Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 34
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Artykuł porusza problem przemian przestrzennych i krajobrazowych spowodowanych rozwojem i globalizacją turystyki, w tym w szczególności powstawania tzw. przestrzeni nieautentycznych, czyli nowo wykreowanych przestrzeni turystycznych, oderwanych od lokalnych i regionalnych walorów naturalnych i kutrowych. Autorki prowadzą rozważania nad związkiem tego fenomenu ze zjawiskiem komercjalizacji przestrzeni turystycznej, a także zmianą paradygmatu turystyki z tzw. 3s (sea, Sun, Sand) do 3e (entertainment, excitement, education), które wywołały lawinę inwestycji w sferze rozrywki i rekreacji zarówno w Polsce jak i na świecie. Do artykułu wybrano i omówiono przykłady przestrzeni nieautentycznych z terenów Dolnego Śląska.
Go to article

Abstract

The subject of this paper is the study of the specificity of the transformation of the urban public spaces of the Western world and the problem of the multi form nature of this phenomenon. The Author uses such concepts as that of the "hybrid" and of "hybridization" borrowed from the field of natural sciences and explains the reasons for their introduction within this specific scope of research in a broad manner.
Go to article

Abstract

Unikatowy układ urbanistyczny miasta Barcelona położonego w Hiszpanii stwarza możliwości nieustannej adaptacji obecnej tkanki miejskiej w taki sposób aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Ciągła ewolucja funkcjonalna przestrzeni zawartych pomiędzy modularnym układem kamienic mieszkalnych stwarza wyzwania dla projektantów. Na przykładzie jednego z powtarzających się skrzyżowań przeanalizowano przeznaczenie funkcjonalne oraz obecne jego zagospodarowanie włącznie z przestrzenią publiczną, ruchem samochodowym, pieszym oraz rowerowym. Pierwotny plan Ildefons’a Cerda’y jest systematycznie przekształcany w celu jeszcze lepszego zagospodarowania przestrzeni miejskich.
Go to article

Abstract

Artykuł prezentuje wybrane poglądy najważniejszych twórców i teoretyków modernizmu na metody projektowania urbanistyki i architektury, próbując wskazać, które z nich stanęły w sprzeczności z tradycją tworzenia i rozwijania się miasta europejskiego. Analizując teksty i wybrane realizacje można prześledzić drogę kształtowania się poglądów, które modyfi kując, przeobrażając, a wreszcie kontestując formy i sens istnienia detalu architektonicznego, następnie kompozycji architektonicznej i urbanistycznej doprowadziły do odstąpienia od tradycyjnej idei przestrzeni miejskiej, co w ostatecznym efekcie stworzyło nową koncepcję organizmu miejskiego.
Go to article

Abstract

The author presents changes which took place in the 3 eld of ideas of presenting art to the city audience at the end of the twentieth century. She draws attention to the importance of a movement of so-called “new museology”, which revised the museum practitioners’ attitudes towards art viewers. She presents taken from Poland and Europe practices of realizing artistic practices outside exhibition halls, directly in the public space, with immediate access to the viewer, who also is invited to participate in a process of creation of the art work together with the artist. She indicates a consequence of this practice, which is a formation of a so-called “new audience” – conscious of their expectations towards cultural institutions. In the end, the author mentions a research project on the phenomenon of the “new audience” initiated in the framework of the international project “Artecitya”.
Go to article

Abstract

Formation the local identity in the “thematic” Rural Renewal, The article aims to determine the main conditions for the development of rural thematic areas in the context of Rural Renewal. Against this background, the authors attempt to explain the mechanisms governing the discussed process and their effects. In view of the above, the focus was on presenting mechanisms for the development of processes that lead to the flowering of this idea (an anatomy of success – the case of the village of Sierakowo Sławieńskie) and those that slow down or completely limit this development (anatomy of failure – the case of the village of Lubcza).
Go to article

Abstract

This paper brings up elementary problems related to the creation of friendly public spaces in residential complexes as the main places of social integration. Contemporary social transformations are reflected in a new, intensified usage of public spaces which – offering more and more possibilities of satisfying human needs in the field of social contact, knowledge, recreation, stimulation etc. – provoke people and their activities to transfer “life” from a private space to a public space.
Go to article

Abstract

Współczesne kierunki projektowe obiektów szkolnych znacząco zmieniły się od lat osiemdziesiątych uwzględniając sposób użytkowania oraz poszukiwanie wartości dodanych, niezwiązanych bezpośrednio z nauką ale stwarzających pretekst do przebywania w przestrzeni obiektu i indywidualizowania jej w zależności od potrzeb. Duże znaczenie dla projektantów mają osiągniecia naukowe psychologii środowiskowej badającej kształtowanie przestrzeni i jej interakcje z człowiekiem.
Go to article

Abstract

Dawniej reklama była prymitywnym porozumieniem producenta i konsumenta. Od początku XX wieku reklama rozpowszechniła się na skalę masową. Powszechność wpływu reklamy na życie człowieka nabrała socjokulturowego wymiaru. Mówi się już nie tylko o tym, że reklama zmienia życie człowieka ale również, że kształtuje jego osobowość. Celem reklamy jest zazwyczaj przekazywanie informacji o produkcie, przekonywanie odbiorców o jego zaletach, wywoływanie zainteresowania i pobudzanie pragnienia posiadania towaru. Stosując jednak reklamę, należy pamiętać o fakcie dwoistej jej natury: z jednej strony ma ona charakter sztuki kreatywnej, z drugiej strony chodzi o jej skuteczność i efektywność oddziaływania. Poniższy artykuł jest próbą ukazania cienkiej granicy pomiędzy tym co uznawana jest za działo sztuki a tym co jest komercją. Jest przedstawieniem zmian jakie zaszły w sztuce, które przyczyniły się do zatarcia granic pomiędzy tym co twórcze i odtwórczy, tym co publicznea tym co nią nie jest.
Go to article

Abstract

Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu odnoszącej się do informacji teoretycznych, a także wybranych realizacji, dokonano identyfi kacji kilkunastu koncepcji uspokojenia ruchu tworzonych od lat 20. XX wieku do początku XXI wieku. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie rozpoznanych koncepcji w ujęciu chronologicznym, przypisując je do kolejnych okresów planowania miast w omawianym okresie, jak i kolejnych generacji tej grupy koncepcji na tle zmian w zakresie dominacji ruchu kołowego w przestrzeni ulic. Uwzględniono rozróżnienie na koncepcje uspokojenia ruchu dedykowane obszarom śródmiejskim miast oraz obszarom mieszkalnym. Charakterystykę poszczególnych koncepcji omówiono z rozróżnieniem na zagadnienia takie, jak uprzywilejowane grupy użytkowników (którym dedykowana była dana koncepcja), główne założenia i cele koncepcji, maksymalna prędkość pojazdów, udział zieleni przyulicznej, formy i elementy zagospodarowania sprzyjające aktywności społecznej na ulicy. Uzasadnieniem dla takiego podejścia jest postępujący obecnie trend obejmowania obszarów śródmieść strefami ograniczenia ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, a także deficyt w zakresie udziału zieleni w miastach.
Go to article

Abstract

Fractal analysis is one of the rapidly evolving branches of mathematics and finds its application in different analyses such as pore space description. It constitutes a new approach to the issue of their natural irregularity and roughness. To be properly applied, it should be encompassed by an error estimation. The article presents and verifies uncertainties along with imperfections connected with image analysis and expands on the possible ways of their correction. One of key aspects of such research is finding both appropriate place and the number of photos to take. A coarse- grained sandstone thin section was photographed and then pictures were combined into one, bigger image. Fractal parameters distributions show their change and suggest that the accurately gathered group of photos include both highly and less porous regions. Their amount should be representative and adequate to the sample. The resolution influence on the fractal dimension and lacunarity values was examined. For SEM limestone images obtained using backscattered electrons, magnification in the range of 120x to 2000x was used. Additionally, a single pore was examined. The acquired results point to the fact that the values of fractal dimension are similar to a wide range of magnifications, while lacunarity changes each time. This is connected with changing homogeneity of the image. The article also undertakes a problem of determining fractal parameters spatial distribution based on binarization. The available methods assume that it is carried out after or before the image division into rectangles to create fractal dimension and lacunarity values for interpolation. An individual binarization, although time consuming, provides better results that resemble reality to a closer degree. It is not possible to define a single, correct methodology of error elimination. A set of hints has been presented that can improve results of further image analysis of pore space.
Go to article

Abstract

Commercial functions are very important to the process of urban revitalization. Various commercial forms of trade, such as markets, marketplaces, cloth halls have enriched the public spaces of cities over the centuries. Over the last 25 years of the free market in Poland, we have observed deformations within the urban structure caused by new types of commercial functions. The attractive functions of urban malls and shopping centers, which are usually placed inside, cause the degradation he streets located outside. Shopping centers, spread within the city and isolated by parking areas from pedestrian networks, contribute to the growth of inner peripheries. The fluctuations of the global economy should lead us however, to the delimitation of commercial functions, especially the largest ones. The proper relations between these commercial areas and the beautiful landscape of the city can be used as an element of building the city's image. Ventures within the historical city centers require the development of new instruments which would allow us to protect existing values.
Go to article

Abstract

Bliskość natury zawsze wywierała pozytywny wpływ na zdrowie człowieka i jego dobre samopoczucie. Od czasów rewolucji neolitycznej, zapoczątkowanej 10000 lat przed naszą erą i rozpoczęcia procesu przechodzenia z łowiectwa i zbieractwa do osiadłego trybu życia, świętym ogrodom, gajom czy formacjom skalnym zaczęto przypisywać mistyczną moc. W średniowieczu, stałymi elementami zespołów klasztornych były ogrody. Zarówno te ziołowe o funkcji czysto pragmatycznej - leczniczej, jak i ogrody rekreacyjne i wypoczynkowe - jako miejsce sprzyjające kontemplacji i zadumie. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, obecność ogrodów w przestrzeni osadniczej człowieka stała się trwałym elementem krajobrazu. Zauważono ich dobroczynny wpływ na psychikę i stan zdrowia człowieka, jak i doceniono walory czysto estetyczne. Wraz z rozwojem nowoczesnych technik medycznych, uzdrawiająca rola ogrodów została zmarginalizowana, bądź zupełnie pominięta. Skupiono się na czysto fizjologicznych efektach terapii a niezwykle istotny aspekt psychologii w przebiegu leczenia uznano za drugorzędny. Obecnie wiemy, że stan psychiczny pacjenta ma niejednokrotnie kluczowy wpływ proces zdrowienia. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Kanadzie, jak i w niektórych krajach Europy Zachodniej ogród jest nieodłącznym elementem planu budynków służby zdrowia. Służy on nie pracownikom, ale przede wszystkim pacjentom, w celach wypoczynkowych i relaksacyjnych co ma wymierne przełożenie na proces rekonwalescencji. Zaplanowany jest w sposób pomagający wyzbyć się stresu i obciążeń psychicznych związanych z chorobą, dający poczucie spokoju i bezpieczeństwa. W Polsce ogrody lecznicze, towarzyszące budynkom szpitali czy przychodni nie są uważane za niezbędny element ich architektury, a zasady kompozycyjne takiej przestrzeni nie są dla wszystkich projektantów znane, bądź czytelne. Pojawia się więc konieczność edukacji społecznej, a wśród architektów pojawienia się trendu, skupionego na umiejscawianiu takich przestrzeni w towarzystwie budynków opieki medycznej i traktowaniu ich jako element nieodzowny. Korzyści zdrowotne dla pacjenta z takich udogodnień jakimi są ogrody lecznicze są niewspółmierne do kosztów ekonomicznych. A przecież to zdrowie jest najcenniejsze.
Go to article

Abstract

The problem of Hungarian identity is one of the themes of Stanisław Vincenz’s essays written at the time of the Second World War. Inspired by Wincenty Pol’s thinking about relationship between the sense of geographical place and literature, he decided to explore the ‘general impact of landscape’ and in particular identify the place that would convey the essence of ‘Hungarianness’. The article looks at various aspects of this problem in Vincenz’s essay ‘Landscape – the background of history’ in the context of his other essays in which the idea of place is discussed. In effect, the article lays down a theoretical formula of indeterminate spots in modern literature. The indeterminate spot possesses six constitutive features: changeability and transmutability; fuzzy borders; shifty positioning between utopia and atopia; great semantic potential; the experience of place is involved in irreducible inconsistencies but rests on a solid ideological foundation.
Go to article

Abstract

The article is an attempt to analyze the spatio-pedagogical discourse of the German social pedagogy. It represents only a fragment of reflection on the turns in paradigm of place/ space (spatial turn), as pedagogical terms. & e authors seek to answer the question what is the space and place, and what concepts in the field of reflection on the place/space run in the German social pedagogy. The text introduces, inter alia, the relational concept of space developed by Martina Löw, duality of space and the concept of spacing. Active creation of urban space, the spatial dimension of the relationship and its dynamics are subjected to discussion. The article presents critical approach to the notion of transdisciplinary space, and space-oriented social work. Finally, it provides the incentive for in-depth, international analyzes of spatio-pedagogical theories.
Go to article

Abstract

Praca przedstawia historię terminu „eter”: jego wprowadzenia i rozwoju. Omówione zostają różne koncepcje eterowe aż do czasów Einsteina i wyparcia terminu „eter” z naukowej ontologii, a następnie próby przywrócenia tego terminu do nauki. Autorka wyjaśnia, jak mimo zmiany teorii naukowej termin teoretyczny może nie utracić odniesienia przedmiotowego.
Go to article

Abstract

W artykule zaprezentowano aktualny problem – oceny jakości użytkowej współczesnych mieszkań. Problematyka ta została naświetlona na tle doświadczeń projektowych i realizacyjnych ostatnich kilkudziesięciu lat. Wobec braku zobiektywizowanych metod oceny oraz wartościowania omawianych zagadnień autor wskazuje kryteria mogące stać się podstawą takich probierzy i ocen.
Go to article

Abstract

W artykule badam naturę poznania intelektualnego opisaną przez Henri Bergsona w Ewolucji twórczej (1907). W pracy tej teoria wiedzy naukowej i potocznej zyskuje w istocie swój ostateczny kształt; zostaje umieszczona w ewolucji życia. W tym kontekście analizuję charakter relacji wytyczanych przez ludzki rozum oraz rodzaj zależności występującej między poznaniem intelektualnym i rozwojem gatunkowym człowieka. Według Bergsona można stosować z powodzeniem metody rozumu w naukach ścisłych czy przyrodniczych, lecz nie w tych gałęziach wiedzy, w których oddziałuje trwanie. Dlatego błędem jest rozszerzanie praw fizyki i matematyki na zjawiska zachodzące w materii organicznej i w umyśle. Z punktu widzenia epistemologicznego życie i świadomość konstytuują inny, specyficzny dla siebie poziom. Wyznaczenie dziedziny badań właściwej intelektowi i ograniczenie pola jego aktywności pozwala zarazem na przekroczenie relatywizmu poznawczego I. Kanta.
Go to article

Abstract

W transcendentalnej dedukcji kategorii, w drugim wydaniu Krytyki czystego rozumu, Kant wprowadza termin „formalna naoczność” (formale Anschauung), ukazując w ten sposób, że określenie to zawiera bogatszą treść niż „forma naoczności” (Form der Anschauung). Wiąże się to z określaniem, tj. determinowaniem czystej formy naoczności, które dokonuje się za sprawą syntezy postaciowej, będącej wytworem wyobraźni, ale przy współudziale kategorii. Rozważam m.in. kwestię, jak należy rozumieć jedność przestrzeni i co jest źródłem owej jedności. Przy okazji analizuję ważne i trudne pojęcie różnorodności (Mannigfaltigkeit), które – jak się wydaje – leży u podstaw różnicy między dwoma sposobami ujęcia przestrzeni jako czystej naoczności.
Go to article

Abstract

The high and rapidly increasing demand for maritime space for various purposes, such as: shipping and fishing, production of energy from renewable sources, oil and gas exploitation, environmental conservation, tourism and aquaculture, as well as the multiple pressures on coastal resources, require integrated planning and management approach. In the law of the European Union, maritime governance has been developed in the Integrated Maritime Policy. The aim of this article is to show maritime spatial planning as a tool that enables public authorities to apply an integrated and trans-boundary approach. The main aim of the maritime spatial planning is to promote sustainable development and growth in the maritime sector, applying an ecosystem-based approach, and to achieve the coexistence of relevant activities and uses. In order to achieve that purpose, Member States should ensure that the planning process results in a comprehensive planning taking into consideration inter alia long-term changes due to climate change.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more