Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 14
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

CSR on Mazovia – Institutional Dimension. Corporate social responsibility (CSR) is defined as the responsibility of enterprises for their impacts on society. For the effective implementation of this concept are very important institutions, understood as a permanent (legal, organizational and customary) determinants of repetitive human behaviour and peopleto- people interaction. Institutions can therefore be both organisations that promotes this concept and CSR projects or strategies. The aim of the article is to review the thesis that the Mazovia is the driving force of the development of CSR in Poland, carried out on the basis of desk and web research. By evaluating the degree of institutionalisation of CSR in Mazovia, based on an analysis of the activities of the various sectors in this field, it was found that most activities for the implementation of this concept is undertaken in Mazovia, and many of them have coverage nationwide.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie zależności tego, co nasze/moje, a Inne/Obce, w myśleniu o konfliktach wokół projektów inwestycyjnych. W przypadku pojawienia się inwestycji związanych z zagospodarowaniem przestrzeni i zasobów Ziemi, zwłaszcza jeśli spowoduje to jakiekolwiek zmiany (realne czy potencjalne), generowane są emocje negatywne, prowadzące do powstania zarzewia konfliktu. Paradoksalnie udział w konflikcie może nieść ze sobą korzyści dla stron zaangażowanych, choćby takie jak: zaspokojenie potrzeb (uwagi i ważności), realizowanie się w (nowych) rolach społecznych, poznawanie innych punktów widzenia, odnajdywanie się w nowych grupach społecznych czy „zakorzenienie” w lokalności. Żyjąc w „społecznym teatrze życia” każda osoba odgrywa różne role, co może prowadzić do napięcia i poczucia ambiwalencji. W takiej sytuacji jednostka ma poczucie rozproszenia tożsamości mogąc być jednocześnie w kilku opozycyjnych do siebie grupach. Jako przykład posłużyć może tu konflikt wokół projektu górniczego Orzesze. Ten i inne przykłady pokazują, że to, co moje oraz Inne/Obce, przy całej swej odrębności, jest jednak w mniejszy czy większy sposób ze sobą splecione. Fenomen wzajemnych zależności Innego/Obcego i konfliktu może być zatem ciekawym spojrzeniem na problematykę konfliktów w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi. Konflikty, w tym zwłaszcza okołogórnicze, są niezwykle złożonym zjawiskiem, z wielkim potencjałem – zarówno negatywnym, jak i pozytywnym. Docenienie wymienionych w artykule korzyści, wynikających ze wzajemnych zależności stron zaangażowanych w konflikt, wraz z gotowością wyjścia poza sferę komfortu, dają możliwość zrozumienia i szukania porozumienia prowadzącego do pozytywnej zmiany zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju. W tej złożonej sytuacji włączenie aspektów nie tylko socjologicznych, ale także psychologicznych staje się ważnym elementem polityki surowcowej państwa i przedsiębiorstw, którego nie można dłużej zaniedbywać.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Karol Marks (a także Fryderyk Engels) był – wbrew temu, co sam na ten temat sądził – twórcą wielu różnych utopii, które odegrały pewną rolę w historii XX wieku. Kwestii, jak duża była to rola (mającej charakter zarazem historiozoficzny i historyczno-empiryczny), autor nie podejmuje. Skupia się natomiast na charakterystyce poszczególnych utopii, a w szczególności – na ich aksjologicznej treści oraz na ich aktualności. Zdaniem autora, utopie marksowskie mogą stanowić dogodny punkt wyjścia dla poszukiwania różnorodnych projektów (politycznych, ekonomicznych, technicznych itd.), niezbędnych, by sprostać licznym wyzwaniom globalnym, wobec których ludzkość dziś stoi. Autor rozważa też racje, które znalazły wyraz w marksowskiej krytyce utopii, oraz wskazuje, które z nich mogą, jego zdaniem, być zaakceptowane, a które powinno się odrzucić.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The number of human cases of salmonellosis in the EU was 94,625 in 2015. Considering the source of these infections, Salmonella spp. was most frequently detected in broiler chicken meat and Salmonella Enteritidis (SE) was the most commonly reported serovar. The efficacy of probiotics in limiting Salmonella spp. infection in poultry has been demonstrated in numerous papers. The administration of probiotics at the level of primary production reduces the risk of contamination of poultry food products with Salmonella spp. A study was carried out in order to determine the potential for reducing the Salmonella spp. population in broiler chickens with the use of the Lavipan (JHJ, Poland) probiotic that comprised selected stains of lactic acid bacteria and Saccharomyces cervisae. Salmonella spp.-free broiler chickens were divided into two groups and received the same feed with (group L) or without (group C) the probiotic throughout the experiment. All day-old chickens were infected per os with SE. Samples of cecum content were collected 2, 4, and 6 weeks after SE infection and pectoral muscles were collected 6 weeks following SE infection for the evaluation of the SE population number. Serum samples for serological examinations were collected 6 weeks after infection. Six weeks after infection, the number of SE-positive cecal samples was lower in the L group (12.5% positive) in comparison to the C group (87.5%). Similar results were demonstrated for the muscle samples (25% in contrast to 87.5%). At the same time, in both cases, the SE CFU/g was significantly lower in the L group. The results of our study indicate that Lavipan was capable of reducing the population of SE in the gastrointestinal tract, which eventually improved the hygienic parameters of the pectoral muscles. Four weeks after infection, SE was not detected in any of the experimental groups. In both groups, no specific anti-SE antibodies were detected.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Industry 4.0 and the associated idea of society 4.0 pose specific challenges for the concept of sustainable development. These challenges relate, inter alia, to responsibility, in which the changes to date have overall entailed: • a transition from ex post responsibility to ex ante responsibility (H. Jonas); • a transition from individual responsibility to corporate social responsibility. In the context of society 4.0 there is a need for shared responsibility. The problem of justice and therefore the implementation of sustainable development not only becomes an open problem, but also requires constant updating and specifi c optimisation.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule autorzy podejmują namysł nad fazami ewolucji poglądów Dietricha Bonhoeffera na temat Kościoła i jego roli w życiu pojedynczych jego członków oraz w kontekście etycznego dziedzictwa reformacji. W Bonhoefferowskiej eklezjologii można wyróżnić trzy etapy, pogłębiające jego wizję Kościoła. W pierwszym z nich Kościół definiowany jest jako duchowa wspólnota wiernych, poza którą niemożliwe jest zbawienie. W fazie drugiej teolog kładzie nacisk na grzeszność człowieka, jako członka Kościoła. Uznanie jej stanowi podstawę dla przemiany, jaka może dokonać się w jednostce za sprawą przyjęcia w siebie Chrystusa. Trzeci etap to wkroczenie w świat spraw przedostatecznych w pełnej odpowiedzialności za dokonywane wybory poszczególnych członków wspólnoty eklezjalnej. Kościół, jakim widział go Bonhoeffer, miał wspierać się na mocnych filarach: na wolności, osobistej odpowiedzialności, naśladowaniu Chrystusa, miłości bliźniego, na sakramentach i Ewangelii. W tym aspekcie Bonhoeffer był wiernym kontynuatorem programu Reformacji.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W ostatnim czasie duże zainteresowanie wzbudzają, wraz z otaczającym ich rynkiem, tzw. wirtualne waluty kryptograficzne, potocznie nazywane kryptowalutami. Równie dużą popularnością odznacza się obecnie stojąca za nimi technologia blockchain. Z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego natomiast istotnym zagadnieniem jest charakteryzujący się bardzo dużą energochłonnością proces związany z wydobywaniem poszczególnych kryptowalut. Działanie to związane jest na ogół z zatwierdzaniem nowo powstających bloków w sieci blockchain oraz dołączaniem ich do sieci. Proces ten realizowany jest poprzez przeprowadzanie złożonych operacji matematycznych przez zróżnicowane urządzenia, które wymagają z kolei dużej mocy i zużywają odpowiednio dużo energii. Wpływ „koparek” kryptowalut na zapotrzebowanie na moc oraz energię najprawdopodobniej może się z czasem stopniowo zwiększać, w związku z czym zagadnienie to nie powinno być ignorowane. Zestawiając powyższe informacje równolegle z rosnącym w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym zapotrzebowaniem na realizację usług redukcji zapotrzebowania, nasuwa się pytanie, czy urządzeń służących do wydobywania kryptowalut nie można wykorzystać właśnie do celu bilansowania systemu elektroenergetycznego. W niniejszym artykule przedstawiono analizę możliwości świadczenia usług DSR przez grupy użytkowników koparek kryptowalut, która została przeprowadzona przy uwzględnieniu podstawowych funkcjonalnych, technologicznych oraz ekonomicznych aspektów pracy tych urządzeń.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie specyfiki działań językowych w zakresie ich oceny moralnej. Podjęte rozważania służą odpowiedzi na pytanie, czy odpowiedzialności za słowa przysługuje taki sam sens jak odpowiedzialności za działanie fizyczne. W trakcie prowadzonych analiz autorka zastanawia się, czy w obu przypadkach obowiązują te same zasady i kryteria. Nawiązując do klasycznej teorii aktów mowy J.L. Austina, który wprowadza zasadniczy podział na wypowiedzi konstatujące i performatywne, a następnie odróżnia skutki illokucyjne od perlokucyjnych następstw aktów mowy, autorka bada, w jakim wymiarze podmiot odpowiada za wypowiadane przez siebie słowa.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The application of immune serum is one of the most efficient method used formerly in the protection of raised piglets’/weaners’ health . The objective of the study was to determine specific antibody response during hyperimmunization of fatteners with a self-prepared subunit vaccine, and to propose production method of immune serum against Gram-negative bacteria antigens. The vaccine was administered every two weeks, 4 times. Individual and pooled serum samples were assayed for IgM, IgG and IgA antibodies against Histophilus somni recombinant Hsp60, H.somni rOMP40 and Pasteurella multocida LPS. Additionally total serum IgG and haptoglobin concentrations were measured. Two weeks after the first vaccination IgM antibody raised significantly against H.s. rOMP40 and LPS, whereas after 4 weeks it increased against rHsp60 antigens. Anti-LPS IgM antibody raised up stepwise till the end of the observation, but IgM antibody against H.s. rHsp60 and H.s. rOMP40 decreased in further samplings. A significant raise in IgG class H.s. rHsp60- -antibody was found 4 weeks after the first immunization and a similar raise against two remain- ing antigens after 6 weeks. The intensity of the reaction increased till the end of the experiment. The raise in IgA antibody level was observed only for H.s. rHsp60 antigen. Clinically observed, proper animal health and welfare were confirmed by haptoglobin concentration, which remained in physiological range. At least 4 booster doses were necessary to obtain hyperimmune serum containing a high level of antibodies against examined antigens. The number of immunizations influenced response profiles for specific IgM, IgG, IgA antibodies.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Specific requirements are designed and implemented in electronic and telecommunication systems for received signals, especially high-frequency ones, to examine and control the signal radiation. However, as a serious drawback, no special requirements are considered for the transmitted signals from a subsystem. Different industries have always been struggling with electromagnetic interferences affecting their electronic and telecommunication systems and imposing significant costs. It is thus necessary to specifically investigate this problem as every device is continuously exposed to interferences. Signal processing allows for the decomposition of a signal to its different components to simulate each component. Radiation control has its specific complexities in systems, requiring necessary measures from the very beginning of the design. This study attempted to determine the highest radiation from a subsystem by estimating the radiation fields. The study goal was to investigate the level of radiations received and transmitted from the adjacent systems, respectively, and present methods for control and eliminate the existing radiations. The proposed approach employs an algorithm which is based on multi-component signals, defect, and the radiation shield used in the subsystem. The algorithm flowchart focuses on the separation and of signal components and electromagnetic interference reduction. In this algorithm, the detection process is carried out at the bounds of each component, after which the separation process is performed in the vicinity of the different bounds. The proposed method works based on the Fourier transform of impulse functions for signal components decomposition that was employed to develop an algorithm for separation of the components of the signals input to the subsystem.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Chaos aksjologiczny i niezrównoważone funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie doprowadziły do totalnego zagubienia człowieka. Ustawicznie działa on na rzecz degradacji środowiska przyrodniczego i kulturowego. W wymiarze społecznym dominuje permanentny, „uogólniony” kryzys, wielopłaszczyznowa stratyfikacja społeczna i komunikacja międzyludzka oparta na postprawdach zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Niezrównoważenie w sferze gospodarczej łączy się z neoliberalnym modelem podboju gospodarczego. W powszechnym odbiorze dla większości ludzi na świecie sytuacja ta stała się nie do wytrzymania. Dlatego obowiązkiem wychowawców jest poszukiwanie – z zamiarem wprowadzania w życie – takich propozycji edukacyjnych, które przygotowałyby społeczność globalną do realnego współtworzenia swojego życia w świecie rozumianym jako rzeczywisty i wspólny dom. W tej perspektywie ciekawą propozycją jest koncepcja argentyńskiego filozofa Ernesto Laclau’a. Czas jednowymiarowej – protestancko-neoliberalnej – interpretacji wartości dobiega końca. Należy uznać równoprawność odmiennego – wyrosłego z innych kultur – postrzegania wartości. Ich partykularne odczytywanie – jednocześnie z zachowaniem zasady dobra powszechnego – daje szansę na uaktualnienie kształtowania człowieka według humanistycznego ideału. Takie podejście jest jednocześnie drogą uzdrowienia, czyli sanacji edukacji międzykulturowej, która jest dziś w impasie, bowiem posługując się schematami, stała się odtwórcza i zachowawcza. W swojej obecnej formule nie jest w stanie odpowiadać na współczesne wyzwania wielokulturowej społeczności globu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article presents personal memories of Professor Aleksander Koj’s alumni. Professor Aleksander Koj was a world-class biochemist of significant scientific achievements, a renowned authority in the field of acute-phase response regulation and acute-phase proteins. He was an excellent academic, a true Master, admired and followed by many Polish biochemists. Thrice he served as the Rector of the Jagiellonian University in Kraków. He navigated the University through a difficult time of political transformation in Poland, modernized the management system of the University and led to the commencement of the construction of the new University campus. He was the co-creator and the first Chairman of the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland. He will be remembered as a devoted community worker aiming at strengthening the bond between the Polish community abroad and our homeland, propagating knowledge, promoting the concept of European integration, democracy and tolerance, as well as the collaboration between scientists, artists and men and women of culture. He was wise, righteous, and noble. Many had the honor of calling him their friend, and a great many saw in him a moral authority.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article discusses the issues of values and social responsibility of universities. On the one hand, the foundations of functioning of universities, which are created by research and education and the role of universities in formation, are recalled. On the other hand, it was reminded that the heart of universities, their DNA, are academic values, defined primarily in the Magna Charta Universitatum, but also in many other documents, such as the Code of Values of the Jagiellonian University. Hence, universities are increasingly often referred to not only as universities of knowledge, but also as universities of wisdom. Together, they are the basis for the social responsibility of universities. However, they alone are not enough for this social responsibility to materialise. Appropriate behaviour and actions are essential. Because knowledge alone is not everything. Such actions are always necessary, but especially when we find ourselves, as a country, humanity and a planet, in a crisis situation related to the climate disaster, which we are already partially experiencing. After the presentation of the most important current facts related to the climate and environmental crisis, the tasks to be undertaken urgently in this context by universities were presented, from broadly understood education, through convincing politicians to ambitious and quick actions, to intensive work on innovative solutions that can contribute to reducing threats brought by the climate and environmental crisis, pointing out, among others, the initiatives proposed by the newly created network of universities U7.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji