Humanities and Social Sciences

Studia Demograficzne

Content

Studia Demograficzne | 2018 | No 2 (174) |

Abstract

The article is a follow-up and an extension to previously published papers by HolzerŻelażewska & Holzer (1997) and Holzer-Żelażewska & Tymicki (2009). Fristly, we have added new cohorts to the cohort analysis based on the individual data from births registration for the years 2009–2015. Secondly, we have extended the scope of the study by taking into account the context of postponement and recuperation to analyses of cohort fertility of Polish women.

The approach applied to the fertility postponement and recuperation on the cohort data refers to the method which was originally proposed by Frejka (2011) and Lesthaeghe (2001) and further developed by Sobotka et al. (Sobotka et al., 2011). This method allows for calculation of fertility postponement and recuperation measures with respect to a benchmark cohort chosen as the one that first experiences an onset of the increase in the mean age of motherhood at first birth.

The results show the remarkable changes in the fertility patterns in Poland. The main driving forces behind the change in fertility patterns in Poland are related to the postponement of first births along with a relatively good recuperation. The magnitude of recuperation for Polish cohorts dropped significantly for second births and was almost non-existent for third and higher births. Therefore, the pattern of fertility in Poland observed till 2015 could be characterized by postponement and recuperation of first births along with a significant decrease in second births with perpetual postponement of third and higher births.

Go to article

Abstract

Previous studies identified large differences between countries in the extent to which childbearing intentions are realised. Failure to realise an intention to become a parent was found to be particularly common in the post-socialist countries. In this paper we examine whether similarly low rates of realisation of fertility intentions can be found in Poland. We use two waves of the Polish Generations and Gender Survey (GGS-PL), conducted in 2010/2011 and 2014/2015. We first describe fertility intentions of Polish women and men as declared at the survey’s first wave. Next, we examine whether the short-term childbearing intentions expressed at wave 1 were followed by an actual birth by the second round of the data collection. For the respondents who did not get a child between waves 1 and 2, we analyse the stability of their fertility plans. We find that approximately 35% of the respondents who at wave 1 intended to have a child in the next three years actually had one by wave 2. Both realisation and stability of fertility intentions varied markedly by gender and parity.

Go to article

Abstract

Providing informal care to adults, especially elderly people, may affect many aspects of caregivers’ life, such as: physical and mental health, financial situation, social contacts, etc. Supporting dependent seniors is associated to a higher level of stress, burden and depression as well as higher mortality. The main purpose of this paper is to analyse the relationship between caregiving for adults and the subjective quality of life among Poles aged 50–69. We took into account not only the fact of providing care to adult people, but also its beginning, continuation and ending between waves. We assumed that subjective quality of life may be expressed by two variables: one describing life satisfaction, and the second one – loneliness. We used the panel subsample from the Generation and Gender Surveys (GGS) carried out in Poland in 2010/2011 and in 2014. We found a negative effect of stopping caregiving between waves on wellbeing of women-carers, which may be related to the loss of a close person. Moreover, providing care for a longer period of time increases loneliness, which confirms that providing support to others may lead to isolation and smaller social networks.

Go to article

Abstract

Being more sensitive to economic fluctuations, childbearing postponement increased during the second demographic transition and was accompanied by a moderate decline in the number of children per woman and the progressive rise of mother’s age at first birth. Under the hypothesis that recessions have a marked influence on population dynamics, the present study investigates spatial changes in mother’s age at birth in Greece with the aim to assess the differential impact of economic crisis along the urban-rural gradient. The percent composition of births by mother's age class – considered a gross indicator of fertility under a changing socioeconomic context – was studied at 4 spatial scales (the whole country, administrative regions, prefectures and metropolitan areas or specific economic districts) over an economic cycle from expansion to recession (1980–2016). While stimulating childbearing postponement observed since the early 1980s, empirical results of this study indicate that the 2007 recession was quite neutral on fertility trends in Greece, consolidating the traditional divide between urban and rural areas.

Go to article

Editorial office

Redaktor:
Jolanta Kurkiewicz


Komitet Redakcyjny:
Elżbieta Gołata - zastępca redaktor naczelnej
Jakub Bijak
Agnieszka Fihel
Irena E. Kotowska
Ireneusz Kuropka
Anna Matysiak
Beata Nowok
Marcin Stonawski


Administracja Redakcji:
Beata Osiewalska

 

Contact

E-mail: demograficzne@pan.pl 

Sekretarz redakcji:

Beata Osiewalska: beata.osiewalska@uek.krakow.pl

Instructions for authors

INFORMACJA  DLA  AUTORÓW  NADSYŁAJĄCYCH  MATERIAŁY  DO  DRUKU  W  „STUDIACH DEMOGRAFICZNYCH”

Artykuły, recenzje, noty oraz materiały informacyjne przeznaczone do druku w „Studiach Demograficznych” prosimy przesyłać na adres:
Wydział I Nauk Społecznych PAN,
Redakcja „Studiów Demograficznych”,
Pałac Kultury i Nauki, pok. 2119
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa.

Otrzymane teksty są recenzowane anonimowo przez członków Komitetu Redakcyjnego oraz przez niezależnych ekspertów. Ewentualne uwagi są przekazywane autorom, którym w terminie ustalonym przez redakcję przysługuje prawo: podjęcia polemiki z recenzentami, udzielania wyjaśnień redakcji lub wprowadzenia zmian w tekście. W ramach pracy edytorskiej Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek w tekstach przyjętych do druku.
Do nadsyłanego tekstu należy dołączyć:
• informację o miejscu pracy autora (w języku polskim i angielskim),
• adres e-mail,
• streszczenie w języku angielskim o objętości około 15 wierszy.

Jeżeli składane w redakcji teksty są efektem prac w projektach badawczych, grantach, itp., prosimy o dołączenie informacji o programie, którego są one częścią.

Komitet Redakcyjny dopuszcza możliwość publikowania artykułów w języku angielskim.

Materiał powinien odpowiadać następującym warunkom:
1. Tekst należy przysłać w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej.
2. Zalecanym edytorem jest Word. Tekst powinien być pisany czcionką Times New Roman z 1,5-krotnym odstępem, wielkość – 12 punktów. Nie może on przekraczać 30 stron (po 30 wierszy na stronie) razem z tablicami, wykresami i streszczeniem.
3. Tekst powinien być zapisany bez przenoszenia wyrazów.
4. Tablice i rysunki powinny być załączone na końcu tekstu na oddzielnych stronach i numerowane za pomocą cyfr arabskich. W tekście należy zaznaczyć miejsca, gdzie powinny one się znaleźć po wydrukowaniu. Tablice i rysunki powinny mieć tytuł i źródło w języku polskim i angielskim. Opisy rubryk tablic i legend rysunków powinny być także przetłumaczone na język angielski.
5. Wzory matematyczne należy numerować według kolejności z prawej strony tekstu.
6. Części tekstu powinny być wyróżnione śródtytułami, bez numeracji.
7. Odsyłacze do literatury powinny mieć następującą formę: (Becker 1991), lub w przypadku dwojga autorów: (Kotowska i Kuszewski 1999). Jeżeli autorów jest trzech lub więcej, w notce należy umieścić nazwisko pierwszego autora oraz sformułowanie „i in.”. Jeżeli w notce bibliograficznej podawane są numery stron, należy to zrobić po dwukropku: (Holzer 2003: 55-78). Dwie lub więcej przywoływane pozycje należy rozdzielić przecinkiem (Becker 1993, Holzer 2003).
8. W spisie literatury należy uwzględnić jedynie te pozycje, do których są odwołania w tekście, w porządku alfabetycznym, bez numerowania. Pozycje literatury należy zamieścić na końcu tekstu według wzorca: van de Kaa D., 1988, Europe’s second demographic transition, „Population Bulletin”, vol. 42, no. 1, 1-59.

Szczegółowe wskazówki dotyczące zapisu w spisie literatury

Książki
nazwiska i inicjały autorów lub redaktorów
rok publikacji
tytuł kursywą
opcjonalnie: nazwa serii lub wydanie
wydawca
miejsce wydania
Przykłady:
Holzer J.Z., 2003, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Becker G.S., 1991, A Treatise on the Family, Enlarged Edition, Harvard University Press, Cambridge.

Rozdziały w książce
nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów
rok publikacji
tytuł kursywą
[w:]
inicjały i nazwiska wszystkich redaktorów
(red.)
tytuł książki kursywą
numery pierwszej i ostatniej strony rozdziału
opcjonalnie: nazwa serii, lub wydanie
wydawca
miejsce wydania
Przykłady:
Kotowska I.E., Kuszewski P., 1999, Tendencje rozwoju demograficznego w latach 1950- 1997, [w:] I.E. Kotowska (red.), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego (s. 85-98), Monografie i Opracowania 461, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Poulain M., 1996, Migration flows between the countries of the European Union: current trends, [w:] P. Rees, J. Stillwell, A. Convey, M. Kupiszewski (red.), Population Migration in the European Union (s. 51-66), John Wiley and Sons, Chichester.

Artykuły w czasopismach
nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów
rok publikacji
tytuł artykułu kursywą
tytuł czasopisma w cudzysłowiu
tom i numer cyfrą arabską
numery pierwszej i ostatniej strony artykułu
Przykłady:
Kupiszewski M., Bijak J., 2006, Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej, „Studia Demograficzne”, nr 1/149, 68-81.
van de Kaa D., 1988, Europe’s second demographic transition, „Population Bulletin”, vol. 42, no. 1, 1-59.

Materiały niepublikowane (raporty, Working Papers)
Przykład:
Rogers A., Willekens F., 1978, Migration and Settlement: Measurement and Analysis, IIASA Research Report RR-78-013, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg.

Zasoby internetowe
Przykłady:
The Human Life-Table Database, 2008, zasób internetowy, www.lifetable.de (data dostępu: 10.05.2008).
Shkolnikov V.M., bez daty, Methodology Note on the Human Life-Table Database (HLD), www.lifetable.de/methodology.pdf (data dostępu: 10.05.2008).

This page uses 'cookies'. Learn more