Humanities and Social Sciences

Studia Demograficzne

Content

Studia Demograficzne | 2018 | No 1 (173) |

Abstract

Although cohabitation is increasingly common in Poland, it is usually considered a transitional, testing stage that leads to marriage, which constitutes the preferred form of family life in the country. Does it mean that couples who do not choose to marry are perceived as somewhat “worse” than those tying the knot? Using qualitative data from focus group interviews with 69 men and women aged 25–40, I aimed to answer the following questions: What are social perceptions of couples who have already “tested” their relationship, but still live together and refrain from marriage? In particular, what are the motives attributed to such couples and how – if at all – these motives are linked to the quality of the relationships? There were four themes related to such motives identified in the analysed material: (1) the perception of marriage as an unnecessary expense that does not change anything in a relationship, or even makes things worse; (2) fear of an ultimate commitment; (3) uncertainty whether this is the right partner and the resulting low level of commitment in the relationship; (4) rejection of traditional gender roles. Commitment appears central in the analysed discussions suggesting that this concept should constitute an important topic in future studies on unions in Poland.

Go to article

Abstract

Depopulation is understood as a real population loss in an area represented by a negative population change. In the present-day Poland, the process is particularly distinct in the economically underperforming areas situated on the peripheries of large urban centres, but some of the most populous cities are also affected by it. The purpose of the presented research using Webb’s typology was to identify Polish poviats that were depopulating in all the years from 2002 to 2014 as a result of natural population decline and negative migration balance (two-factor depopulation). In the research, special attention was given to the rate of change in the number of population (total and by age group) and to a net natural and migration loss in the selected poviats. Selected characteristics of the 2014 population age structure in Poland were also evaluated. The basis for all findings presented in the paper is vital and migratory statistics for the years 2002 to 2014 and the data on poviats’ population age structure from 2002 and 2014 published by the Central Statistical Office.

Go to article

Abstract

The scope of the paper refers to long- and medium-run trends of labour supply in Poland. The main purpose is to determine current trends in the labour supply and its projections till the year 2050. In the theoretical part of the paper determinants of labour supply are considered. The projections are based on the population forecasts till 2050 made by the Central Statistical Office of Poland (CSO) and by the authors’ own simulations. Several variants of upper limit of working age and activity rates are taken into account. The population forecasts by the CSO indicate it will occur big decrease of working age population till 2050. The biggest decrease will refer to the group of working age 18–59/64 years and the lowest decrease in the age group 18–66 years. The analysis shows that the declines in labour supply in the years 2020–2050 will occur in all variants of working age population, the biggest decline in the variant assuming the age group 18–59/64 and the smallest decline – in the group 15–74 years. Retirement age is of big importance for the size of labour supply. This is why it is recommended to encourage older people to prolong their economic activity. It is also necessary to increase activity rates in the working age population.

Go to article

Editorial office

Redaktor:
Jolanta Kurkiewicz


Komitet Redakcyjny:
Elżbieta Gołata - zastępca redaktor naczelnej
Jakub Bijak
Agnieszka Fihel
Irena E. Kotowska
Ireneusz Kuropka
Anna Matysiak
Beata Nowok
Marcin Stonawski


Administracja Redakcji:
Beata Osiewalska

 

Contact

E-mail: demograficzne@pan.pl 

Sekretarz redakcji:

Beata Osiewalska: beata.osiewalska@uek.krakow.pl

Instructions for authors

INFORMACJA  DLA  AUTORÓW  NADSYŁAJĄCYCH  MATERIAŁY  DO  DRUKU  W  „STUDIACH DEMOGRAFICZNYCH”

Artykuły, recenzje, noty oraz materiały informacyjne przeznaczone do druku w „Studiach Demograficznych” prosimy przesyłać na adres:
Wydział I Nauk Społecznych PAN,
Redakcja „Studiów Demograficznych”,
Pałac Kultury i Nauki, pok. 2119
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa.

Otrzymane teksty są recenzowane anonimowo przez członków Komitetu Redakcyjnego oraz przez niezależnych ekspertów. Ewentualne uwagi są przekazywane autorom, którym w terminie ustalonym przez redakcję przysługuje prawo: podjęcia polemiki z recenzentami, udzielania wyjaśnień redakcji lub wprowadzenia zmian w tekście. W ramach pracy edytorskiej Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek w tekstach przyjętych do druku.
Do nadsyłanego tekstu należy dołączyć:
• informację o miejscu pracy autora (w języku polskim i angielskim),
• adres e-mail,
• streszczenie w języku angielskim o objętości około 15 wierszy.

Jeżeli składane w redakcji teksty są efektem prac w projektach badawczych, grantach, itp., prosimy o dołączenie informacji o programie, którego są one częścią.

Komitet Redakcyjny dopuszcza możliwość publikowania artykułów w języku angielskim.

Materiał powinien odpowiadać następującym warunkom:
1. Tekst należy przysłać w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej.
2. Zalecanym edytorem jest Word. Tekst powinien być pisany czcionką Times New Roman z 1,5-krotnym odstępem, wielkość – 12 punktów. Nie może on przekraczać 30 stron (po 30 wierszy na stronie) razem z tablicami, wykresami i streszczeniem.
3. Tekst powinien być zapisany bez przenoszenia wyrazów.
4. Tablice i rysunki powinny być załączone na końcu tekstu na oddzielnych stronach i numerowane za pomocą cyfr arabskich. W tekście należy zaznaczyć miejsca, gdzie powinny one się znaleźć po wydrukowaniu. Tablice i rysunki powinny mieć tytuł i źródło w języku polskim i angielskim. Opisy rubryk tablic i legend rysunków powinny być także przetłumaczone na język angielski.
5. Wzory matematyczne należy numerować według kolejności z prawej strony tekstu.
6. Części tekstu powinny być wyróżnione śródtytułami, bez numeracji.
7. Odsyłacze do literatury powinny mieć następującą formę: (Becker 1991), lub w przypadku dwojga autorów: (Kotowska i Kuszewski 1999). Jeżeli autorów jest trzech lub więcej, w notce należy umieścić nazwisko pierwszego autora oraz sformułowanie „i in.”. Jeżeli w notce bibliograficznej podawane są numery stron, należy to zrobić po dwukropku: (Holzer 2003: 55-78). Dwie lub więcej przywoływane pozycje należy rozdzielić przecinkiem (Becker 1993, Holzer 2003).
8. W spisie literatury należy uwzględnić jedynie te pozycje, do których są odwołania w tekście, w porządku alfabetycznym, bez numerowania. Pozycje literatury należy zamieścić na końcu tekstu według wzorca: van de Kaa D., 1988, Europe’s second demographic transition, „Population Bulletin”, vol. 42, no. 1, 1-59.

Szczegółowe wskazówki dotyczące zapisu w spisie literatury

Książki
nazwiska i inicjały autorów lub redaktorów
rok publikacji
tytuł kursywą
opcjonalnie: nazwa serii lub wydanie
wydawca
miejsce wydania
Przykłady:
Holzer J.Z., 2003, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Becker G.S., 1991, A Treatise on the Family, Enlarged Edition, Harvard University Press, Cambridge.

Rozdziały w książce
nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów
rok publikacji
tytuł kursywą
[w:]
inicjały i nazwiska wszystkich redaktorów
(red.)
tytuł książki kursywą
numery pierwszej i ostatniej strony rozdziału
opcjonalnie: nazwa serii, lub wydanie
wydawca
miejsce wydania
Przykłady:
Kotowska I.E., Kuszewski P., 1999, Tendencje rozwoju demograficznego w latach 1950- 1997, [w:] I.E. Kotowska (red.), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego (s. 85-98), Monografie i Opracowania 461, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Poulain M., 1996, Migration flows between the countries of the European Union: current trends, [w:] P. Rees, J. Stillwell, A. Convey, M. Kupiszewski (red.), Population Migration in the European Union (s. 51-66), John Wiley and Sons, Chichester.

Artykuły w czasopismach
nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów
rok publikacji
tytuł artykułu kursywą
tytuł czasopisma w cudzysłowiu
tom i numer cyfrą arabską
numery pierwszej i ostatniej strony artykułu
Przykłady:
Kupiszewski M., Bijak J., 2006, Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej, „Studia Demograficzne”, nr 1/149, 68-81.
van de Kaa D., 1988, Europe’s second demographic transition, „Population Bulletin”, vol. 42, no. 1, 1-59.

Materiały niepublikowane (raporty, Working Papers)
Przykład:
Rogers A., Willekens F., 1978, Migration and Settlement: Measurement and Analysis, IIASA Research Report RR-78-013, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg.

Zasoby internetowe
Przykłady:
The Human Life-Table Database, 2008, zasób internetowy, www.lifetable.de (data dostępu: 10.05.2008).
Shkolnikov V.M., bez daty, Methodology Note on the Human Life-Table Database (HLD), www.lifetable.de/methodology.pdf (data dostępu: 10.05.2008).

This page uses 'cookies'. Learn more