Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 40
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Literary periodicals promoting young writers played a major role in the formation of a distinct generational consciousness during the occupation and in the post-war period. They included Sztuka i Naród [Art and the Nation] (1942–1944), Walka [Combat] and Inaczej [Contrarily] (1945), Pokolenie [ The Generation] (1946–1947), Nurt [The Current] (1947), Po prostu [ Plain and Simple] (1949–1955), Wyboje [ Bumps] (1956–1957), Zebra (1957–1958), Orientacja (1965–1971) and Nowy Wyraz [New Expression] (1972–1981). The young writers’ literary magazines were the product of the shifting political environment and generational change.
Go to article

Abstract

O tym, co dziś pozostało po ideałach rewolucji obyczajowej lat 60. XX w., mówi prof. zw. dr hab. Wojciech Burszta z Instytutu Slawistyki PAN.
Go to article

Abstract

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics. Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points. Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.
Go to article

Abstract

Efektywność posłużenia się analogią w nauce zależy od stopnia adekwatności danej analogii. Teza ta jest poddana sprawdzeniu w kontekście analogii, zarówno biologicznych, jak i informatycznych użytych w teorii memów kulturowych, jako podstawy ewolucyjnego rozwoju nauki, czy szerzej kultury. Uwidoczniony w pracy problem z wyróżnieniem kulturowego odpowiednika biologicznego osobnika ma wpływ na rodzaj ewolucji – darwinowski czy lamarckowski.
Go to article

Abstract

This paper discusses selected types of native, appellative-form surnames of the inhabitants of 19th-century Cieszyn Silesia and its surrounding areas. Such appellative-form surnames (without derivative indicators) reflect the regional culture and values characteristic to, and cultivated by, the inhabitants of the region. An overview of them confirms that Cieszyn Silesia, as an ethnic-cultural borderland, stands out with its sub-regional distinctness in onymic stock. The described surnames not only reflect the values acknowledged by the inhabitants of 19th-century Cieszyn Silesia, showing the immanence of this set in the regional context, but they also depict the material and spiritual culture of the inhabitants of this region. The researcher used the semantic field method to analyse the anthroponymic material, and the sociolinguistic aspect of naming was considered when describing the collected set of appellative-based surnames, with references made to statistical research.
Go to article

Abstract

W artykule zweryfikowano i pogłębiono tezy na temat uczestnictwa w kulturze w małych i średnich miastach postawione w trakcie ogólnopolskich, eksploracyjnych analiz etnograficznych. Źródłem danych służących weryfikacji są wyniki badań przeprowadzonych w sześciu miejscowościach (Dobrzyniu, Obrzycku, Rawiczu, Ostródzie, Grudziądzu i Elblągu) w 2017 roku. Teoretyczną podstawę badań i analiz stanowi „postrozszerzeniowa” koncepcja kultury – nowa propozycja konceptualizacji uczestnictwa w kulturze. W badaniu potwierdzono tezy mówiące o niewielkim zainteresowaniu większości mieszkańców uczestnictwem w kulturze instytucjonalnej, wyspowym charakterze aktywności elit, „relacjogennej” funkcji uczestnictwa w kulturze, wciąż istotnej roli telewizji i niskich wskaźnikach czytelnictwa. Ponadto ustalono, że nowe, cyfrowe formy dostępu nie odmieniły jeszcze praktyk kulturalnych na obszarach pozametropolitalnych. Wynikiem prac badawczych jest też jedna z pierwszych segmentacji osób uczestniczących w kulturze w małych i średnich miastach.
Go to article

Abstract

The essay is meant to be a reflection, a conclusion of sorts regarding the topic proposed by the organizers of the "Towards beauty." It is meant to be about the problems of introducing aesthetics to public spaces. From the point of view of many disciplines. This academic event took place in the April of 2014 at the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk. The Author assumed the perspective of an architect when contemplating the problems being discussed. This approach emphasizes the role that is played by the concept of the urban landscape. The work is composed of an introduction, which illustrates the reasons for adopting this perspective. This part is followed by a classification of the stances and academic research that has been presented in the delivered lectures and essays. This generalization has the form of a typology composed of five points, which describe the general issues that were discussed. The overarching thesis of this is essay is the statement that the choice of problems that have been discussed at the conference are the result of a contemporary model of thinking about the management of space, which results from a much too liberal approach that has been adopted after the socioeconomic changes that occurred in 1989. This begs the question whether the issues that are important in the context of the aesthetics of cities are effects the causes of which could lie in society's approach to its reality. Due to the aim of this essay being a commentary on the academic event that was the Gdańsk conference and a sort of reflection on the issues that were being discussed there, the Author decided not to provide it with a conclusion at the end. The Author's comments contained in this work are only a voice in the discussion and a complementation of the opinions that have been presented during the conference. The article is supposed to elicit a familiarity with the presented issues so that the reader can form their opinions, and, what is perhaps even more important, provide the foundation for future academic discussion on the topic of the beauty of the cityscape.
Go to article

Abstract

Autor definiuje pojęcie kultury przez odniesienie do szczególnej kategorii znaczeń normatywnych, czyli wartości. System wartości zorganizowany jest wokół trzech wartości najbardziej ogólnych i fundamentalnych: prawdy, dobra i piękna. Odpowiednio mówić można o trzech domenach kultury: kulturze poznawczej, kulturze moralnej i kulturze estetycznej. Desygnatami kultury poznawczej są przekonania, poglądy, opinie podzielane przez członków społeczeństwa. Desygnatami kultury moralnej są relacje łączące jednostki w przestrzeni międzyludzkiej. Desygnatami kultury estetycznej są szczególnego typu wytwory należące do sztuki artystycznej lub użytkowej. Podobieństwo wartości w każdym z tych trzech obszarów stanowi silny czynnik wytwarzający więzi społeczne i wspólnoty, a także tożsamości społeczne. Kultura jest fundamentem żywej i bogatej tkanki społecznej, społeczeństwa obywatelskiego.
Go to article

Abstract

The author, as a former pupil of the title figure of this paper, and as a leading his cooperator in numerous creative works, recalls memoires and presents an analysis of the personality of late professor of architectute, J. Tadeusz Gawłowski. The paper represents both – objective and official features of chronicle, hence also introduces readers into more personal secrets of the outstanding architect: creator, scholar and academic teacher – being simultaneously a picturesque and friendly person. He was connected mainly with Kraków University of Technology, but sharing also his activity in order to fulfill needs of three other, important academic schools.
Go to article

Abstract

Renesans w Polsce, „Odrodzenie” to złoty wiek kultury polskiej, to czasy króla Zygmunta I Starego, patrona wielu artystów, który zatrudnił architekta Bartolomeo Berrecci z Florencji, do czasu panowania syna, króla Zygmunta Augusta, następnie do czasów króla Stefana Batorego i kanclerza Jana Zamoyskiego. Wówczas Miasto Zamość zostało zaplanowane na prawach i na wzorach włoskich miast handlowych, słynnej renesansowej koncepcji miasta idealnego „città ideale” w określonej sytuacji.
Go to article

Abstract

Conservation of the Old Town Zamość began to realize almost a hundred years ago. Then the eminent preachers of culture in the early period. 20.year inter-made idea of restoring the prestige of the works of Polish culture. The idea of protecting national cultural heritage grew gradually until such time as the first scientific research, development of standards and principles of care and maintenance. Today Zamość was inscribed on the UNESCO World Cultural Heritage. Many things made, much remains to be done.
Go to article

Abstract

This contribution to the critical discussion of Ryszard Nycz’s Culture as Verb draws on his use of the parts-of-speech model to submit another formula of conceptualizing culture, based on the adverb, and complementary to the already existing approaches. They can be divided into three classes: those that treat culture as adjective (i.e. all epiphenomenal interpretations which view culture as a set of attributes), those that treat it as noun (i.e. an object, a separate academic discipline), and those that focus on action and the processual nature of culture (hence culture as verb), and even – in association with pragmatist and performative theories of language and the more recent ‘Activist Turn’ in the social sciences – have come to regard culture as culture-in-the-making, constituted and sustained by action (activities, performances). Most important for the adverbial approach are the modalities of culture, manifested in a variety of life styles. The study of culture as adverb (‘how’) can be pursued independently of the trench wars of cultural determinists and functionalists. Responding directly to Culture as Verb, qualifi ed as, chiefl y, an epistemological study, the article calls for a closer examination of the ontological implications of Nycz’s project of reinventing the humanities.
Go to article

Abstract

Odróżniając “nadzieję” od “oczekiwań”, staramy się wypracować naszą drogę ku modelowi edukacji, która byłaby nie tylko zestawem procedur pozwalających uczniom uzyskać fakty i dane do zaimplementowania w zdolnościach technicznych i praktycznych, ale która jednocześnie umożliwiałaby im krytyczną refl eksję nad jakością życia w ponowoczesnych warunkach zorientowanej rynkowo globalizacji. Taka edukacja, którą nazywamy „sytuacjonistyczną”, nie ma na celu nauczenia ucznia jak dostosować się do wymagać świata, ale (zgodnie z ujęciem Guy Deborda i jego fi lozofi i i praktyki sytuacjonistycznej) jak praktykować wolność w celu zmieniania świata, by uczynić go bardziej otwartym na rozwój ludzkiej indywidualności. To implikuje przebudzenie na wszelkie komplikacje współczesnego świata, ale także wytycza ścieżkę do kultury nadziei, która zgodnie z ujęciem Ernsta Blocha, jest najbardziej ludzkim z wszystkich mentalnych doznań oraz pozwala usytuować się wobec najdalszych horyzontów przyszłości – czyli najbardziej przejmujących kwestii w obecnej sytuacji – tworząc szansę na rozwój kultury gościnności.
Go to article

Abstract

The article aims to demonstrate the role of chrematonymy in a broadly understood contemporary (modern) world culture. The author identifies possible chrematonimic categories and subcategories, discusses their formal and functional properties, and the methods and conditions involved in their creation. The paralexical and communicational phenomena associated with this general class of onymy (e.g. the use of logotypes and extralinguistic signs as well as letter and numeric codes in chrematonymic function) is also discussed.
Go to article

Abstract

The article discusses the issue of proper names defined as symptoms of culture. The first part is of a theoretical character and develops the theory of symptomatology of culture in the context of semiotics (Ch. Peirce), psychology and psychoanalysis (S. Freud and J. Lacan), and onomastics. Symptomatology of culture is a practice of interpreting a certain group of texts of culture and extracting common qualitative traits within them. This is especially in the case of those traits specific to them and often encountered, which could testify to particular serious and deeply-rooted social phenomena leading to their appearance. In the empirical part the author presents a way of using (onymic) symptomatology in practice to research modern culture. She uses the examples of popular psychological and auto-therapeutic guidebooks and treats them as linguistic symptomatic forms of the most significant linguistic and cultural phenomena along with their social causes and functions which are often dysfunctional or abnormal in character. The analysis comprises the most typical conceptual and syntactic constructions encountered in the group.
Go to article

Abstract

The common layer of Jewish and Christian name systems consists of biblical names from the Old Testament. The comparison showing how these Old Testament names functioned in both faiths on Podlasie in 15th–16th centuries revealed a close connection between chosen names as well as their popularity over the centuries and cultural traditions formed by faith.
Go to article

Abstract

The paper is concerned with the problem of proper name-functions in Polish reportages of the 20th century. The analysis is focused on diachronic changes. For the research, two periods of Polish history were chosen: soc-realism and post-socialism epochs. The observation of onomastic material proved that culture had a significant impact on proper name functions in reportage understood as a dynamic and polyphonic speech genre. Furthermore, the proper name as a specific language sign is undoubtedly an important element which informs of the cultural and social factors, customs and traditions of a particular period. The results of this study confirm the benefits of contextualizing onomastic research within a broadly understood cultural background.
Go to article

Abstract

The main purpose of this article is to present how geographical names (microtoponyms) acquire slang names. The site of inquiry is the area of Wręczyca Wielka, which contains the names of different physiographic objects, e. g. fields, meadows, forests, paths. The data was collected from 2011 to 2015 during the informal utterances of the oldest and middle generations of the inhabitants of the area. The analysis also contains the justifications for the microtoponyms. The linguistic material was collected in the area near Kłobuck in the north of the Silesian Province. The first part of this article is devoted to the main transformation of the Polish rural areas after 1945. The latter parts of the text present e.g. the fact that microtoponyms sustain phonetic slang features which do not exist in contemporary slang, and the fact that geographical names are one of the elements of folk culture, as well as the link between the former and contemporary folk image.
Go to article

Abstract

The concept of city has got broad analytical perspectives, one of them are: the structural perspective, sociological, psychological, political, cultural, industrial and also the pedagogical perspective. In opposition to the concept of city is the concept of countryside, within which the concept of nature is regarded as an idyllic place, it is the place of childhood, the place of longing, it is the lost place that has been starting to go under the knife of time since the 20s of the last century. The apotheosis of the concept of city, that is being practiced by many artists, embracing the symbolics of the concept of city by mass culture and later by popular culture, causes the necessity to take the initiative of conducting the research that would attempt to establish the identity of the concept of city in modern culture. The article attempts to specify how the concept of city functions in popular culture through the analysis of chosen texts in popular music, starting from the 50s of the XX century until the XXI century.
Go to article

Abstract

While considering the anthropological and sociological aspects of development of the historic city of Zamość , it is necessary to mention the elements of its residents’ life that brought intellectual values in the cultural space of the city entered in 1992 into the List of World Cultural Heritage. The paper has recalled a unique meeting place of the Zamość intelligentsia in the years 1957–2003 – the Ratuszowa café. It was located in the very heart of the city, in the Zamość Town Hall. The paper proves that it was not only a place of careless entertainment but of creative debate and work. It has also evoked memories of the “café life” and regular visitors to coffeehouses in Lviv, Krakow and Warsaw
Go to article

Abstract

Conservation of the Old Town Zamość began to realize almost a hundred years ago. Then the eminent preachers of culture in the early period. 20.year inter-made idea of restoring the prestige of the works of Polish culture. The idea of protecting national cultural heritage grew gradually until such time as the first scientific research, development of standards and principles of care and maintenance. Today Zamość was inscribed on the UNESCO World Cultural Heritage. Many things made, much remains to be done.
Go to article

Abstract

Konsekwencją rozwoju kultury audytu w szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce jest postępująca instytucjonalizacja etyki badań, obejmująca także badania społeczne. Jednocześnie niewiele wiadomo o stosunku rodzimych badaczy społecznych do komisji etycznych. Artykuł opiera się na wywiadach pogłębionych z socjologami i antropologami społeczno-kulturowymi, którzy prowadzili badania jakościowe między innymi z udziałem osób podatnych na zranienie. Tekst omawia poglądy badaczy na temat tego, jak powinny i jak nie powinny działać komisje etyczne w Polsce. Analiza koncentruje się wokół kilku kwestii: roli takich gremiów, zakresu ich władzy, sposobu oceny oraz składu. Efektem rozważań jest propozycja modelu komisji etycznych dla badań społecznych, która stanowi próbę pogodzenia różnych opinii badaczy na ten temat.
Go to article

Abstract

O znaczeniu prawdy, roli fikcji i skutkach życia w kulturze nadmiaru oraz o kryzysie demokracji mówi prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more