanych na terenie Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Celem badań była ocena stopnia zanieczyszczenia gleb przez WWA oraz zasięgu emisji zanieczyszczeń z poszczególnych wypałami. Stężenia WWA w glebach pochodzących z poszczególnych stanowisk badawczych wskazywały na silne lub bardzo silne zanieczyszczenie ekosystemu tymi związkami (8,95 ugxg' - 283,53 ugxg'). Stężenia WWA w glebie różniły się istotnie pomiędzy badanymi stanowiskami. Analiza próbek pochodzących z warstw gruntowych (do 30 cm) wskazywała na zagrożenie przedostawania się części z tych zanieczyszczeń do wód gruntowych. Najwyższe stężenia WWA pochodziły z próbek gleby pobranych najbliżej wypałami (l ,5 m) i mieściły się w przedziale 17,81 μgxg-' - 435,54 ugxg'. Zawartość WWA w glebie malała stopniowo wraz z odległością od retort (do 60 m), osiągając jednak nadal wysokie wartości dla dwóch najintensywniej działających wypalani (4 i 6): 0,44 μgxg·'-69,3 ugxg'. Analiza danych z trzech poborów (czerwiec- październik) wskazuje na wyższe stężenia WWA w glebie w środku sezonu wypałowego, co wynika prawdopodobnie z najintensywniejszej ich emisji oraz stosunkowo małej ilości opadów atmosferycznych.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewa Lisowska

Abstrakt

We determined the performance of different Circulation Type Classifications (CTCs) to stratify air pollutants concentrations in Polish cities in winter. Our analysis is based on 15 CTCs calculated by COST 733 as well as on 5 manual universally used manual weather type classifications. For this purpose we compared and tested the explained variation (EV) and within-type standard deviation (WSD) methods. Finally, EV method has been chosen for evaluating classifications for daily values of SO2, NO2, PM I O and CO as well as vertical dispersion conditions obtained from SODAR data. We also presented the methodology of choosing smog episode days based on 90-percentile values. For the winter smog episodes data from Krakow different classifications have been compared using Gini coefficient method. The best results for separate air pollution data series as well as for smog episode days were obtained for Hess-Brezowski Gro/3wetterlagen classification (HBGWL). Moreover, good results were obtained for the based on principal component analysis PCACA classification, Polish Niedzwiedz TCN2I, modified Polish Litynski LITTc, modified Lamb LWT2, and three modified HBGWL (GWTC26, OGWL, OGWLSLP) classifications. The same classifications except for HBGWL are good for SODAR data. For the best CTCs, the differences between various classes are visible, however a big scattering is still observed. Main urban air pollution problems arise in situations when flow with Southerly component is observed. Correlations between air pollution data and SODAR data (calculated for marginal means obtained for different classes) confirm a negative role of both low height of the ground-based inversion and long duration of the low-level elevated inversion in urban areas.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jolanta Godłowska
Anna Monika Tomaszewska

Abstrakt

Z koncepcją sterowania wentylacjąw pomieszczeniach ze zmienną liczbą użytkowników, opartą na monitorowaniu CO2, związanych jest szereg ograniczeń. Weryfikacyjne badania zostały przeprowadzone w rzeczywistych warunkach klimatyzowanej auli, przy zmienianych parametrach termicznych powietrza wentylacyjnego i zmiennej liczbie obecnych studentów. W strefie przebywania ludzi mierzone było stężenie CO2 i ilościowe koncentracje drobnych i grubych cząstek aerozolowych (> 0,3 μm) oraz bioaerozolowych (bakterii i gronkowców), a w poszczególnych sektorach tej strefy mierzone były w sposób ciągły parametry termiczne powietrza wewnętrznego. Na podstawie instrumentalnych pomiarów oraz sensorycznych ocen określana była również akceptowalność jakości powietrza (ACC). Zasugerowana została strategia sterowania wentylacją, która oprócz pomiarów CO2 wykorzystuje ciągły monitoring wyczuwalnej jakości powietrza (PAQ) w sektorach auli. Monitoring PAQ mógłby być realizowany na podstawie pomiarów koncentracji aerozoli i instrumentalnie określanej ACC. Strategia ta zapewni pożądaną PAQ w każdym sektorze, co powinno korzystnie wpłynąć na komfort, zdrowie i produktywność użytkowników, a poprzez usprawnienie działania systemu klimatyzacji strategia ta powinna przyczynić się do oszczędności energii nie tylko w przypadku zastosowania w rozpatrywanej auli.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Bernard Połednik
Marzenna Dudzińska

Abstrakt

W niniejszej pracy oszacowano stopień sorpcji ibuprofenu na sedymentach pobranych ze zbiornika wody pitnej w Dobczycach poprzez wyznaczenie współczynników podziału K,, ciało stale-roztwór wodny, stałych Freundlicha Kr oraz współczynników adsorpcji znormalizowanych względem węgla organicznego K0c Proces sorpcji ibuprofenu badano na dwóch sedymentach (SI, S2) o zbliżonej zawartości węgla organicznego oraz pH, zróżnicowanych natomiast pod względem składu granulometrycznego i wielkości powierzchni właściwej. Analizy wykonano opierając się na wytycznych normy OECD nr I 06. Eksperymentalne wartości współczynników charakteryzujących sorpcję ibuprofenu dla sedymentów SI i S2 wynoszą odpowiednio: K, - 1.14 i 2.29 L/kg, KF - 0.25 i 5.48 oraz K0c - 1.22 i 2.53. Wykazano, iż zawartość fi-akcji gliniastej obok zawartości węgla organicznego i pH materiału sorpcyjnego może mieć istotny wpływ na procesy sorpcji ibuprofenu. Ponadto porównano modelową wartość współczynnika Koc obliczoną na podstawie współczynnika podziału oktanol-woda K0w z wartością eksperymentalną Koc. Wykazano, iż zdolności sorpcyjne związków nie mogą być prognozowane tylko w oparciu o wartość K0W' gdyż współczynnik ten nie opisuje sorpcji związków polarnych i jonowych.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Styszko
Katarzyna Sosonowska
Piotr Wojtanowicz
Janusz Gołaś
Jerzy Górecki
Mariusz Macherzyński

Abstrakt

Wpracy określono udział usuwania związków organicznych (ChZT) ze ścieków w procesach przyrostu biomasy, oddychania komórkowego, denitryfikacji oraz syntezy kwasu poli-j3-hydroksymasłowego (PHB) w zależności od obciążenia osadu czynnego ładunkiem lotnych kwasów tłuszczowych w ściekach. Ponadto przeanalizowano kinetykę magazynowania oraz degradacji kwasu poli-j3-hydroksymaslowego. Eksperyment prowadzono w reaktorze sekwencyjnym SBR. Ilość powietrza doprowadzanego do reaktora była automatycznie ustawiona na poziomie 2 mg O/L, w początkowych godzinach fazy reakcji notowano fazę wyczerpywania tlenu w reaktorze. SBR był zasilany ściekami komunalnymi z udziałem wód nadosadowych z komór fermentacyjnych.Wydzielono fazę żywieniową (f,), w której notowano dużą dostępność związków organicznych oraz fazę głodową (f,) z niewielką dostępnością substratów organicznych. Wraz ze wzrostem obciążenia osadu czynnego ładunkiem lotnych kwasów tłuszczowych (rLKT) z 0,029 do 0,052 g LKT/gs.m.o.•d w fazie żywieniowej efektywność usuwania ChZT zależała od ich zużycia na denitryfikację i syntezę PHB. Zawartość PHB zmagazynowanego w osadzie czynnym wzrastała z 0,2 do 0,35 C,,,JCm0 ,. W f, obserwowano spadek udziału syntezy biomasy z 21 do 14% oraz utleniania komórkowego z 12 do 5% w usuwaniu ChZT ze ścieków. W fazie głodowej pozostałe związki organiczne były wykorzystywane jedynie na przyrost biomasy oraz oddychanie komórkowe, denitryfikacja oraz syntez PHB nie zachodziły
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Bernat
Irena Wojnowska-Baryła
Adriana Dobrzyńska

Abstrakt

Artykuł dotyczy analizy rentowności finansowej systemu wykorzystania wody deszczowej (RWUS) w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Celem pracy było zbudowanie modelu symulacyjnego oraz przeprawadzenie analizy LCC różnych wariantów systemu wykorzystania wody deszczowej. Zaproponowano sposób wyboru najbardziej opłacalnego wariantu systemu RWUS na podstawie analizy w pełnym cyklu istnienia przedsięwzięcia LCC i analizy scenariuszowej, która wspiera proces podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Metoda ta została zastosowana dla istniejącego obiektu mieszkalnego. Otrzymane wyniki dla przypadku studyjnego wykazały niską opłacalność wprowadzenia systemu RWUS w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych o podobnej charakterystyce w warunkach polskich. Przedstawiona metoda może być wykorzystywana przez projektantów przy podejmowaniu decyzji o wyborze najbardziej odpowiednich wariantów dostawy wody do budynków dla określonych celów.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Daniel Słyś
Tadeusz Bewszko

Abstrakt

Substancje ropopochodne należą do grupy zanieczyszczeń, które, docierając do oczyszczalni ścieków, mogą zaburzać wrażliwe procesy biochemiczne, takie jak nitryfikacja. Taka sytuacja prowadzi do problemów z oczyszczaniem ścieków, ponieważ substancje te mogą wpływać na bakterie odpowiedzialne za podstawowe procesy biochemiczne. Obserwacja zmian różnorodności bakteryjnej w osadzie czynnym za pomocą narzędzi biologii molekularnej, takich jak elektroforeza w gradiencie denaturacji (DGGE), może być pierwszym krokiem w opracowaniu metody zapobiegania zaburzeniom procesu oczyszczania. Celem tej pracy był monitoring różnorodności bakteryjnej w osadzie czynnym bioreaktora membranowego usuwającego ścieki zanieczyszczone związkami ropopochodnymi i określenie wpływu tych związków na zmienność bakteryjną badanej biocenozy. Usunięcie związków organicznych wyrażonych wskaźnikiem zanieczyszczeń ChZT zarówno w kontrolnym, jak i eksperymentalnym bioreaktorze membranowym, wynosiło powyżej 93%. Najwyższe zastosowane stężenie związku zanieczyszczającego (frakcja P-30, próżniowy destylat ropy naftowej) wynosiło 1000 μ1/1 ścieków i nie miało wpływu na efektywność oczyszczania ścieków. Analiza wzorów prążkowych DGGE wykazała, że bioróżnorodność bakteryjna w bioreaktorze kontrolnym zmieniała się nieznacznie w trakcie trwania eksperymentu, podczas gdy w bioreaktorze eksperymentalnym spadła drastycznie po dodaniu dawki zanieczyszczającej o najwyższym stężeniu. Wyniki te sugerują, że stężenia modelowych związków ropopochodnych w zakresie 50 μI/I to 500 μ1/1 stymulują wzrost bioróżnorodności, podczas gdy zastosowanie zanieczyszczenia w stężeniu I OOO μ1/1 ścieków prawdopodobnie hamuje najbardziej wrażliwe procesy oczyszczania ścieków poprzez wpływ na biocenozę bakteryjną.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Ziembińska
Sławomir Ciesielski
Jarosław Wiszniowski

Instrukcja dla autorów

Archives of Environmental Protection
Instructions for Authors

Archives of Environmental Protection is a quarterly published jointly by the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Committee of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences. Thanks to the cooperation with outstanding scientists from all over the world we are able to provide our readers with carefully selected, most interesting and most valuable texts, presenting the latest state of research in the field of engineering and environmental protection.

Scope
The Journal principally accepts for publication original research papers covering such topics as:
– Air quality, air pollution prevention and treatment;
– Wastewater treatment and utilization;
– Waste management;
– Hydrology and water quality, water treatment;
– Soil protection and remediation;
– Transformations and transport of organic/inorganic pollutants in the environment;
– Measurement techniques used in environmental engineering and monitoring;
– Other topics directly related to environmental engineering and environment protection.

The Journal accepts also authoritative and critical reviews of the current state of knowledge in the topic directly relating to the environment protection.

If unsure whether the article is within the scope of the Journal, please send an abstract via e-mail to: aep@ipispan.edu.pl

Preparation of the manuscript
The following are the requirements for manuscripts submitted for publication:
• The manuscript (with illustrations, tables, abstract and references) should not exceed 20 pages. In case the manuscript exceeds the required number of pages, we suggest contacting the Editor.
• The manuscript should be written in good English.
• The manuscript ought to be submitted in doc or docx format in three files:
– text.doc – file containing the entire text, without title, keywords, authors names and affiliations, and without tables and figures;
– figures.doc – file containing illustrations with legends;
– tables.doc – file containing tables with legends;
• The text should be prepared in A4 format, 2.5 cm margins, 1.5 spaced, preferably using Time New Roman font, 12 point. Thetext should be divided into sections and subsections according to general rules of manuscript editing. The proposed place of tables and figures insertion should be marked in the text.
• Legends in the figures should be concise and legible, using a proper font size so as to maintain their legibility after decreasing the font size. Please avoid using descriptions in figures, these should be used in legends or in the text of the article. Figures should be placed without the box. Legends should be placed under the figure and also without box.
• Tables should always be divided into columns. When there are many results presented in the table it should also be divided into lines.
• References should be cited in the text of an article by providing the name and publication year in brackets, e.g. (Nowak 2019). When a cited paper has two authors, both surnames connected with the word “and” should be provided, e.g. (Nowak and Kowalski 2019). When a cited paper has more than two author, surname of its first author, abbreviation ‘et al.’ and publication year should be provided, e.g. (Kowalski et al. 2019). When there are more than two publications cited in one place they should be divided with a coma, e.g. (Kowalski et al. 2019, Nowak 2019, Nowak and Kowalski 2019). Internet sources should be cited like other texts – providing the name and publication year in brackets.
• The Authors should avoid extensive citations. The number of literature references must not exceed 30 including a maximum of 6 own papers. Only in review articles the number of literature references can exceed 30.
• References should be listed at the end of the article ordered alphabetically by surname of the first author. References should be made according to the following rules:

1. Journal:
Surnames and initials. (publication year). Title of the article, Journal Name, volume, number, pages, DOI.
For example:

Nowak, S.W., Smith, A.J. & Taylor, K.T. (2019). Title of the article, Archives of Environmental Protection, 10, 2, pp. 93–98. DOI: 10.24425/aep.2019.126330

If the article has been assigned DOI, it should be provided and linked with the website on which it is made available.

2. Book:
Surnames and initials. (publication year). Title, Publisher, Place and publishing year.
For example:

Kraszewski, J. & Kinecki, K. (2019). Title of book, Work & Studies, Zabrze 2019.

3. Edited book:

Surnames and initials of text authors. (publishing year). Title of cited chapter, in: Title of the book, Surnames and
initials of editor(s). (Ed.)/(Eds.). Publisher, Place, pages.
For example:

Reynor, J. & Taylor, K.T. (2019). Title of chapter, in: Title of the cited book, Kaźmierski, I. & Jasiński, C. (Eds.). Work & Studies, Zabrze, pp. 145–189.

4. Internet sources:
Surnames and initials or the name of the institution which published the text. (publication year). Title, (website address (accessed on)).
For example:

Kowalski, M. (2018). Title, (http://www.krakow.pios.gov.pl/publikacje/2009/ (03.12.2018)).

5. Patents:

Orszulik, E. (2009). Palenisko fluidalne, Patent polski: nr PL20070383311 20070910 z 16 marca 2009.
Smith, I.M. (1988). U.S. Patent No. 123,445. Washington, D.C.: U.S. Patent and Trademark Office.

6. Materials published in language other than English:
Titles of cited materials should be translated into English. Information of the language the materials were published in should be provided at the end.
For example:

Nowak, S.W. & Taylor, K.T. (2019). Title of article, Journal Name, 10, 2, pp. 93–98. DOI: 10.24425/aep.2019.126330. (in Polish)

Not more than 30 references should be cited in the original research paper.


Submission of the manuscript
By submitting the manuscript Author(s) warrant(s) that the article has not been previously published and is not under consideration by another journal. Authors claim responsibility and liability for the submitted article.
The article is freely available and distributed under the terms of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode), which permits use, distribution and reproduction in any medium provided the article is properly cited, is not used for commercial purposes and no modification or adaptation are made.


© 2021. The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode), which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial, and no modifications or adaptations are made


The manuscripts should be submitted on-line using the Editorial System available at http://www.editorialsystem.com/aep. Authors are asked to propose at least 4 potential reviewers, including 2 from Poland, together with their e-mail addresses. The journal does not have article processing charges (APCs) nor article submission charges.

Review Process
All the submitted articles are assessed by the Editorial Board. If positively assessed by at least two editors, Editor in Chief, along with department editors selects two independent reviewers from recognized authorities in the discipline.
Review process usually lasts from 1 to 4 months.
Reviewers have access to PUBLONS platform which integrates into Bentus Editorial System and enables adding reviews to their personal profile.
After completion of the review process Authors are informed of the results and – if both reviews are positive – asked to correct the text according to reviewers’ comments. Next, the revised work is verified by the editorial staff for factual and editorial content.

Acceptance of the manuscript

The manuscript is accepted for publication on grounds of the opinions of independent reviewers and approval of Editorial Board. Authors are informed about the decision and also asked to pay processing charges and to send completed declaration of the transfer of copyright to the editorial office.

Proofreading and Author Correction
All articles published in the Archives of Environmental Protection go through professional proofreading process. If there are too many language errors that prevent understanding of the text, the article is sent back to Authors with a request to correct the indicated fragments or – in extreme cases – to re-translate the text.
After proofreading the manuscript is prepared for publishing. The final stage of the publishing process is Author correction. Authors receive a page proof copy of the article with a request to make final corrections.

Article publication charges
The publication fee of an article in the Journal is:
25 EUR/100 zł per page (black and white or in gray scale),
35 EUR/130 zł per page (color).

Payments in Polish zlotys
Bank BGK
Account no.: 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001

Payments in Euros
Bank BGK
Account no.: 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001
IBAN: PL 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001
SWIFT: GOSKPLPW

Authors are kindly requested to inform the editorial office of making payment for the publication, as well as to send all necessary data for issuing an invoice.
 

Dodatkowe informacje

Abstracting & Indexing

Archives of Environmental Protection is covered by the following services:

AGRICOLA (National Agricultural Library)

AGRIS

Arianta

Baidu Scholar

BazTech

CABI (over 50 subsections)

Chemical Abstracts Service (CAS) - CAplus

Chemical Abstracts Service (CAS) - SciFinder

CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)

CNPIEC

Dimensions

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

EBSCO (relevant databases)

EBSCO Discovery Service

Engineering Village

FSTA - Food Science & Technology Abstracts

Genamics JournalSeek

GeoArchive

GeoRef

Google Scholar

Index Copernicus

Inspec

Japan Science and Technology Agency (JST)

J-Gate

Journal Citation Reports/Science Edition

JournalTOCs

KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)

Microsoft Academic

Naviga (Softweco)

Primo Central (ExLibris)

ProQuest (relevant databases)

Publons

ReadCube

Reaxys

SCOPUS

Sherpa/RoMEO

Summon (Serials Solutions/ProQuest)

TDNet

TEMA Technik und Management

Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

WanFang Data

Web of Science - Biological Abstracts

Web of Science - BIOSIS Previews

Web of Science - Science Citation Index Expanded

WorldCat (OCLC)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji