Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 4
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Academic culture is a set of rules (norms and values) regulating the institution of the university. The central component of academic culture is autonomy both in the sense of independence from external interference and the capacity to decide on research, teaching and organization of the university. Autonomy is endangered by the interference in academic culture of other cultural complexes characteristic for modern society: corporate culture, business culture, bureaucratic culture, financial culture, consumer culture. The resulting cultural clash is the reason for current crisis of the university. The defense of autonomy is the ethical and professional duty of scholars.
Go to article

Abstract

Autor definiuje pojęcie kultury przez odniesienie do szczególnej kategorii znaczeń normatywnych, czyli wartości. System wartości zorganizowany jest wokół trzech wartości najbardziej ogólnych i fundamentalnych: prawdy, dobra i piękna. Odpowiednio mówić można o trzech domenach kultury: kulturze poznawczej, kulturze moralnej i kulturze estetycznej. Desygnatami kultury poznawczej są przekonania, poglądy, opinie podzielane przez członków społeczeństwa. Desygnatami kultury moralnej są relacje łączące jednostki w przestrzeni międzyludzkiej. Desygnatami kultury estetycznej są szczególnego typu wytwory należące do sztuki artystycznej lub użytkowej. Podobieństwo wartości w każdym z tych trzech obszarów stanowi silny czynnik wytwarzający więzi społeczne i wspólnoty, a także tożsamości społeczne. Kultura jest fundamentem żywej i bogatej tkanki społecznej, społeczeństwa obywatelskiego.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more