Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ
  • Język

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 50
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:
Słowa kluczowe scientific community

Abstrakt

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics. Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points. Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the results of a study of cyanobacteria and green algae assemblages occurring in various tundra types determined on the basis of mosses and vascular plants and habitat conditions. The research was carried out during summer in the years 2009–2013 on the north sea−coast of Hornsund fjord (West Spitsbergen, Svalbard Archipelago). 58 sites were studied in various tundra types differing in composition of vascular plants, mosses and in trophy and humidity. 141 cyanobacteria and green algae were noted in the research area in total. Cyanobacteria and green algae flora is a significant element of many tundra types and sometimes even dominate there. Despite its importance, it has not been hitherto taken into account in the description and classification of tundra. The aim of the present study was to demonstrate the legitimacy of using phycoflora in supplementing the descriptions of hitherto described tundra and distinguishing new tundra types. Numeric hierarchical−accumulative classification (MVSP 3.1 software) methods were used to analyze the cyanobacterial and algal assemblages and their co−relations with particular tundra types. The analysis determined dominant and distinctive species in the communities in concordance with ecologically diverse types of tundra. The results show the importance of these organisms in the composition of the vegetation of tundra types and their role in the ecosystems of this part of the Arctic.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Dynamics of Changes in the Resources of Communal Flats of the Communes of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. The aim of this article is to show the dynamics of changes in the communal housing stock of the communes of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship and the assessment of the changes. For the purposes of this objective, all the communes of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship (N = 116) were analyzed, taking into account their division into urban, rural and urban-rural communities. Data taken for analysis come from the Local Data Bank of the Central Statistical Office and cover the years 2009, 2013 and 2015. In order to show changes in the communal housing stock of the Warmia and Mazury Region, seven indicators were described and the figures were presented on the maps. The obtained results allowed us to conclude that the changes taking place in the communal housing stock of the communes of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship are small. These changes, despite their small scale, are negative. The density of municipal housing stock is decreasing, and hence their availability, and existing resources are not repaired. The worst situation occurs in rural communities, the best in urban-rural communities.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

According to UNESCO, in 2015, the sculpture as the artistic medium was third among financed public residency art programmes. Contemporary public art and cultural programmes across Europe were focused on finding a balance between cultural identity and cultural diversity among the communities. Therefore, aesthetics and function became a significant issue related to the exploration of participatory design on public sculpture. In this paper, an adopted model of Kurt Lewin’s force field analysis was used to explore the function of sculpture in the public space. The aim was to further evaluate inclusive design to answer the question: Does contemporary sculpture in the public space evoke a certain kind of group dynamic process?
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article presents empirical material obtained in sociological surveys conducted in the Wejherowo area in the year 2014. The purpose of the survey was to record the residents’ opinions on the needs and problems relating to selected functioning aspects of the town and its downtown district, the perception and valuation of the area, the town’s revitalization investments, both planned and in progress, and the perception of the changes taking place in selected spheres of the town’s life. The survey reveals that the dwellers of Wejherowo are capable of responding to the problems the town faces in intellectual and personal dimensions, they follow the postulates related to the ideas and concepts of a creative town more or less consciously, and have a preference for the town ensuring access to the broadly construed culture and entertainment. This encapsulates a vision of developing town cultures, with the focal point evidently shifted from the concept of a town as a place accumulating specimens of architecture and a symbolic space to the town construed as a complex of better facilities and solutions which make everyday life more convenient. More frequently than ever before, town identity becomes the function of negotiations between what is local and what is global. The quality of town life and the features of its ‘town-like character’ appear to be the outcome of continuous and subtle dialectics between the residents and the physical form in which they live, i.e. the town.
Przejdź do artykułu
Słowa kluczowe Polish community in Ukraine

Abstrakt

The Polish language is slowly disappearing among the Polish community in Ukraine’s Rivne Oblast. This is due to the influence of the clergy and the emigration of the younger generation.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Why is it that people can end up interpreting what is being said to them in such different ways? A lot depends on whether they happen to be in a good or bad mood.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł prezentuje syntezę badań nad społeczną aktywnością w dziedzinie kształtowania miejskich przestrzeni publicznych. Zainteresowanie partycypacją społeczną w której wiele kręgów upatruje remedium na problemy miejskie − w tym także na chaos przestrzenny − ma wiele przyczyn. Jedną z nich jest brak zaufania strony społecznej do profesji architektonicznych. W artykule wskazano przypuszczalną przyczynę takiego stanu rzeczy, za jaką uznano ułomne przepisy prawne i system planistyczny, które w praktyce nie sprzyjają kształtowaniu ładu, harmonii czy piękna, lecz ułatwiają realizację interesów wąskich kręgów, sprowadzając rangę projektanta jako twórcy do roli wykonawcy decyzji inwestora.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę prześledzenia trzech filozoficznych narracji, z których jedna – Heglowska dialektyka panowania i służebności – stanowiła wyraźną inspirację dla dwóch pozostałych: dla Marksowskich rozważań z Rękopisów ekonomiczno-filozoficznych oraz dla interpretacji pewnych partii Odysei w Dialektyce oświecenia Horkheimera i Adorna. O ile Heglowska dialektyka zwieńczona zostaje perspektywą wzajemnego uznania podmiotów, na trwałe zapisanego w ich podstawowych prawach, o tyle dwie pozostałe narracje prowadzą do skrajnie odmiennych wniosków. W wersji młodego Marksa podmioty nie tylko nie uznają się wzajemnie, ale, pod wpływem ekonomicznych zależności, odnoszą się do siebie ze wzajemną pogardą. Także w wersji Adorna i Horkheimera procesy pracy, u Hegla prowadzące jeszcze ku wolności podmiotów, zniekształcają relacje międzypodmiotowe i umacniają narastające zniewolenie. Tekst wieńczą rozważania dotyczące propozycji Jürgena Habermasa, który emancypacyjnej siły upatruje w aktach komunikacji, a nie w procesach pracy.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Tezą niniejszego artykułu jest twierdzenie, że to nie krytyka ekonomii politycznej, ani również ustroju burżuazyjnego, lecz bunt antyteistyczny o charakterze metafizycznym stanowi jądro świadomości Karola Marksa we wszystkich okresach jego aktywności umysłowej, począwszy od czasów, kiedy nie miał on jeszcze teorii ekonomicznej, a proletariat jako klasa predestynowana do przeprowadzenia rewolucji w ogóle nie znalazł się w horyzoncie jego zainteresowania. Bunt ten zaś prowadzi Marksa do chęci unicestwienia całości stworzenia jako dzieła złego Demiurga – w dodatku będącego wytworem ludzkiej fałszywej świadomości – a zatem także polityczności opartej o rozróżnienie przyjaciół i wrogów, w nomenklaturze Marksa nazywanych reprezentantami antagonistycznych klas społecznych, oraz do zastąpienia polityki przez bezpaństwową wspólnotę samych przyjaciół.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article describes the relationship between the local community and the primary school considered as “place” within the meaning derived from the book by yi-Fu Tuan “Space and place: The perspective of experience”. The article compares the cases of two schools in the city of bielsko-biała (the city has a population of 175 thousands inhabitants). One school is overcrowded, yet its future existence has been secured. The second school, however, was first transferred to another location and it eventually went into liquidation in 2012. The article demonstrates then underlying reasons and consequences of losing the school as place. Moreover, it indicates potential problems emerging in such cases altogether with a set of possible solutions.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The concept of place has been present in human geography for almost half a century. The human geographers looked for the answer about genesis of place category in different sociological or psychological aspects with the basis of space dimension. In last two decades a few of them referred that idea to communication processes. Inspired by the views expressed by the latter group of scientists, we are asking: how is creating a place? We put forward thesis that a special type of place making is social communication that works continuously on the principle of the palimpsest of overlapping meanings through messages arising in several dimensions. Our assumption is that every place is creating (overwriting) a social subject – an individual or a group, that will build communication in three dimensions: within a space/place (W), about a space/place (A), and/or between people and a space/place (B).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This report describes the community involved in technology, organisation, and economics of theconstruction industry. The community includes mainly academics gathered around KILiW PAN, the Polish Academy of Sciences Section for Civil Engineering Projects. The results have been obtainedbased on the survey conducted in the period of 2007–2010. Some financial issues are presentedhere which influence the scope of the research underway and the didactic process. Some of theissues presented here comprise the subject matters of research, postgraduate studies, academicdegrees, as well as publications and international cooperation. Conclusions were presented in theform of suggestions in the field of research and teaching.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper contains the results of phytosociological studies carried out on the model fragment of Spitsbergen tundra at Bellsund. In the area of 4800 m2 19 plant communities have been distinguished through association analysis and these communities, in turn, have been compared according to cluster analysis. Also, ecological groups of species have been distinguished.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Autorzy dowodzą, jak wzmacniać edukacyjną moc instytucji muzeum. Podkreślają historyczną i kontekstową zmienność głównych funkcji realizowanych przez te instytucje, wskazują na konieczność usytuowania muzeum w społeczności miasta i poszerzania zakresu jego działań na rzecz różnych społeczności. Charakteryzują modele współczesnej edukacji muzealnej wraz z argumentami na rzecz oswajania odmiennych sposobów uczenia się zarówno przez odwiedzających, jak i pracowników muzeum. W artykule zaprezentowano dwie praktyki, które zdaniem autorów sprzyjają uczeniu się w/i przez instytucję muzealną.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej została zawarta charakterystyka strategii polityki społecznej. Obejmuje ona podstawowe założenia i funkcje strategii polityki społecznej w zakresie rozwoju edukacji i działań pomocowych na poziomie JST. Meritum opracowania stanowi część druga. Zawiera ona wyniki badań własnych – analizę celów i zadań związanych z edukacją inkluzyjną (także przygotowanie społeczności lokalnych do kreowania kultury włączającej) zawarte w strategiach. Całość zamykają konkluzje końcowe. Celem opracowania jest jakościowa analiza strategii rozwoju siedemnastu gmin (w sumie 3900 stron dokumentów) w zakresie problematyki niepełnosprawności. Interesuje nas, czy hasła równego dostępu do edukacji, znoszenia barier i przygotowania szkół ogólnodostępnych oraz społeczności lokalnych do tworzenia kultury inkluzyjnej znajdują jakiekolwiek odzwierciedlenia w strategiach polityki społecznej samorządów terytorialnych – dokumentach stanowiących (przynajmniej w założeniach) punkt wyjścia generowania dobrych praktyk także w zakresie wsparcia społecznego i edukacji osób z niepełnosprawnościami.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Stanisław Wyspiański (1869–1907) was the Polish dramatist, the poet, besides the illustrator and the painter, one of the best known artist of the Young Poland movement. His journey to Europe (particulary to Paris) became very important experience in his life. He discovered the value of loneliness, he had to be alone – as an artist and as a man. He was called “a hermit from Cracow” and for this reason his genius was not always appreciated. However, at the end of life, Wyspiański undergoes a significant transformation: he feels a strong connection to community, as a member of the nation and society, as well as a host.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The activity of territorial self-government shaped institutionally during the development process is characterized by a significant scope of care for the financial situation, which determines the efficiency of its functioning. The general availability of public services is a condition for the assessment of the activities of municipalities (powiats, voivodeships). Institutional economy as a real one, takes into account an integrated point of view. The aim of the study is to present the territorial differentiation of the eff ectiveness of communes’ activities in the context of institutional economics and to present the possibility of using a synthetic measure in this process. The synthetic measure of development fluctuated within the limits of 0.30 – Wąchock (Starachowice poviat, urban-rural commune) to 0.41 – Ostrowiec Św. (Ostrowiecki poviat, urban commune) in 2009, 0.32 – Łączna (Skarżysko poviat, rural commune) to 0.40 – Starachowice (Starachowice poviat, municipal commune) in 2015. The results of the analysis confirm the existence of small differences in the assessment of development communes of the Kamienna Basin. This approach allows the assessment of municipalities using one size and allows you to organize the analyzed objects in terms of the considered phenomenon.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Polish Sign Language (PJM) is a natural communication system that has been evolving for two centuries. It is at the heart of the identity and culture of the Deaf community in Poland, but it is often marginalized and neglected. It first came under serious linguistic scrutiny not long ago, and more systematic research on it has been initiated in recent years by a team of researchers at the Section for Sign Linguistics at the University of Warsaw.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Wejście w życie ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) z dniem 18 listopada 2015 r. umożliwiło gminom sprawne planowanie i wdrażanie procesu wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. W ustawie znalazły się kluczowe uregulowania wpływające na programowanie rewitalizacji w Polsce. Jednym z najważniejszych instrumentów jest gminny program rewitalizacji (GPR). Aby móc w pełni wykorzystać potencjał, jaki drzemie w tym dokumencie, należy szukać rozwiązań pozwalających na stworzenie go w jak najbardziej kompleksowej formie. Jednym z przykładów takich działań jest współpraca ośrodka uniwersyteckiego z jednostką samorządu terytorialnego. Można powiedzieć, że dzięki połączeniu wiedzy praktycznej urzędników z wiedzą teoretyczną ekspertów ze środowiska akademickiego uzyskano projekt unikalny w skali kraju. Jest także wyjątkowy dlatego, że w procesie jego tworzenia aktywnie uczestniczyli studenci gospodarki przestrzennej. Celem artykułu jest przedstawienie przebiegu procesu współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z urzędem podczas sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kalisza oraz ukazanie roli, jaką odegrali w tym projekcie studenci.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Autorka broni tezy, że Karol Marks był teoretykiem kapitalizmu, a nie socjalizmu, w związku z czym nie znajdziemy u niego całościowej, szczegółowo dookreślonej koncepcji społeczeństwa przyszłości. Jednak ze swych diagnoz kapitalistycznego status quo wciąż wyprowadzał wnioski prognostyczne, toteż we wszystkich jego ważniejszych dziełach występują społeczne prognozy. Zmieniały się one wraz z przeobrażeniami systemu kapitalistycznego oraz ewolucją stanowiska Marksa, ale ich rdzeń, w postaci idei bezklasowej wspólnoty, w ramach której „swobodny rozwój każdego jest warunkiem swobodnego rozwoju wszystkich”, pozostał niezmienny.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The subject of research was urban and urban-rural communes in the peripheral areas of voivodships, that is outside the functional areas of their capitals and outside the Silesian agglomerations. The aim of the research was to: (1) recognize the most economically developed entities in the studied areas, (2) recognize how development factors and their combinations that can create territorial capital are perceived and used in municipal strategies. The methods included: (1) analysis of indicators (2) analysis of texts of 10 strategies of entities with a high level of development. It was found, that there was deficiency of specific factors of development and recognition of their combination as well as the lack of using them to create a competitive advantage.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the concept of vital cities in the context of mechanisms of sustainable development, networking and creativity. The vital city was presented as: - a city belonging to the inhabitants – a city managed and developed with advanced processes of participation, - a city of reasonable management – a city that uses and at the same time protects its key potentials, - a city of creation – a city of creating and implementing new ideas, - a city of opportunities – a city that creates the conditions for the use of energy and creativity residents, - a city in the surround – a city with a strong position in the environment.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Family engagement favorably influences student achievement, yet information addressing how schools and communities can effectively partner with diverse families remains lacking. This paper examines two examples that are illustrative of the some of “best” examples of parent engagement; yet they are still problematic. Using the theoretical frameworks of liberalism and postcolonial theory, this paper critiques these cases and specifically the concepts of capacity building, agency, and empowerment as they relate to urban parents’ school engagement. A critical examination of these cases yields the following conclusion and implication for researchers and practitioners alike: what might change and how might these “best” examples of parent engagement be less harmful if rather than perceiving parents as having a deficit and needing knowledge, principals, school administrators, teachers, and parents themselves capitalized on the strengths and knowledge parents already possess about their children and their communities rather than feeling obliged to dispel information and craf tparent engagement as it has traditionally been constructed and exemplified in these programs?
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The impacts of long-term polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and heavy metal pollution on soil microbial communities functioning were studied in soils taken from an old coke plant. The concentrations of PAHs in the tested soils ranged from 171 to 2137 mg kg-1. From the group of tested heavy metals, concentrations of lead were found to be the highest, ranging from 57 to 3478 mg kg-1, while zinc concentrations varied from 247 to 704 mg kg-1 and nickel from 10 to 666 mg kg-1. High dehydrogenase, acid and alkaline phosphatase activities were observed in the most contaminated soil. This may indicate bacterial adaptation to long-term heavy metal and hydrocarbon contamination. However, the Community Level Physiological Profiles (CLPPs) analysis showed that the microbial functional diversity was reduced and influenced to a higher extent by some metals (Pb, Ni), moisture and conductivity than by PAHs.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji